środa, 20 sierpnia 2014

Nieudolne inwestycje rządu

Wykonanie kanału na Mierzei Wiślanej wpisuje się w łańcuchową nieudolność publicznego inwestowania. Przypomnijmy, że podjęto próbę opracowania dokumentów programowych dla tego przedsięwzięcia i sfinansowania go z programu pomocowego 2007-2013, ale w styczniu bieżącego roku KE zakwestionowała poprawność opracowania ze względu niedostateczną ocenę wpływu inwestycji na obszary Natura 2000. Czy to wina wykonawcy dokumentów programowych wyłonionego najpewniej w oparciu o kryterium najniższej ceny, czy może zamawiający nie umiał odebrać opracowania – nie wiadomo. Wiadomo, że straciliśmy dwa lata z procesu inwestycyjnego, bo teraz trzeba zaczynać cały proces od początku i to pomimo, że część dokumentów już opracowano.

Rażąco niska cena - materiały z konferencji

Na stronach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zamieszczono materiały z ostatniej konferencji poświęconej tematyce rażąco niskich cen. 


wtorek, 19 sierpnia 2014

Zestaw kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej

Urząd Zamówień Publicznych opublikował polską wersję zastawu kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej. Kryteria opracowane zostały na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) przez firmę doradczą COWI specjalizującą się w konsultingu inżynieryjnym, środowiskowym i ekonomicznym.

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Szósta odsłona seminariów regionalnych z zakresu PPP dla przedsiębiorców – Zabrze,

W dniach 11-12 września 2014 r. w Zabrzu odbędzie się szóste spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

MEN mógł naruszyć prawo zamówień publicznych podczas prac nad rządowym podręcznikiem

Rządowy podręcznik do klas pierwszych mógł powstać z naruszeniem Prawa zamówień publicznych oraz dobrych praktyk dotyczących finansów publicznych – oceniają eksperci Fundacji FOR. Podzielenie zamówienia na części, co obniżyło kwotę pojedynczego kontraktu poniżej progu wymagającego stosowania ustawy, to nadużycie – podkreśla ekspert ds. zamówień publicznych Łukasz Czaban. Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuca zarzuty i podkreśla, że działało na podstawie obowiązującego prawa.

Polimex-Mostostal pozywa GDDKiA

Konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Doprastavu złożyło pozew przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który jest związany z niedokonaniem zapłaty za roboty wykonane przy budowie drogi ekspresowej S69. Wykonawca domaga się ponad 32 mln zł.

niedziela, 17 sierpnia 2014

Aukcja elektroniczna - praktyczne narzędzie obniżania ceny

Dzięki aukcji elektronicznej zamawiający zazwyczaj uzyskują ofertę korzystniejszą cenowo i jakościowo, 
a wykonawcy mogą poprawić swoją pozycję w rankingu ofert – piszą Matylda Kraszewska i Piotr Trębicki.

czwartek, 14 sierpnia 2014

O wolnej ręce na artystę

O zamówieniach udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c – a więc w zakresie działalności artystycznej i twórczej – pisałem w szponach bodajże tylko raz, w kontekście niezbyt racjonalnego w tym wypadku zakazu udzielania zaliczek. Niestety, mimo pewnych sygnałów, że to obostrzenie zostanie złagodzone, nic w tym zakresie się dotąd nie zmieniło. Dzisiaj będzie jednak o problemie nieco bardziej ogólnym – czyli o samej możliwości zastosowania przesłanki do zlecenia zamówienia z zakresu działalności artystycznej lub twórczej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

środa, 13 sierpnia 2014

Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Pzp

Senat Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził 15 poprawek  do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w większości o charakterze redakcyjnym. Poprawki były przedmiotem prac w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Zamieszanie dotyczące nowelizacji art. 5 ustawy Pzp - wyjaśnienia UZP

Odnosząc się do publikowanych w ostatnim czasie informacji dotyczących brzmienia art. 5a i skreślenia art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, iż ostateczne brzmienie tych przepisów zostało uzgodnione między  Urzędem Zamówień Publicznych,  posłami oraz legislatorami Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu w terminie poprzedzającym posiedzenie podkomisji, na którym zmiany te przyjęto - czytamy w oficjalnym komunikacie UZP.

Wejście w życie w dniu 10 sierpnia br. zmian w prawie zamówień publicznych będących następstwem likwidacji samorządu zawodowego urbanistów

Z dniem 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), która w art. 13 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Rażąco niska cena po nowemu


Z godnie z brzmieniem art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (ustawa musi jeszcze przejść przez Senat, a następnie zostać przyjęta ponownie przez Sejm), art. 90 ustawy uzyska brzmienie: „Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (…)”. Powstaje jednak pytanie o zgodność powyższego rozwiązania z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”).

czwartek, 7 sierpnia 2014

Senat wniósł poprawki do noweli ustawy Pzp

Kilkanaście poprawek do przygotowanej przez PO noweli Prawa zamówień publicznych rekomenduje senacka komisja gospodarki narodowej. Jedna z nich dotyczy okresu, w którym będzie można renegocjować kontrakt z powodu m.in. wzrostu płacy minimalnej czy oskładkowania umów-zleceń.


Konsultacje nowelizacji ustawy o PPP

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 7 sierpnia 2014 r. przyjęło projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

środa, 6 sierpnia 2014

Nakaz stosowania innych kryteriów niż cena nic nie zmieni

Tylko uświadomienie zamawiającym pozytywów płynących ze stosowania właściwe dobranych kryteriów oceny ofert może przynieść efekty. Wprowadzanie zakazów zamiast edukacji i wspierania zamawiających, sytuacji nie uzdrowi.

wtorek, 5 sierpnia 2014

Przetargi na obsługę prawną administracji po najniższej cenie

Przetargi na obsługę prawną administracji publicznej wygrywają często kancelarie, które nie są do tego przygotowane, lecz oferują dużo niższe od rynkowych stawki.

Zmiany w zakresie wadium - urzędnicy będą mogli szantażować przedsiębiorców

Wypracowano kompromis, zgodnie z którym wadium ma nadal być zatrzymywane, lecz tylko firmom, które złożyły najkorzystniejszą ofertę. Do przepisu dopisano jednak nową przesłankę zabrania wadium. Chodzi o wspomniane poprawianie nieistotnych omyłek. Zgodnie z uchwaloną wersją, jeśli firma nie zgodzi się na zmiany w swojej ofercie, straci pieniądze.

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Kilka uwag do uchwalonej nowelizacji Pzp

Kolejna zmiana. Nie wiem czy, mieliście okazje zapoznać się z treścią tej ustawy. Co do zasady zmiany są jakie są. Odkrywają kolejne niedociągnięcia w Pzp. Mam jednak wrażenie, że nie tylko je odkrywają, ale również mogą powodować kolejne problemy interpretacyjne. Na początek dwie zmiany:

VI Konferencja Zamówień Publicznych

VI Konferencja Zamówień Publicznych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach.

środa, 30 lipca 2014

Nowe dyrektywy zamówieniowe – zmiany umów


Prace nad nowymi dyrektywami zamówieniowymi rozpoczęły się w 2011 r. Dnia 11 lutego 2014 r. Rada przyjęła m.in. nową dyrektywę „klasyczną” 2014/24, która została opublikowana 28 marca 2014 r. Zgodnie z art. 90 państwa członkowskie powinny transponować jej postanowienia do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r., co daje niespełna 2 lata na wdrożenie. Wydaje się, że przyjęcie nowych dyrektyw i konieczność ich implementacji jest dobrą okazją dla przebudowy całego systemu zamówień publicznych, a nawet przyjęcia nowej, nowoczesnej ustawy w tym zakresie, o czym pisaliśmy we wrześniu 2013 r.