środa, 30 listopada 2016

Prawo zamówień publicznych: Koszty pracy – wpływ na wysokość ceny lub kosztu złożonej oferty w stosunku do rażąco niskiej ceny

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp obejmuje czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, przy czym katalog tych czynników jest otwarty. Jednym z tych czynników są koszty pracy które mogą stanowić istotną część składową ceny, a co za tym idzie mogą budzić wątpliwości zamawiającego ze względu na swoją szczególnie niską wartość.

poniedziałek, 28 listopada 2016

Prawo zamówień publicznych: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Nowelizacja zamówień publicznych wprowadziła odejście od obowiązku przedkładania oświadczeń w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej z obowiązkiem każdorazowego wskazania jakie podmioty wchodzą w jej skład. Zamiast tego wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia  o braku powiązań wykonawcy składającego oświadczenie z innymi wykonawcami.  

środa, 23 listopada 2016

Złagodzenie sztywnej reguły 30% ceny niższej od wartości szacunkowej lub średniej arytmetycznej złożonych ofert

W kontekście podejrzenia rażąco niskiej ceny, nowelizacja art. 90 ust. 1a ustawy Pzp pozwala zamawiającemu indywidualnie oceniać przypadki w którym występują różnice na poziomie minimum 30% od ceny całkowitej oferty w stosunku do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert.

piątek, 18 listopada 2016

Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji

Z dniem 28 lipca 2016 r. brzmienie art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, uległo zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej: „nowelizacją”. Regulacja prawna zawarta w ww. przepisie została uszczegółowiona oraz, co stanowi konsekwencje zmian w zakresie kryterium oceny ofert o charakterze stricte ekonomicznym, odnosi się obecnie również do kosztu.

czwartek, 10 listopada 2016

XI Konferencja Zamówień Publicznych Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych – pierwsze doświadczeniaXI Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w 2016 r. w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektyw UE. Przedstawimy pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych i odpowiemy na pytania uczestników spotkania. 


piątek, 4 listopada 2016

Opinia prawna dotycząca stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych, dostrzegając niezwykle istotne dla rynku zamówień publicznych zagadnienie związane z brzmieniem art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, tj. z obowiązkiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia przestrzegania ciążących na zamawiających i wykonawcach obowiązków z tym związanych, podjął szereg działań w celu przygotowania kompleksowego stanowiska, które ułatwi praktyczne stosowanie ww. przepisów.

czwartek, 27 października 2016

środa, 26 października 2016

Elektronizacja Zamówień Publicznych - konferencja
Logintrade S.A. wspólnie z Grupą Biznes Polska zapraszają na bezpłatną konferencję dla osób zainteresowanych tematyką elektronizacji procesu zamówień publicznych.
wtorek, 25 października 2016

Simpler - pierwszy program do monitoringu przetargów

Grupa Biznes Polska, właściciel serwisu ogłoszeniowego biznes-polska.pl stworzył pierwszy program desktop do monitoringu przetargów i zleceń. Program działa w środowisku Windows i jest do pobrania za darmo.
poniedziałek, 24 października 2016

Zamówienia publiczne - System e-Certis

System informacyjny e-Certis to swojego rodzaju przewodnik po dokumentach i zaświadczeniach, jakie wymagane są od firm biorących udział w przetargach o zamówienia publiczne we wszystkich krajach UE.

piątek, 21 października 2016

KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH edycja 201610 października 2016 r., po raz ósmy rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XI FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH.
Kryształy Przetargów Publicznych to sposób na promowanie tak zwanych dobrych praktyk w zamówieniach publicznych. Wybierając laureatów, 


Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej w Sejmie w sprawie działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla Sił Zbrojnych RPW dniu wczorajszym podczas 28 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata dotycząca działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla polskiej armii. "Podstawą zwrócenia się do trzech producentów jest Pilna Potrzeba Operacyjna zgłoszona przez Dowódcę Operacyjnego Wojska Polskiego. (…) Pierwsze śmigłowce zostaną dostarczone w roku 2018 r." - stwierdził szef resortu obrony.

czwartek, 20 października 2016

Oświadczenie MON - jest nowy przetarg na śmigłowce

Jest nowe postępowanie w ramach pilnej potrzeby operacyjnej zgłoszonej przez Siły Zbrojne. Minister Antoni Macierewicz zaprosił 3 podmioty, które brały udział w poprzednim postępowaniu publicznym  na  pozyskanie śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych. 

wtorek, 18 października 2016

Informacja o zmianach w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie informuje o zmianach w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych jakie weszły w miesiącu październik 2016.

Przetarg na samoloty dla VIP-ów. Do MON wpłynęły dwie oferty

W przetargach na małe samoloty do przewozu osób na najwyższych stanowiskach w państwie wpłynęły dwie oferty; chęć udziału w postępowaniu na trzy samoloty średniej wielkości wyraziły cztery podmioty – poinformował Inspektorat Uzbrojenia.

czwartek, 13 października 2016

Bochenek: firma Airbus może wziąć udział w kolejnym przetargu na śmigłowce

- Airbus Helicopters może wziąć udział w kolejnym przetargu na śmigłowce, podczas którego może przedstawić ofertę korzystną dla Polski i obronności naszego kraju - powiedział w środę w radiowych "Sygnałach Dnia" rzecznik rządu Rafał Bochenek.

środa, 12 października 2016

XVI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 17-18 listopada przez firmę ApexNet.

wtorek, 11 października 2016

Zmiany umowy w zamówieniu publicznym- klauzule umowne

Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych. Określają one ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

poniedziałek, 10 października 2016

Przetarg PLK z tylko 30 proc. kryterium ceny. „Inni powinni się wzorować”

W przetargu na dokumentację i nadzór nad ważnym projektem przebudowy stacji Warszawa Zachodnia PKP PLK zaskoczyła kryteriami wyboru wykonawcy. Cena będzie stanowiła o nim w zaledwie 30 procentach. Zarządca infrastruktury jest chwalony za to postępowanie przez ekspertów. 
 

piątek, 7 października 2016

Zamówienia publiczne - jakie informacje musi zawierać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W następstwie decyzji o udzieleniu zamówienia lub zawarciu umowy, instytucje zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej.

środa, 5 października 2016

Etykieta- dowód w ramach kryteriów udzielenia zamówień publicznych

Jedna z dyrektyw regulująca ostatnią zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych- Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła możliwość wymagania przez zamawiających w ramach kryteriów udzielenia zamówienia tak zwanej etykiety.

Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla polskiej armii.

"Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. Wysokość kontraktu to ok. 13,5 mld zł. Co najmniej tyle samo powinna wynieść wartość zobowiązań offsetowych spełniających cele określone w ustawie offsetowej."

czwartek, 29 września 2016

„Procedura odwrócona” według ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

środa, 28 września 2016

Czy zamawiający, który dzieli zamówienie na mniej części niż jest to możliwe, narusza przepisy ustawy Pzp?

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.

poniedziałek, 26 września 2016

Budowa dróg w Polsce. Ministerstwo zapowiada wysyp przetargów

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłasza drogową i kolejową ofensywę. Drogowcy mają do końca roku rozpisać 15 przetargów. Łączna wartość inwestycji to 4,1 mld zł. Trochę mało, biorąc pod uwagę, że kosztorys całego programu budowy dróg to 107 mld zł.

czwartek, 22 września 2016

Największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce rozstrzygnięty

Tauron wygrał przetarg na sprzedaż 903 GWh energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska z ofertą o wartości 230 mln zł – podała spółka. Tauron podkreśla, że był to największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce.

czwartek, 15 września 2016

Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1pkt 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Utrzymanie odcinka A4 będzie kosztować 28 mln? "Rażąco niska cena"

Wrocławską firmę ZABERD odpowiedzialną do tej pory za utrzymanie opolskiego odcinka autostrady A4 ma zastąpić portugalska spółka Mota-Engil, która wygrała przeprowadzony przez opolski oddział GDDKiA przetarg. Czy tak się stanie jeszcze nie wiadomo, ponieważ przedstawiciele firmy ZABERD złożyli w tej sprawie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

środa, 14 września 2016

Utrzymanie tysięcy miejsc pracy zależy od waloryzacji zamówień długoterminowych

W świetle ostatnich zmian – wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł oraz ustanowienia stawki 13 zł za godzinę w zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenia – niezwykle istotne jest, by zamawiający pamiętali o waloryzacji toczących się kontraktów oraz przewidywali wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach. Wprowadzone regulacje muszą mieć odzwierciedlenie w waloryzacji kontraktów długoterminowych w zamówieniach publicznych. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie tysięcy miejsc pracy. 

poniedziałek, 12 września 2016

Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła dialog techniczny na audyt dotyczący reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie w latach 1990-2016

Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Prowadzącym dialog”) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), w celu pozyskania przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w m.st. Warszawie w latach 1990-2016”, w szczególności w zakresie ustalenia opisu przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia oraz określenia istotnych postanowień umowy. 

Zespół ds. wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w celu realizacji kompetencji, o której mowa w art. 154 ust 10 ustawy Pzp, powołany został Zespół do spraw przygotowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. Jednym z celów działania Zespołu jest przygotowanie wzorów dokumentów, które będą mogły być wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zespół zajmie się również przygotowaniem i upowszechnianiem propozycji dobrych praktyk dotyczących udzielania zamówień publicznych.

piątek, 9 września 2016

Przetarg na system dla ZUS będzie miał poślizg

Zwycięzcę poznamy dopiero za kilka miesięcy. Gra toczy się o 700 mln zł. We wrześniu miał zostać wyłoniony wykonawca w największym w historii polskiej branży IT przetargu na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak się jednak nie stanie – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

czwartek, 8 września 2016

Zamówienia publiczne- nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa została skierowana do dalszych prac parlamentarnych w Senacie. 

środa, 7 września 2016

Jak stosować ustawę Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 22.06.2016 r.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązująca od 28 lipca niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Czy to rewolucja w przetargach? Raczej nie, ale przed uczestnikami rynku zamówień publicznych ogromne wyzwanie organizacji procedur na zmienionych zasadach.