piątek, 19 grudnia 2014

O działalności edukacyjnej UZP

Pół roku temu pisałem w szponach o „Informatorze UZP”. A raczej o jego braku, bo był to czas, gdy długo czekaliśmy na kolejne wydanie periodyku, który wcześniej przyzwyczaił nas do comiesięcznej obecności. Okazało się, że przypuszczenia o nieoczekiwanej śmierci „Informatora” były przedwczesne, kolejne bowiem edycje pojawiły się na stronie internetowej UZP. Pierwsza po dwóch miesiącach, następna – po kolejnych czterech, ostatnie zaś – po trzech. „Informator” tym samym stał się znacznie mniej użytecznym narzędziem dla uczestników rynku zamówieniowego. Wszak wybór orzecznictwa w nim dostępny dostaje się w ręce czytelnika ze znacznie większym opóźnieniem niż dotychczas.

środa, 17 grudnia 2014

Test wiedzy o ZP

Myślisz, że o zamówieniach publicznych wiesz już wszystko i żadna nowelizacja Ci nie straszna? A może wydaje ci się, że przez ciągłe zmiany prawa nie wiesz już nic? Sprawdź jak to jest naprawdę!

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Prezesa UZP dotyczącą udzielania zamówień wspólnych przez podmioty posiadające i nieposiadające status zamawiających w świetle ustawy Pzp

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. (sygn. akt: I CSK 207/14) Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. (sygn. akt: XXIII Ga 776/13).

Przetarg na drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla ZUS-u bez zmowy cenowej

Nie było zmowy cenowej w przetargu na ok. 3,3 tys. sztuk drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla ZUS-u – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd odrzucił skargę jednego z oferentów i zezwolił urzędowi na podpisanie umowy. ZUS zaplanował 51 mln zł na realizację tego zamówienia publicznego.

niedziela, 14 grudnia 2014

O danych osobowych

Art. 8 ust. 3 Pzp stanowi o jednym z wyjątków od zasady jawności w zamówieniach publicznych. Daje wykonawcy możliwość utajnienia określonych informacji przekazywanych zamawiającemu – zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane osobom trzecim (swoją drogą, sporo jest takich osób, które i tak wgląd w te papiery mogą mieć). Przepis ten jednak nie daje wykonawcy możliwości nieograniczonych. Poza oczywistym ograniczeniem związanym z koniecznością odczytania na otwarciu ofert niezbędnych informacji, stanowi także, iż owo zastrzeżenie wykonawcy może dotyczyć wyłącznie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

sobota, 13 grudnia 2014

Brak hierarchii dokumentów składanych przez wykonawców, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 17 października br. (sygn. akt: VII Ga 179/14) orzekł , że przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów jakie zamawiający może zadąć od wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej nie ustanawiają hierarchii dokumentów, jakie może złożyć wykonawca w celu udowodnienia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

czwartek, 11 grudnia 2014

e-GPA Portal

Na portalu internetowym Światowej Organizacji Handlu udostępniony zostało Zintegrowany Zasób Informacji o Dostępie do Rynku Zamówień Publicznych (e-GPA Portal).

środa, 10 grudnia 2014

Przewodnik "Nowe przepisy o zamówieniach publicznych w praktyce"

Ustawą z dnia 26 sierpnia 2003 r. wprowadzono nowelizację ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ("ustawa Pzp"). Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 19 października 2014 r. i w sposób znaczący wpływają na zasady udzielania zamówień publicznych w Polsce.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu. Po miesiącu od wejścia w życie znowelizowanych przepisów w tym zakresie, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 33%. Natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE – z 85% do poziomu 45%

czwartek, 4 grudnia 2014

Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw - raport

Przejrzyste i partycypacyjne prowadzenie procesu tworzenia aktów prawnych przynosi liczne korzyści zarówno dla władzy, jak i dla obywateli. Legislatorzy otrzymują możliwość poznania wielu – być może wcześniej im nieznanych – opinii lub nowych faktów, a także zdobycia wiedzy z różnych źródeł. Dysponując zaś szerszą i bardziej różnorodną wiedzą, mogą podjąć lepsze decyzje. Z kolei obywatele – zwłaszcza jeśli konsultacje przyjmują formę dialogu – są traktowani jak partnerzy i mają szansę na realny wpływ na kształt decyzji. Tworzone transparentnie i partycypacyjnie normy prawne w większym stopniu mogą liczyć na społeczną akceptację i wolę ich przestrzegania. Wszystkie te elementy budują wzrost zaufania obywateli do państwa.

środa, 3 grudnia 2014

Lewiatan przygotuje dobre praktyki w zamówieniach publicznych

Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że sama nowelizacja nie wystarczy, by w obszarze zamówień publicznych wybierać rzeczywiście najlepszą ofertę. Potrzeba też odpowiedniego podejścia, właściwych procedur, a przede wszystkim dobrych praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów.

UZP: nie mamy mniej klauzul społecznych w przetargach niż Francja

Klauzule społeczne, czyli uwzględniające w przetargach realizację istotnych celów społecznych, jak integracja niepełnosprawnych stanowią ok. 4.5 proc. zamówień poniżej progu unijnego, podobnie jak we Francji - poinformował w środę wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Dariusz Piasta.

CBA zatrzymało wysokich urzędników ZUS


Co najmniej trzech wysoko postawionych urzędników, decydujących o przetargach w ZUS zatrzymało dziś CBA - ustaliła wyborcza.biz

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Jak sprawić, by zamówienia publiczne były efektywne

O perspektywie unijnej 2007-2013 widać, że Polska ma problemy z utrzymaniem efektywności systemu zamówień publicznych. Zamówienia publiczne powinny cechować się efektywnością ekonomiczną dającą zamawiającemu realną korzyść w postaci oszczędności, gwarantować lepszą jakość zamawianych usług, dostaw i robót budowlanych.

Ruszył pierwszy w Polsce projekt PPP w sektorze edukacyjnym

BYPolska Property Development osiągnęła zamknięcie finansowe projektu realizowanego w formule PPP tj. zaprojektowanie, przebudowanie, sfinansowanie i zarządzanie tysiącem miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium-Medicum w Krakowie. To pierwszy w naszym kraju projekt związany z budową infrastruktury edukacyjnej realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz pierwsze przedsięwzięcie tego rodzaju w sektorze budynków użyteczności publicznej.

ARR planuje siedem przetargów na promocję polskiej żywności za granicą


Cena jako jedyne kryterium oceny ofert

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z października br. zmieniła dotychczas obowiązujące kryteria oceny ofert składanych przez wykonawców. Zasadniczą zmianą, która miała wówczas miejsce jest fakt, że w obecnej wersji art. 91 Pzp wyraźnie wskazuje, iż kryterium tym w większości zamówień ma być cena i inne kryteria. Natomiast cena jako jedyne kryterium oceny ofert, tak jak powszechnie było to dotychczas najczęściej stosowane może nim zostać w ściśle określonych sytuacjach.

piątek, 28 listopada 2014

Wykonawca musi udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykonawca może zastrzec pewne informacje w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ma jednak wtedy obowiązek wykazania, iż dany dokument czy informacja spełnia ustawowe przesłanki.

czwartek, 27 listopada 2014

O dwóch (a raczej czterech) wyrokach w sprawie wadium

Tak się złożyło, że w ostatnim czasie dwa wyroki KIO dotyczące kwestii wykluczenia wykonawcy z powodu niewniesienia wadium zostały poddane kontroli sądów okręgowych – w jednym wypadku ze skargi UZP, w drugim ze skargi odwołującego się wykonawcy. Przy czym jedną sprawą UZP się pochwaliło (link), z drugą jest gorzej – chociaż sprawa jest głośna i media się o niej rozpisywały (z powodu wielkości kontraktu, o który chodzi), to nawet wyroku KIO próżno na FTP szukać (poprosiłem, i po odczekaniu dwóch tygodni dostałem).

wtorek, 25 listopada 2014

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w procedurach wieloetapowych

Art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  daje  wykonawcom  możliwość uzupełnienia  wymaganych  przez zamawiającego  dokumentów, których  w  określonym  terminie  nie  złożyli  albo  też  takich, które złożyli  i  dokumenty  te  zawierają  błędy,  a  więc  ich  uzupełnienia w  takim  zakresie,  w jakim złożone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu.