wtorek, 20 września 2011

Nowelizacja PPP - założenia wstępnego projeku ustawy

Na stronach Platformy PPP opublikowano wstępne założenia projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i powiązanej z nią, nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia nowelizacji:

Ustawa PPP
 • Dopuszczenie możliwości stosowania przepisów ustawy PZP w przypadku, gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie prawo pobierania pożytków albo przede wszystkim to prawo wraz zapłatą sumy pieniężnej;
 • Możliwość powołania spółki projektowej przez partnera prywatnego na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;
 • Umożliwienie wstąpienia podmiotów finansujących w miejsce partnera prywatnego;
 • Zniesienie obligatoryjnych kryteriów oceny ofert;
 • Zniesienie konieczności ponoszenia odpowiedzialności solidarnej przez partnerów prywatnych, występujących w konsorcjach, wybranych na podstawie przepisów ustawy PZP;
 • Dopuszczenie do zawarcia umowy z partnerem prywatnym wybranym na podstawie przepisów ustawy PZP na okres dłuższy niż 4 lata;
 • Kwestia uwzględnienia w umowie PPP wcześniejszego jej rozwiązania i zasad rozliczeń pomiędzy stronami;
 • Zniesienie rygoru art. 150 ust. 2 ustawy PZP (zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 proc. do 10 proc. ceny całkowitej albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania);
Ustawa PZP
 • Podział dialogu konkurencyjnego na etapy;
 • Możliwość polegania na potencjale ekonomicznym podmiotu trzeciego;
 • Korekta art. 60e ust. 3 PZP, której celem jest doprecyzowanie niejasnych zapisów ustawy w zakresie dialogu konkurencyjnego; 
Więcej: Wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz