niedziela, 31 sierpnia 2014

piątek, 29 sierpnia 2014

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie m.in. popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert, eliminowania rażąco niskiej ceny, zmian w zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, uwzględnienia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz stosowania wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych.

ZUS faworyzował Asseco przy przetargach informatycznych


Kolegium Najwyższej Izby Kontroli rozpatrzyło zastrzeżenia, jakie skierował ZUS do wystąpienia pokontrolnego w sprawie wybranych, kluczowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w latach 2010 – 2013, które dotyczyły Kompleksowego Systemu Informatycznego. Kolegium oddaliło w całości zastrzeżenia ZUS. Tym samym ustalenia kontrolerów NIK stały się prawomocne.

O kryterium jakości i zadaniu dla wykonawcy

Tym razem impuls do tekstu dało wciąż trwające postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w zakresie zamówień publicznych (link). Zainteresowałem się tym postępowaniem niezwykle, choć platonicznie. A to z powodu sposobu oceny ofert przyjętego przez zamawiającego. Co prawda zwykłem uważać, że MIR ma w zakresie zamówień sporo za uszami (jako instytucja zarądzająca – temat poruszony w szponach w styczniu 2013 r. jest tylko jednym z przykładów) – tym razem jednak sprawa jest zupełnie inna. A postępowanie MIR mi osobiście się podoba. Nie wiem, czy jest zgodne z ustawą – podoba mi się tak po prostu, po ludzku.

Progi badania rażąco niskiej ceny w prawodawstwie państw europejskich


Razem z kolegami z biur Eversheds w Europie, przygotowaliśmy krótkie zestawienie obowiązujących w poszczególnych państwach europejskich rozwiązań prawnych regulujących wszczęcie przez zamawiającego badania rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W chwili obecnej polski Parlament pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która zakłada wprowadzenie progu 30% wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej pozostałych ofert, który zobowiązywałby zamawiającego do wszczęcia procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie wykonawcy. Wyjaśnienia te mają stanowić podstawę dla zamawiającego do stwierdzenia, czy zaoferowana cena jest faktycznie rażąco niska, zagrażająca należytemu wykonaniu umowy – czy też jest bardzo niska, ale wciąż zapewnia należyte wykonanie umowy.

środa, 27 sierpnia 2014

Zaświadczenie z rejestru karnego przez interenet

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - potrzebne m.in. w celu udowodnienia spełnienie warunków udziału w postępowaniach przetargowych - będzie niedługo dostępne przez Internet. 

wtorek, 26 sierpnia 2014

Czarna Lista Barier dla Zamawiających - Edycja 2014

Już sama skala rynku zamówień publicznych nakazuje bardzo bacznie obserwować to kto i w jaki sposób wydat­kuje pieniądze publiczne, czyli zamawiających. Objęci są oni licznymi kontrolami (np. ze strony Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Zamówień Publicznych czy Regionalnych Izby Obrachunkowych). Ich działania kontrolowane są również przez samych wykonawców ubiegających się o zlecenia publiczne, którzy wyposażeni zostali w możli­wość odwoływania się do Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawna kontrola zamawiających to jednak za mało, aby system zamówień publicznych funkcjonował poprawnie. Konieczne jest do tego jeszcze dobre prawo zamówień publicznych. Dobre prawo jednak to nie tylko takie, które jest pozytywnie oceniane przez sektor prywatny, czyli wykonawców. To także takie, które daje zamawiającym narzędzia do profesjonalnego i sprawnego wydatkowania pieniędzy publicznych. Pod tym kątem jednak rzadko ocenia się regulacje w naszym kraju. Nie brakuje tymczasem opracowań, które wskazują na bariery w zamówieniach publicznych dla przedsiębiorców (w tym względzie można chociażby wskazać bardzo dobrą inicjatywę Konfederacji Lewiatan, która rokrocznie przygotowuje „Czarną listę barier” w rozwoju przedsiębiorczości).

środa, 20 sierpnia 2014

Nieudolne inwestycje rządu

Wykonanie kanału na Mierzei Wiślanej wpisuje się w łańcuchową nieudolność publicznego inwestowania. Przypomnijmy, że podjęto próbę opracowania dokumentów programowych dla tego przedsięwzięcia i sfinansowania go z programu pomocowego 2007-2013, ale w styczniu bieżącego roku KE zakwestionowała poprawność opracowania ze względu niedostateczną ocenę wpływu inwestycji na obszary Natura 2000. Czy to wina wykonawcy dokumentów programowych wyłonionego najpewniej w oparciu o kryterium najniższej ceny, czy może zamawiający nie umiał odebrać opracowania – nie wiadomo. Wiadomo, że straciliśmy dwa lata z procesu inwestycyjnego, bo teraz trzeba zaczynać cały proces od początku i to pomimo, że część dokumentów już opracowano.

Rażąco niska cena - materiały z konferencji

Na stronach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zamieszczono materiały z ostatniej konferencji poświęconej tematyce rażąco niskich cen. 


wtorek, 19 sierpnia 2014

Zestaw kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej

Urząd Zamówień Publicznych opublikował polską wersję zastawu kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej. Kryteria opracowane zostały na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) przez firmę doradczą COWI specjalizującą się w konsultingu inżynieryjnym, środowiskowym i ekonomicznym.

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Szósta odsłona seminariów regionalnych z zakresu PPP dla przedsiębiorców – Zabrze,

W dniach 11-12 września 2014 r. w Zabrzu odbędzie się szóste spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

MEN mógł naruszyć prawo zamówień publicznych podczas prac nad rządowym podręcznikiem

Rządowy podręcznik do klas pierwszych mógł powstać z naruszeniem Prawa zamówień publicznych oraz dobrych praktyk dotyczących finansów publicznych – oceniają eksperci Fundacji FOR. Podzielenie zamówienia na części, co obniżyło kwotę pojedynczego kontraktu poniżej progu wymagającego stosowania ustawy, to nadużycie – podkreśla ekspert ds. zamówień publicznych Łukasz Czaban. Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuca zarzuty i podkreśla, że działało na podstawie obowiązującego prawa.

Polimex-Mostostal pozywa GDDKiA

Konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Doprastavu złożyło pozew przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który jest związany z niedokonaniem zapłaty za roboty wykonane przy budowie drogi ekspresowej S69. Wykonawca domaga się ponad 32 mln zł.

niedziela, 17 sierpnia 2014

Aukcja elektroniczna - praktyczne narzędzie obniżania ceny

Dzięki aukcji elektronicznej zamawiający zazwyczaj uzyskują ofertę korzystniejszą cenowo i jakościowo, 
a wykonawcy mogą poprawić swoją pozycję w rankingu ofert – piszą Matylda Kraszewska i Piotr Trębicki.

czwartek, 14 sierpnia 2014

O wolnej ręce na artystę

O zamówieniach udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c – a więc w zakresie działalności artystycznej i twórczej – pisałem w szponach bodajże tylko raz, w kontekście niezbyt racjonalnego w tym wypadku zakazu udzielania zaliczek. Niestety, mimo pewnych sygnałów, że to obostrzenie zostanie złagodzone, nic w tym zakresie się dotąd nie zmieniło. Dzisiaj będzie jednak o problemie nieco bardziej ogólnym – czyli o samej możliwości zastosowania przesłanki do zlecenia zamówienia z zakresu działalności artystycznej lub twórczej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

środa, 13 sierpnia 2014

Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Pzp

Senat Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził 15 poprawek  do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w większości o charakterze redakcyjnym. Poprawki były przedmiotem prac w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Zamieszanie dotyczące nowelizacji art. 5 ustawy Pzp - wyjaśnienia UZP

Odnosząc się do publikowanych w ostatnim czasie informacji dotyczących brzmienia art. 5a i skreślenia art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, iż ostateczne brzmienie tych przepisów zostało uzgodnione między  Urzędem Zamówień Publicznych,  posłami oraz legislatorami Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu w terminie poprzedzającym posiedzenie podkomisji, na którym zmiany te przyjęto - czytamy w oficjalnym komunikacie UZP.

Wejście w życie w dniu 10 sierpnia br. zmian w prawie zamówień publicznych będących następstwem likwidacji samorządu zawodowego urbanistów

Z dniem 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), która w art. 13 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Rażąco niska cena po nowemu


Z godnie z brzmieniem art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (ustawa musi jeszcze przejść przez Senat, a następnie zostać przyjęta ponownie przez Sejm), art. 90 ustawy uzyska brzmienie: „Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (…)”. Powstaje jednak pytanie o zgodność powyższego rozwiązania z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”).

czwartek, 7 sierpnia 2014

Senat wniósł poprawki do noweli ustawy Pzp

Kilkanaście poprawek do przygotowanej przez PO noweli Prawa zamówień publicznych rekomenduje senacka komisja gospodarki narodowej. Jedna z nich dotyczy okresu, w którym będzie można renegocjować kontrakt z powodu m.in. wzrostu płacy minimalnej czy oskładkowania umów-zleceń.