wtorek, 27 stycznia 2015

Uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę

Problematyka uzupełnienia dokumentów przez wykonawców była juz wielokrotnie poruszana w orzecznictwie KIO oraz sądów powszechnych. Najnowszy wyrok KIO z grudnia 2014r. również porusza ta tematykę, jednak w kontekście złożenia przez wykonawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 

piątek, 23 stycznia 2015

Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu.

czwartek, 22 stycznia 2015

O starych przetargach na www zamawiających

Gdy kilka miesięcy temu pisałem w „szponach” o poszukiwaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronach internetowych zamawiających, odnosiłem się wyłącznie do postępowań trwających. Zresztą, swoje quasi-badanie (quasi, bo próbka była niewielka) prowadziłem tylko na podstawie ogłoszeń o zamówieniu świeżo opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ten sposób jednak na pewno nie wyczerpałem tematu publikowania informacji na stronach www – sporo jeszcze można napisać na temat sposobu udostępniania choćby i obowiązkowych informacji przez zamawiających (odpowiedzi na pytania, informacji o zmianach siwz, informacji o odwołaniach, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty).

Kryterium - zatrudnienie na umowie o pracę


Czy w przetargach publicznych powinno się preferować firmy zatrudniające ludzi na umowę o pracę? Tak zrobiła Straż Gminna w Człuchowie

wtorek, 20 stycznia 2015

Kaźmierczak z ZPP: Nowelizacja prawa zamówień publicznych nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców

Nowelizacja prawa zamówień publicznych nie spełnia oczekiwań przedsiębiorców. Apelujemy o rewizję zapisów ustawy, tak, aby umożliwić rozstrzyganie procedur postępowania bez zwłoki i takiego doprecyzowania przepisów, żeby najdrobniejsze wątpliwości nie blokowały całego procesu przetargowego. Zwracaliśmy uwagę na wady prawa zamówień publicznych i proponowaliśmy różne rozwiązania w dwóch raportach, które nasza Fundacja opublikowała w ubiegłym roku.

Termin na złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia upływa 30 stycznia 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., od 1 stycznia wysokość płacy minimalnej wynosi 1750,00 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z płacą minimalną obowiązującą w 2014 r. o kwotę 70,00 zł. Zgodnie z brzmieniem nowego art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Czy możemy zmienić formę wniesionego wadium ?

Ostatnio spotkałem się w praktyce z takim zagadnieniem: czy można dokonać zmiany formy w jakiej zostało wniesione wadium po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

piątek, 16 stycznia 2015

Konsultacje dotyczące standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń

Jak informuje UZP w związku z przyjęciem nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (dyrektywa 2014/24/UE, 2014/25/UE) i koncesji (dyrektywa 2014/23/UE) oraz w związku z koniecznością zmiany standardowych formularzy służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE, KE rozpoczęła proces konsultacji z państwami członkowskimi projektu Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

środa, 14 stycznia 2015

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący wykluczania wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niewniesienia wadium

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 listopada 2014 r.(sygn. akt: II GSK 1606/13).

Reguły komunikacji w świetle nowych dyrektyw zamówieniowych

Przyjęte w lutym 2014r. nowe dyrektywy zamówieniowe (2014/24/UE i 2014/25/UE) wraz z dyrektywą koncesyjną wprowadzają liczne zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych, które Państwa Członkowskie zobowiązane są implementować w swoich wewnętrznych porządkach prawnych do kwietnia 2016r. Tym samym warto już teraz przyjrzeć się bliżej ich postanowieniom.

wtorek, 13 stycznia 2015

PPP W Katowicach

Kilka dni temu miałem przyjemność  brać udział w seminarium  z cyklu „PPP Dobry Wybór” odbywającym się  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Tym razem gościem spotkania był  Piotr Uszok – Prezydent Katowic w latach 1998 – 2014. Tematem spotkania były projekty PPP w Katowicach. Zarazem te które nie zostały zrealizowane jak i te które są w trakcie postępowania.

Lewiatan powołał Radę Zamówień Publicznych

Konfederacja Lewiatan powołała Radę Zamówień Publicznych, której zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

poniedziałek, 12 stycznia 2015

VII konferencja Zamówień Publicznych: NOWE ZASADY OCENY OFERT

VII Konferencja Zamówień Publicznych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych. Kanwą dyskusji tegorocznej konferencji są zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

piątek, 9 stycznia 2015

Ponadmilionowe roszczenia, uchylone wyroki. Po roku od rozpoczęcia współpracy sądów z PGP


Prawie 1 mln 100 tys. zł - tyle na koniec listopada wyniosły roszczenia sądów wobec Polskiej Grupy Pocztowej, operatora, który od prawie roku - wspólnie z InPostem i z Ruchem - dostarcza sądową korespondencję. Takie informacje podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zbliża się termin rocznych sprawozdań zamawiających

Zamawiający mają obowiązek przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2014 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2015 r.

środa, 7 stycznia 2015

Uwzględnienie skargi Prezesa UZP na wyrok KIO 1316/14

W uzasadnieniu wyroku, Sąd Okręgowy dokonał wykładni przepisu art. 192 ust. 3 ustawy Pzp i wypowiedział się w kwestii możliwych rozstrzygnięć Izby, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta.

wtorek, 6 stycznia 2015

UZP: Będzie nowa ustawa Pzp

"Wspólna, z Ministerstwem Gospodarki analiza ex-post obecnie obowiązującej ustawy, wykazała konieczność zmian również w ustroju organów kształtujących system instytucjonalny zamówień publicznych: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej i sądów" - wyjaśnia PAP Departament Prawny UZP.

Wykorzystywanie wyników testów aplikacyjnych do oceny wydajności zamawianych zestawów komputerowych

Urząd Zamówień Publicznych wydał w 2010 roku rekomendacje w sprawie „Udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych” (zaktualizowane w styczniu 2012 r.) .

Jednym z zaleceń był zapis dotyczący określenia wymaganej wydajności komputera poprzez preferowanie odwoływania się do testów aplikacyjnych (punkt 3.4. ww. rekomendacji).

Z danych udostępnionych przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji wynika, że w coraz większej liczbie opisów przedmiotu zamówienia jest oczekiwany wynik osiągany w testach syntetycznych takich jak: PassMarkC, PC Mark 05, 3DMark06 i SiSoft Sandra.

poniedziałek, 5 stycznia 2015

NIK o zimowym utrzymaniu dróg krajowych w olsztyńskiej GDDKiA

Olsztyński oddział GDDKiA nie przestrzegał zasad uczciwej konkurencji i ustalał warunki udziału w przetargach na zimowe dyżury utrzymania dróg tak, aby ograniczyć krąg wykonawców. Zdarzały się również przypadki, że w przetargach uczestniczyli pracownicy, którzy byli powiązani rodzinnie z wybranymi wykonawcami. Ponadto Generalna Dyrekcja dopuszczała do łamania prawa pracy, gdyż zatrudnionym nie zapewniano ustawowego wypoczynku.

Zamówienia publiczne - nowelizacja przepisów zmierza w dobrą stronę

Nowelizację Prawa zamówień publicznych (z października 2014 r. - red.) oceniam bardzo pozytywnie. Oczywiście z uwagi na krótki czas jej obowiązywania trudno jest już teraz w pełni określić jej praktyczne zastosowanie - przyznaje Andrzej Mielcarek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

piątek, 2 stycznia 2015

Nowy numer "Zamawiającego"

Polecamy najnowszy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce" (numer 9, styczeń-luty 2015). W tym numerze wiele ciekawy artykułów, m.in.: "Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych", "Złożenie nieprawdziwych informacji a odpowiedzialność karna wykonawcy", czy "Zamawianie rzeczy używany".

Spis treści wydania.


Grupa PGNiG będzie korzystała z usług Poczty Polskiej

Poczta Polska przez kolejne dwa lata będzie świadczyła usługi pocztowe na rzecz Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Firma właśnie wygrała przetarg organizowany przez PGNiG. Wartość kontraktu przekroczyła 93 mln zł brutto.

czwartek, 1 stycznia 2015

O cenie wyrażonej słownie

Dziś będzie o pewnym na niepozornym drobiazgu – o powszechnym wymaganiu przez zamawiających od wykonawców, aby wykonawca podawał w ofercie te same ceny w dwóch wersjach: wyrażonej cyframi oraz słownie. Były czasy, kiedy cyfry nie były modne i często zastępowano je rozwlekłymi opisami. Najlepiej widać to w średniowiecznym zapisie dat. Ale nawet i w tamtych czasach cyfry odnajdywały swoje miejsce w rachunkach, które trzeba było sporządzać szybko i oszczędzać miejsce (w owych czasach szczególnie cenne). W dzisiejszych czasach właściwie cyfry rządzą. Każdy z nas na co dzień posługuje się arkuszami kalkulacyjnymi czy programami kosztorysowymi, w których wszelkie operacje prowadzimy na cyfrach. Gdy przychodzi nam zapisać coś słownie – co robimy? Przepisujemy wynik/liczbę zapisaną cyframi. Jeśli jakiś program, jakim się posługujemy, posiada funkcję przekładania cyfr na zapis słownie, to funkcja ta jest zapewne ograniczona i niemal zapomniana.

Cały tekst pod tym linkiem.

Spadek ilości ogłaszanych przetargów

W przedostatnim miesiącu 2014 roku ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych 9 tys. 968 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o ponad 28 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, i o ponad 43 procent mniej niż rok wcześniej, w listopadzie 2013 roku.

środa, 31 grudnia 2014

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

W Wigilię na stronie UZP ukazało się zaproszenie do zgłaszania uwag do projektu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

wtorek, 30 grudnia 2014

Dobre praktyki w zakresie realizacji umów IT, wzorcowe dokumenty dotyczące instytucji dialogu technicznego

Urząd Zamówień Publicznych przekazuje dokumenty przygotowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn. "Projekt Systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Dokumenty te to:
  1. "Analizę dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG.",
  2. Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznegokomentarz dotyczący stosowania dialogu technicznego oraz wzór ogłoszenia o dialogu technicznym.

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Opóźniony przetarg na południową obwodnicę Warszawy


Obiecywane przez Donalda Tuska terminy budowy południowej obwodnicy przez Ursynów, Wilanów i Wawer stają się mało realne do spełnienia. Wszystko przez przeciągający się przetarg, który według ekspertów został źle przygotowany.

niedziela, 28 grudnia 2014

Projekt rozporządzenia w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w art. 59 nowej dyrektywy.

piątek, 26 grudnia 2014

Jawność nie dokręcanie śruby jest sposobem ulepszenia zamówień publicznych

Ulepszyć zamówienia publiczne można jedynie zwiększając jawność informacji o gospodarczej efektywności zamówień - pisze Paweł Dobrowolski, autor raportu „Przejrzystość sposobem ulepszenia zamówień publicznych”.

wtorek, 23 grudnia 2014

Problemy z wyborem oferty


Zastosowanie dodatkowych kryteriów pozacenowych zwiększa ryzyko unieważnienia postępowania ze względu na niemożność wyboru najkorzystniejszej oferty.

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Pierwsze regulacje dotyczące zamówień publicznych

Ze względu na fakt, że sfera zamówień publicznych jest obszarem szczególnie wrażliwym na na zachowania kryminogenne ze względu na styk sektora publicznego, od dawna dostrzegano potrzebę prawnego uregulowania procedury zawierania kontraktów, które są finansowane ze środków publicznych.

Kongres Prawa Zamówień Publicznych oraz warsztaty w ramach Akademii EuroZamówień: co dalej z systemem zamówień publicznych?


Ponad rok temu zadawaliśmy sobie pytanie: czy ustawa Pzp zostanie napisana od nowa? Takie sygnały pojawiały się ze strony ówczesnych przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, którzy deklarowali, że przyjęcie nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych byłoby dobrą okazją do takiej zmiany. Pytanie to powraca ze zdwojoną siłą obecnie, w obliczu czekającej polski system zamówień publicznych nieuchronnej implementacji pakietu dyrektyw zamówieniowych.

niedziela, 21 grudnia 2014

Ile kosztują środki ochrony prawnej?

Rozwijam rozpoczęty we wcześniejszym wpisie wątek kosztów dochodzenia swych praw w ramach środków zawartych w PZP.

Jakie wydatki i w jakiej wysokości poniesie wykonawca dochodzący swoich praw przed KIO i sądem?

piątek, 19 grudnia 2014

O działalności edukacyjnej UZP

Pół roku temu pisałem w szponach o „Informatorze UZP”. A raczej o jego braku, bo był to czas, gdy długo czekaliśmy na kolejne wydanie periodyku, który wcześniej przyzwyczaił nas do comiesięcznej obecności. Okazało się, że przypuszczenia o nieoczekiwanej śmierci „Informatora” były przedwczesne, kolejne bowiem edycje pojawiły się na stronie internetowej UZP. Pierwsza po dwóch miesiącach, następna – po kolejnych czterech, ostatnie zaś – po trzech. „Informator” tym samym stał się znacznie mniej użytecznym narzędziem dla uczestników rynku zamówieniowego. Wszak wybór orzecznictwa w nim dostępny dostaje się w ręce czytelnika ze znacznie większym opóźnieniem niż dotychczas.

środa, 17 grudnia 2014

Test wiedzy o ZP

Myślisz, że o zamówieniach publicznych wiesz już wszystko i żadna nowelizacja Ci nie straszna? A może wydaje ci się, że przez ciągłe zmiany prawa nie wiesz już nic? Sprawdź jak to jest naprawdę!