środa, 4 maja 2016

Pięćdziesiąt twarzy zamówień publicznych

Czy polskie przepisy o przetargach rzeczywiście są tak niedoskonałe jak się o nich mówi? Owszem. Ale też próżno szukać w Europie systemu, który nie miałby wad.

wtorek, 26 kwietnia 2016

Prawo zamówień publicznych – tajemnica przedsiębiorstwaW artykule 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych czytamy: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych przez kościelne osoby prawne

Parafie - kościelne osoby prawne, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.), co do zasady nie są zamawiającymi, a zatem nie stosują ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień. W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy obowiązek stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez kościelne osoby prawne (parafie) może zachodzić wyłącznie w przypadku wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

piątek, 22 kwietnia 2016

Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 

środa, 20 kwietnia 2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zasady jego stosowania i wypełniania zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od dnia 18 kwietnia 2016r. wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz konkursach, których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych może przedstawić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Tym samym zgodnie z zasadą bezpośredniej skuteczności dyrektyw zamawiający zobowiązani są przyjmować od wykonawców Jednolity Dokument w sytuacji, gdy tak zdecydują się oni potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą stosować Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

Na gruncie zamówień publicznych od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy będą mogli powoływać się w stosunkach z zamawiającymi na uprawnienia przyznane im na mocy nowych dyrektyw. Z kolei, na zamawiających będą ciążyły skorelowane z uprawnieniami wykonawców obowiązki, wynikające wprost z przepisów nowych dyrektyw.

WAŻNE! Komunikat UZP w sprawie opóźnienia wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. - Urząd Zamówień Publicznych wskazuje co następuje:
I. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.
II. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

środa, 13 kwietnia 2016

Zamówienia publiczne: Przetargi realizować powinien ten, kto ma wiedzę

Organizator przetargu ma prawo zażądać, żeby firmy użyczające swych zasobów uczestniczyły w inwestycji jako jej podwykonawcy – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

czwartek, 7 kwietnia 2016

Zamówienia publiczne: nowelizacja ustawy opóźni się

Z harmonogramu prac sejmowych wynika, że projekt noweli Prawa zamówień publicznych nie zostanie uchwalony do 18 kwietnia; jednak z tego powodu nie grożą nam sankcje ze strony UE - mówi PAP prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Nowelizacja zamówień publicznych: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, który trafił do Sejmu zakłada wprowadzenie do postępowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który wykonawcy maja przedstawiać Zamawiającemu. Jednolity dokument stanowić ma dowód wstępny  zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

piątek, 1 kwietnia 2016

Najważniejsze argumenty przeciwko wprowadzeniu zamówień in-house i stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Wobec rozbieżnych stanowisk dotyczących zamówień in - house (zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu poparły wprowadzenie wyłączenia zamówień in- house), projekt zawiera propozycję, aby tzw. zamówienia in-house były udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki, a same przesłanki zostały zmodyfikowane - w stosunku do dyrektywy - w taki sposób, aby podmioty, które otrzymują zlecania bez przetargu w zasadzie nie uczestniczyły w konkurencji na otwartym rynku. 

środa, 30 marca 2016

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy pzp - tryby udzielania zamówień publicznych cz.III - Licytacja i aukcja elektroniczna

Regulacja dotycząca licytacji elektronicznej nie została w istotny sposób zmieniona. Oprócz zmian wynikowych wskazano dodatkowy element ogłoszenia o zamówieniu tj, wykaz dokumentów, które należy załączyć na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

piątek, 25 marca 2016

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy pzp - tryby udzielania zamówień publicznych cz.II - Partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne jest nowym trybem, który został przewidziany w dyrektywie klasycznej 2014/24/UE. Celem ustanowienia partnerstwa innowacyjnego jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na dostawę innowacyjnego produktu, świadczenie innowacyjnej usługi lub wykonanie innowacyjnych robót budowlanych, będących wynikiem tych prac, pod warunkiem, że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a partnerami.

czwartek, 24 marca 2016

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy pzp - tryby udzielania zamówień publicznych cz.I - przetarg nieograniczony i ograniczony

Najistotniejszą zmianą dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych jest wprowadzenie dodatkowego trybu tj. ustanowienia partnerstwa innowacyjnego. Nadal jednak podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych, na gruncie nowych dyrektyw, są przetarg nieograniczony i ograniczony.

"Wiadomości budowlane" z 1902 roku z artykułem o submisyach - przetargach za czasów Królestwa Polskiego

Na adres naszego bloga otrzymaliśmy bardzo ciekawą informację- wycinek z gazety "Wiadomości budowlane" z roku 1902. W artykule poruszony jest temat kryteriów udzielania zamówień publicznych na ziemiach Królestwa Polskiego sprzed 114 lat.

wtorek, 22 marca 2016

Najważniejsze rekomendowane rozwiązania w projekcie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zaktualizowany tekst oceny skutków regulacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W dokumencie tym,  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych przedstawia rekomendowane rozwiązania nowych przepisów, które wejdą  z dniem 18 kwiecień 2016r.  Projekt ustawy wdroży do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

poniedziałek, 21 marca 2016

Zamówienia publiczne – MR szykuje ustawę o elektronicznym fakturowaniu

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Ustawa dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy. Nowe regulacje, zakładające nałożenie na instytucje publiczne obowiązku odbioru – przesłanych w formie elektronicznej – faktur od dostawców, mają wejść w życie w styczniu 2018 r.

piątek, 18 marca 2016

Niemieckie przetargi są w zasięgu polskich firm

Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że bogaty rynek niemiecki stwarza niemałe szanse także dla polskich biznesów . Jest na wyciągnięcie ręki, więc tylko z tego korzystać. Według znawców tamtejszych realiów gospodarczych i prawnych warto nawet pokusić się o uzyskanie zamówienia publicznego. Nie twierdzą oni, że to bułka z masłem, ale jest łatwiejsze, niż się wydaje, a chętnych przybywa.

środa, 16 marca 2016

XV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes-Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 7-8 kwietnia przez firmę APEXnet.29 wersja projektu nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych przyjęta przez Radę Ministrów

Szanowni Państwo, Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się 29 wersja projektu nowelizacji. Do projektu noweli ustawy wprowadzono rozwiązania niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Prawo zamówień publicznych - koniec z dyktatem najniższej ceny?

Rząd bierze się za prawo dot. zamówień publicznych. Na wtorkowym posiedzeniu przyjęto projekt autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Zakłada on m.in. ułatwienia w dostępie do zamówień publicznych dla małych i średnich firm, większy nacisk na pozacenowe kryteria oceny ofert. Nowe prawo ma też premiować zatrudnianie na etat.

Projekt nowelizacji ustawy: Definicje ustawowe.

Ważnym elementem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mającym znaczenie dla całościowej interpretacji zmienionych przepisów są definicje zawarte w art.2 ustawy czyli w tzw. słowniczku pojęć. W ramach nowelizacji ustawy wprowadzono zmiany definicji lub dodano zupełnie nowe. 

piątek, 11 marca 2016

Odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 10 marca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan. W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Finansów.

środa, 9 marca 2016

Rząd przyjął projekt specustawy na szczyt NATO w Warszawie

Zamówienia związane z organizacją szczytu NATO w Warszawie - na dostawy, usługi i roboty budowlane - mają być wyłączone spod przepisów Prawa zamówień publicznych przy zachowaniu podstawowych standardów - przewiduje projekt specustawy, przyjęty we wtorek przez rząd.

wtorek, 8 marca 2016

Zmiany w przetargach publicznych. Gowin zdradza szczegóły

Projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju trafi w najbliższych dniach do konsultacji międzyresortowych i społecznych - poinformował w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin.

poniedziałek, 7 marca 2016

Ekspert: specustawa na ŚDM "zawiesza" stosowanie Prawa zamówień publicznych


Zmawiający nie będą musieli stosować Prawa zamówień publicznych aż do progów unijnych - przewiduje specustawa na Światowe Dni Młodzieży. To dobre dla organizatorów, ale niekoniecznie dla przedsiębiorców i wolnego rynku - mówi PAP Grzegorz Karwatowicz, ekspert ds. zamówień publicznych.

piątek, 4 marca 2016

Zamówienia publiczne: kryterium cyklu życia produktu trudne, ale konieczne

W najbliższym czasie polski system zamówień publicznych czeka wiele istotnych zmian. Czas na wdrożenie m.in. dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE mija 18 kwietnia bieżącego roku. Jak na kanwie projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych rozumieć należy cykl życia produktu?

czwartek, 3 marca 2016

Kraków. Przetarg na organizację ruchu na Światowych Dni Młodzieży unieważniony. A czas ucieka

Do przetargu na opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na ŚDM i wprowadzenie go na ulicach miasta zgłosiła się tylko jedna firma. Zaproponowała kwotę prawie 5 mln zł. Okazuje się, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zabezpieczył na ten cel niecałe 2 mln zł. (A i tak wcześniej planowano 1,5 mln zł). Przetarg został więc unieważniony. 

Częściowe uwzględnienie zarzutów odwołania dotyczących treści SIWZ

W przypadku wniesienia przez wykonawcę odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający ma kilka możliwości. Jedną z nich jest możliwość uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Możliwość taka wynika z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Jeżeli zamawiający uwzględni w całości zarzuty odwołującego, Krajowa Izba Odwoławcza umorzy postępowanie odwoławcze. W takim przypadku zamawiający będzie musiał wykonać, powtórzyć lub unieważnić czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

środa, 2 marca 2016

Rewolucja w zamówieniach publicznych

Zakończyły się konsultacje społeczne przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju głębokiej nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych mającej na celu z jednej strony wdrożenie nowych unijnych dyrektyw, z drugiej strony jednak wprowadzenie rozwiązań od lat postulowanych przez związki zawodowe, ale także przez polskich przedsiębiorców. 

wtorek, 1 marca 2016

Zmiana prawa zamówień publicznych – jeden z głównych efektów pierwszych 100 dni prac Ministerstwa Rozwoju.

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, plan naprawczy wdrażania Funduszy Europejskich, ułatwienia dla przedsiębiorców, zwiększone wsparcie innowacyjności i eksportu, zmiana prawa zamówień publicznych – to główne efekty pierwszych 100 dni prac Ministerstwa Rozwoju.

poniedziałek, 29 lutego 2016

MON unieważnił przetarg na małe samoloty dla VIP-ówJak poinformował w piątek wiceszef MON Bartosz Kownacki, przetarg na dwa małe samoloty pasażerskie do przewozu osób na najwyższych stanowiskach w państwie został unieważniony.
środa, 24 lutego 2016

Naruszenie zasady jawnosci postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarzuty dotyczące naruszenia zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 96 ust. 3 tej ustawy poprzez utrudnianie dostępu do protokołu z postępowania oraz załączników a także odmowę okazania kompletu załączników do protokołu z postępowania.

piątek, 19 lutego 2016

Obowiązek rozważenia podziału zamówienia na części i nowe rozwiązanie w tym zakresie - nowelizacjaZamawiający, pora chętniej dzielić zamówienia na części!
Jak zapisano w pkt 77 motywów dyrektywy 2014/24/UE (której część wkrótce zobaczymy przepisaną w naszej ustawie):
"Zamówienia publiczne powinny być dostosowane do potrzeb MŚP (...). W tym celu oraz aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części."

czwartek, 18 lutego 2016

12 zł za godzinę konieczne w każdym przetargu publicznym

 Projekt zmian trudny do zaakceptowania – ale skoro rząd uważa to za konieczność, to musi zapewnić obowiązywanie regulacji w każdym przetargu. Rząd planuje nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu która miałaby wejść w życie od 1 lipca 2016 roku.