czwartek, 5 marca 2015

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan opracowała katalog dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

Zestawienie, które zostanie przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych, ma na celu ułatwienie zamawiającym pełną i zgodną z intencją ustawodawcy realizację nowych zapisów prawnych. Dokument jest swoistym vademecum umożliwiającym właściwe konstruowanie przetargów, co tym samym zabezpiecza interes wszystkich uczestników rynku - zamawiającego, wykonawcy oraz pracowników.

Odpowiedź na interpelację poselską, dotyczącą terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp

W dniu 3 marca 2015 r. została przekazana odpowiedź na interpelację poselską, dotycząca terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp, do których zastosowanie ma rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów.

Planowany termin przyjęcia projektu nowej ustawy

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu projekt nowej ustawy Pzp ma być przyjety przez Radę Ministrów w III kwartale tego roku. 

środa, 4 marca 2015

Sejmowa komisja przeciw noweli, mającej zatrzymać import węgla z Rosji

Sejmowa komisja gospodarki odrzuciła w środę projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, zgłoszony przez PiS, mający zapobiegać kupowaniu przez jednostki budżetowe węgla z Rosji. Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że projekt jest niezgodny z prawem UE. 

wtorek, 3 marca 2015

Cofnięcie skargi w sprawie C-162/14 Komisja przeciwko Polsce

W dniu 2 marca 2015 r. Komisja Europejska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę w sprawie C-162/14 dotyczącą niezgodności art. 24 ust 1 pkt. 1 i 1a ustawy Pzp z prawem europejskim.

Studium Zamówień Publicznych: tylko dla czytelników wpisowe gratis!

Blog Prawa Zamówień Publicznych wraz z firmą szkoleniową APEXnet zapraszają na XX, jubileuszową edycję Studium Zamówień Publicznych (Warszawa, I Zjazd: 13-14 marca).


UWAGA! Do 9 marca podaj hasło Blog PZP, by oszczędzić 400 zł wpisowego!

poniedziałek, 2 marca 2015

Najnowszy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"

Polecamy najnowszy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". W tym numerze Czytelnicy przeczytają m.in. o tym jakie modele organizacyjne występują wśród organizacji zakupowych i dlaczego jedne z nich są znacznie lepsze i efektywniejsze od innych. Nie zabraknie również tematów dotyczących ostatniej nowelizacji ustawy Pzp (w tym stosowania pozacenowych kryteriów wyboru oferty). 

Spis treści wydania.

sobota, 28 lutego 2015

Szanse dla rozwoju biznesu w Wielkiej Brytanii

Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe, na którym omówione zostaną szanse dla rozwoju Państwa biznesu w Wielkiej Brytanii.

piątek, 27 lutego 2015

Prawo zamówień publicznych: Warszawa ryzykuje w sprawie mostu

Gdy okazało się, że po pożarze mostu Łazienkowskiego konieczna będzie wymiana całej jego konstrukcji, Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała zawarcie umowy z wolnej ręki . Tyle że zdaniem ekspertów nie zostały spełnione przesłanki do skorzystania z tego trybu.

O znakach towarowych

Jedną z fundamentalnych zasad Pzp jest zakaz wskazywania przez zamawiających w opisie przedmiotu zamówienia konkretnych produktów czy choćby nawet ich pochodzenia. Wyjątek stanowią – i to tylko w pewnym zakresie – zamówienia sektorowe czy zamówienia w zakresie obronności. Art. 29 ust. 3 Pzp określa, że jest to zakazane, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i (ten spójnik jest tu znaczący) nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Jednak i w takim wypadku należy dopuścić stosowanie rozwiązań „równoważnych” (ocenę tego, jak stosować w praktyce „lub równoważne” zostawmy na inną okazję).

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka


"Solidarność" skierowała protest do Radosława Sikorskiego, marszałka Sejmu, w sprawie ogłoszonego przez Kancelarię Sejmu przetargu na utrzymanie zieleni wokół Sejmu. Urzędnicy w zamówieniu pominęli tzw. klauzule społeczne, dzięki którym pracownicy są zatrudniani na lepszych warunkach, np. dostają etaty.

czwartek, 26 lutego 2015

Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy

Najważniejszymi zadaniami dla zamawiających na najbliższe miesiące, po nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, będą: pełna waloryzacja umów w toku, wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych kryteriów jakościowych i odejście od dominującej roli kryterium ceny oraz zatrudnianie pracowników na umowy o pracę do realizacji konkretnych zamówień publicznych - podkreślali eksperci w czasie debaty zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

wtorek, 24 lutego 2015

Mniej ceny, więcej jakości w zamówieniach

Winę za nieprawidłowości podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych w większym stopniu ponosi praktyka zamawiających niż wadliwe prawo zamówień publicznych.

Prawo opcji

Prawo opcji, a więc wyodrębnienie w ramach  udzielonego zamówienia publicznego zakresu obligacyjnego oraz fakultatywnego, którego udzielenie zależy od zamawiającego stało się przedmiotem rozpatrywania KIO. 

piątek, 20 lutego 2015

O pewnej ogromnej nie-grupie kapitałowej

Tydzień temu było o grupach kapitałowych i dziś będzie ponownie. Gdy pierwszy raz po wprowadzeniu przepisów określających obowiązek składania oświadczeń dotyczących przynależności bądź nieprzynależności do grup kapitałowych, miałem do czynienia z ofertą złożoną przez podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa, miałem pewien zgryz. Oczywiście, Skarb Państwa to dość szczególny twór. Na pozór nie kojarzy nam się z pojęciem „grupy kapitałowej”, bo to pojęcie kojarzy nam się z działalnością komercyjną. Z kapitałem. Problem w tym, że kapitał może być też publiczny, a przepisy dotyczące grup kapitałowych odsyłają do pojęcia określonego w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

czwartek, 19 lutego 2015

Studium Zamówień Publicznych


Blog Prawa Zamówień Publicznych wraz z firmą szkoleniową APEXnet zapraszają na XX, jubileuszową edycję Studium Zamówień Publicznych (Warszawa, I Zjazd: 13-14 marca).

środa, 18 lutego 2015

Kim są polscy offsetobiorcy, czyli strategiczne spółki dla Skarbu Państwa


Wykonawcy zagraniczni powinni zapoznać się z wykazami przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dla dostawców zagranicznych jest to istotna wskazówka, odnośnie tego które przedsiębiorstwa leżą w obszarze szczególnego zainteresowania Ministra Obrony Narodowej jeżeli chodzi o nawiązanie współpracy przemysłowej w ramach offsetu, czy też w ramach polonizacji.

wtorek, 17 lutego 2015

Seminarium regionalne z zakresu PPP dla przedsiębiorców

W dniach 26-27 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

poniedziałek, 16 lutego 2015

Dziesiątki przedsiębiorców zainteresowanych przetargami USA w Polsce

Kilkudziesięciu przedsiębiorców wzięło udział w konferencji na temat przetargów, które mają być organizowane przez siły zbrojne USA w związku z planowanymi inwestycjami w Polsce – poinformowało w czwartek Ministerstwo Gospodarki.

Państwo a obywatel. Sprawa zaufania

Dwadzieścia lat funkcjonowania przepisów zamówień publicznych, to świetna okazja, by przyjrzeć się nie tylko wpływowi prawa na procesy zachodzące w Polsce, ale i odwrotnie, jak zmiany ostatnich dwóch dekad wpływały na samo prawo. Analiza legislacji dotyczącej prawa zamówień publicznych może prowadzić do wielu niezwykle ciekawych wniosków. Jednym z nich może być ocena procesu ewolucji zaufania państwa do swoich obywateli, szczególnie zaufania polskiego ustawodawcy do władzy wykonawczej z jednej strony i przedsiębiorców z drugiej strony.

piątek, 13 lutego 2015

Prezes Budimeksu: Należy poprawić preselekcję firm w przetargach

Cena może pozostać dominującym kryterium rozstrzygania postępowań przetargowych na inwestycje drogowe pod warunkiem, że GDDKiA poprawi jakość preselekcji firm – tak uważa Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

O opcji i podawaniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Ostatni, wydany w styczniu numer „Informatora Urzędu Zamówień Publicznych” (za październik-grudzień 2014 r.) zawiera na stronach 59-61 opinię prawną na temat unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp z uwzględnieniem postępowań, w których zamawiający stosuje prawo opcji. Opinia ta zawiera jednoznaczne stwierdzenie: „(…) uzasadnione jest przyjęcie wykładni, zgodnie z którą podawana do publicznej wiadomości przy otwarciu ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, powinna odnosić się wyłącznie do wartości tych środków, które są przeznaczone na realizację zamówienia gwarantowanego, bez odnoszenia się do zakresu zamówienia, który może być realizowany w ramach prawa opcji. Tylko podawana przez zamawiającego kwota zamówienia gwarantowanego będzie zatem punktem odniesienia do ewentualnego zastosowania przez zamawiającego art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.”

Na co zwrócić uwagę wybierając serwis monitorujący przetargi?

Jeśli startujesz w przetargach to wiesz jak ważny jest monitoring nowych ogłoszeń. Każdego dniach ogłaszanych jest kilka tysięcy nowych przetargów w całej Polsce. Cześć z nich trafia do Biuletynu Zamówień Publicznych (przetargi o wartości powyżej 30 tys EURO). Większość natomiast publikowana jest na stronach internetowych zamawiających lub w prasie. W związku z tym aby mieć pewność, że nie ucieknie nam żaden interesujący przetarg, trzeba na bieżąco sprawdzać źródła ich publikacji. To ogromna praca do której trzeba zaangażować sztab ludzi. Dobrym i dużo tańszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy monitorującej rynek zamówień publicznych. Na rynku jest kilka takich podmiotów.W artykule przedstawimy cechy, na które warto zwrócić uwagę wybierając firmę do monitoringu ogłaszanych przetargów.

środa, 11 lutego 2015

Dwugłos RIO. Izby odmiennie interpretują przepisy w sprawie uchwał śmieciowych

RIO w Olsztynie przedstawiła gminom pierwotny komunikat resortu środowiska, zgodnie z którym wszystkie uchwały w sprawie opłat śmieciowych straciły moc 1 lutego. Odmienne stanowiska prezentują izby z Bydgoszczy i Lublina.  

wtorek, 10 lutego 2015

O pomysłach na grupę kapitałową

Przepisy dotyczące oświadczeń o wchodzeniu w skład (lub niewchodzeniu) grup kapitałowych zostały sformułowane w ustawie troszkę nieszczęśliwie. Głównym nieszczęściem jest wynikająca z ich kategoryczności konieczność wykluczania wykonawców, którzy takich oświadczeń nie złożą – w przypadkach, gdy nikogo innego przetarg nie interesował, albo gdy z innych dokumentów czy z prostej analizy sytuacji wynika, że nawet przy kilku ofertach nie ma żadnych podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej.

poniedziałek, 9 lutego 2015

Jedno oświadczenie w przetargu zamiast stosu dokumentów

Ułatwienia będą wymagały dużej odpowiedzialności od przedsiębiorców. W przeciwnym razie procedury wydłużą się, zamiast skrócić.

Zmiana pierwotnej oferty wykonawcy

Najnowsze orzeczenie KIO 2012/2014 dotyczące zmiany oferty wykonawcy z 14 października 2014 r. reguluje tę kwestię na tle zgłoszenia uczestnictwa podwykonawcy przez składającego swoja ofertę w przetargu nieograniczonym.

piątek, 6 lutego 2015

Umowa zawarta na dłużej niż 12 miesięcy – obostrzenia

Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony. Przepis art. 142 ust. 1 ustawy Pzp obligatoryjnie zakazuje zawierania umów na czas nieoznaczony. Wyjątek od tej zasady widnieje w art. 143 ustawy Pzp. Dowolność w czasie  przy zawieraniu umowy jest obostrzona górną granicą. Bowiem czas trwania umowy nie może przekraczać 4 lat.

Tajemnica przedsiębiorstwa, a treść odwołania

Na skutek rozpoznania odwołania złożonego we wrześniu ubiegłego roku Krajowa  Izba Odwoławcza pochyliła się nad kwestią tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

czwartek, 5 lutego 2015

Większa władza dla NIK-u i CBA? KE: Wdrażanie ich zaleceń powinno być obowiązkowe

Nadużyciom w wykorzystywaniu środków publicznych i unijnych w Polsce mogłoby zapobiec m.in. obowiązkowe wdrażanie zaleceń NIK i CBA – ocenił Michel Servoz, dyrektor generalny w Komisji Europejskiej. Wg KE, korupcja w zamówieniach publicznych to w Polsce poważny problem.

środa, 4 lutego 2015

Przetargi sił zbrojnych USA - konferencja

Ministerstwo Gospodarki zaprasza przedsiębiorców na konferencję, podczas której przedstawione zostaną informacje dotyczące m.in. przetargów budowlanych organizowanych przez siły zbrojne USA w związku z budową obiektów wojskowych na terytorium Polski. Spotkanie odbędzie się w dniach 11-12 lutego 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

wtorek, 3 lutego 2015

Konkurs: Przedstaw swój pomysł na usprawnienie serwisu Biznes-Polska.pl

Przedstaw swój pomysł na usprawnienie serwisu www.biznes-polska.pl i wygraj atrakcyjny pobyt w czterogwiazdkowym Hotelu Żubrówka w Białowieży. 

Zamówienia publiczne: Przyznawanie firmom punktów za etaty to absurd

Zdaniem pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, przyznawanie w przypadku zamówień publicznych punktów dla oferenta za łączną liczbę etatów w firmie to naruszenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

poniedziałek, 2 lutego 2015

Uchwały ws. opłat za śmieci nadal ważne

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo Środowiska wydało w dniu 21 stycznia 2015 r. komunikat o możliwości utraty mocy uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 tej ustawy. Komunikat wynikał z troski o zachowanie podstawy prawnej do finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach i rekomendował jak najszybsze podjęcie uchwał.

piątek, 30 stycznia 2015

O wadium w postaci potrącenia wierzytelności

Ostatni, siedemnasty numer „Zeszytów Orzeczniczych”, którym UZP łaskawie zechciało się podzielić z szerszą publicznością w grudniu ubiegłego roku, zawiera tezy z dwóch wyroków KIO dotyczących pewnego dość specyficznego tematu, który jednak znajduje się w obszarze nieco bardziej szczególnych zainteresowań autora :) Chodzi mianowicie o wyroki z 17 października 2013 r., sygn. akt KIO 2362/13 i z 21 listopada 2013 r., sygn. akt KIO 2591/13 i KIO 2593/13. W obu zajęto się kwestią wniesienia (albo raczej niewniesienia) wadium przez wykonawcę poprzez oświadczenie o potrąceniu z wierzytelności. Na początku nieco zaskoczył mnie taki zbieg okoliczności, jednak okazuje się, że oba orzeczenia dotyczyły tego samego przetargu, tego samego de facto wykonawcy i tego samego sposobu postępowania.