wtorek, 21 marca 2017

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych


Już 29 marca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. Konferencja skierowana jest do wszystkich wykonawców i podwykonawców kontraktów publicznych

piątek, 17 marca 2017

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 6-7 kwietnia przez firmę ApexNet.środa, 8 marca 2017

Powołanie Rady Zamówień Publicznych

Uroczystość powołania członków Rady Zamówień Publicznych odbyła się w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów powołał 15 członków Rady.

piątek, 3 marca 2017

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

czwartek, 2 marca 2017

Realizacja obowiązku z art. 29 ust.3a, a ustawa o ochronie danych osobowych.

Zamawiający, który stwierdzi, że wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawców i podwykonawców wobec osób, które będą realizować zamówienie musi określić te warunki i sposób ich dokumentowania.

wtorek, 28 lutego 2017

Dnia 1 marca 2017 r. upływa termin przekazania sprawozdań rocznych i sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

środa, 22 lutego 2017

Porozumienie dotyczące projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych

Podpisanie przez Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2017 r. „Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”. 

poniedziałek, 20 lutego 2017

Możliwość wniesienia odwołania w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 6 w postępowaniu poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy) od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty można wnieść odwołanie. Jest to zmiana dokonana nowelizacją z 2016r., bowiem wcześniej takiej możliwości ustawodawca nie przewidywał w katalogu czynności, na które odwołanie może zostać wniesione. 

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: Plany postępowań o udzielenie zamówień – nowy obowiązek zamawiających

Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp” zamawiający mają obowiązek sporządzić plan postępowań jakie przewidują przeprowadzić w danym roku kalendarzowym. Plan musi być przygotowany nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ i upubliczniony na stronie internetowej . Przywołany przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. 

Art. 131a ust. 1a ustawy Pzp – stosowanie przepisów z dziedzin obronności i bezpieczeństwa do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na stronie urzędu prezentuje opinię dotyczącą stosowania przepisów z dziedzin obronności i bezpieczeństwa do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej dedykowaną w przeważającej mierze, choć nie wyłącznie, zamawiającym udzielającym zamówień sektorowych. W opinii zaproponowano, zgodne z prawem europejskim, rozwiązanie odnośnie zastosowania właściwego reżimu stosowania ustawy Pzp, gdy dane zamówienie mające charakter sektorowy (lub klasyczny) jest jednocześnie zamówieniem dotyczącym infrastruktury krytycznej.

piątek, 27 stycznia 2017

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”

W związku z planowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”, która odbędzie się 10 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali 001 Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w przypadku przetargu udzielanego w częściach oraz zamówienia udzielonego na podstawie więcej niż jednej umowyZgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

czwartek, 26 stycznia 2017

Sąd Okręgowy w Lublinie podzielił stanowisko Prezesa Urzędu w zakresie możliwości wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

W wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt: IX Ga 502/16) Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 września 2016 r. (sygn. akt: KIO 1674/16) podzielił stanowisko Prezesa Urzędu wskazując, iż zaskarżeniu odwołaniem w postępowaniach przed Izbą podlegają wszystkie zachowania zamawiającego w ramach badania i oceny ofert prowadzące do wadliwego, niezgodnego z przepisami ustawy Pzp wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym zaniechanie wykluczenia wykonawcy, którego zamawiający zobowiązany był wykluczyć, a także zaniechania odrzucenia oferty, która winna była zostać przez niego odrzucona.

Tajemnica przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady jawności postępowania

Odstępstwa od zasady jawności postępowania - Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zasada ta jest ściśle powiązana z realizacją postanowień ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, bowiem podmioty prowadzące postępowanie zobowiązane są do udostępnienia informacji o nim każdemu zainteresowanemu. 

środa, 25 stycznia 2017

CBA bada przetarg na Caracale

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Ministerstwa Rozwoju oraz zakładów w Mielcu i Świdniku – informuje RMF FM. Akcja CBA ma związek z przetargiem na zakup francuskich śmigłowców Caracal. 

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Sprawozdanie z zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp

Informacje przekazywane przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach dotyczące zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur ustawy Pzp umożliwia ustalenie pełnej skali udzielanych i realizowanych zamówień oraz ocenę prawidłowości funkcjonowania całego systemu zamówień oraz skali stosowania przez zamawiających ustawowych wyłączeń.

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Z dniem 24 stycznia 2017 r. wchodzi nowe rozporządzenie

Od dnia 24 stycznia 2017r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

czwartek, 5 stycznia 2017

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Uprzejmie informujemy, iż, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Prawo zamówień publicznych: wzory pism z zakresu postępowania odwoławczego

Problematyka postępowań odwoławczych jest istotna na rynku zamówień publicznych, zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy. Z tego powodu Urząd zamówień publicznych deklaruje przygotowanie wzorów dokumentów, które mogą zostać wykorzystane w postępowaniu odwoławczym.

środa, 4 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: Umowa ramowa

Umowa ramowa została wprowadzona do polskiego porządku prawnego nowelizacją z 2006 roku. Nie jest traktowana jako umowa o zamówienie publiczne. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych jakie mogą zostać udzielone w danym okresie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą lub kilkoma wykonawcami. Dotyczy w szczególności cen oraz ilości.

wtorek, 3 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: poufne informacje w SIWZ


Tworząc Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępniali wykonawcom informacje, które były dla nich poufne i których rozpowszechnianie nie było dla nich korzystne, jednak z uwagi na wymagania przepisów konieczne. Szczególnie w branży IT SIWZ zawierały takie informacje. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016r. dała Zamawiającym możliwość objęcia pewnych informacji z SIWZ poufnością.

środa, 28 grudnia 2016

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą przepisy dotyczące tzw. zamówień in-house

Dosłowna transpozycja postanowień unijnej dyrektywy zakładała, że zlecenia dawane spółkom komunalnym i państwowym przez kontrolujące je podmioty publiczne miały być wyłączone spod reżimu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Polska nie miała obowiązku dosłownego wdrożenia powyższego artykułu do porządku prawnego. Wskutek prac nad zmianą ustawy, możliwość bezprzetargowego udzielania zamówień będzie zapewniona nie przez wyłączenie obowiązku stosowania ustawy, ale przez możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

czwartek, 22 grudnia 2016

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2038) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 30 grudnia 2016 r.

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Zmiany w ustawie PZP, które wejdą w życie w styczniu 2017r.

W nowym roku wejdą w życie kolejne przepisy wdrażające nowelizacje z czerwca 2016r. W celu zapoznania się z nimi już wcześniej poniżej krótkie omówienie wszystkich zmian.

piątek, 16 grudnia 2016

Prawo zamówień publicznych: „procedura odwrócona” w praktyce

Procedura odwrócona uregulowana jest w art. 24aa ustawy Pzp, który pozwala zamawiającemu w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a dopiero potem zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Warunkiem jest zawarcie informacji o takiej możliwości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 


środa, 14 grudnia 2016

W dniu 14 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Część poprawek ma na celu wprowadzenie do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi rozwiązań analogicznych do tych, które znajdą się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Przepisy wchodzą w dniu dzisiejszym z wyjątkiem dotyczących zamówień in-house oraz partnerstwa publiczno-publicznego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

środa, 30 listopada 2016

Prawo zamówień publicznych: Koszty pracy – wpływ na wysokość ceny lub kosztu złożonej oferty w stosunku do rażąco niskiej ceny

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp obejmuje czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, przy czym katalog tych czynników jest otwarty. Jednym z tych czynników są koszty pracy które mogą stanowić istotną część składową ceny, a co za tym idzie mogą budzić wątpliwości zamawiającego ze względu na swoją szczególnie niską wartość.

poniedziałek, 28 listopada 2016

Prawo zamówień publicznych: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Nowelizacja zamówień publicznych wprowadziła odejście od obowiązku przedkładania oświadczeń w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej z obowiązkiem każdorazowego wskazania jakie podmioty wchodzą w jej skład. Zamiast tego wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia  o braku powiązań wykonawcy składającego oświadczenie z innymi wykonawcami.  

środa, 23 listopada 2016

Złagodzenie sztywnej reguły 30% ceny niższej od wartości szacunkowej lub średniej arytmetycznej złożonych ofert

W kontekście podejrzenia rażąco niskiej ceny, nowelizacja art. 90 ust. 1a ustawy Pzp pozwala zamawiającemu indywidualnie oceniać przypadki w którym występują różnice na poziomie minimum 30% od ceny całkowitej oferty w stosunku do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert.

piątek, 18 listopada 2016

Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji

Z dniem 28 lipca 2016 r. brzmienie art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, uległo zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej: „nowelizacją”. Regulacja prawna zawarta w ww. przepisie została uszczegółowiona oraz, co stanowi konsekwencje zmian w zakresie kryterium oceny ofert o charakterze stricte ekonomicznym, odnosi się obecnie również do kosztu.

czwartek, 10 listopada 2016

XI Konferencja Zamówień Publicznych Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych – pierwsze doświadczeniaXI Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w 2016 r. w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektyw UE. Przedstawimy pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych i odpowiemy na pytania uczestników spotkania. 


piątek, 4 listopada 2016

Opinia prawna dotycząca stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych, dostrzegając niezwykle istotne dla rynku zamówień publicznych zagadnienie związane z brzmieniem art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, tj. z obowiązkiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia przestrzegania ciążących na zamawiających i wykonawcach obowiązków z tym związanych, podjął szereg działań w celu przygotowania kompleksowego stanowiska, które ułatwi praktyczne stosowanie ww. przepisów.

czwartek, 27 października 2016

środa, 26 października 2016

Elektronizacja Zamówień Publicznych - konferencja
Logintrade S.A. wspólnie z Grupą Biznes Polska zapraszają na bezpłatną konferencję dla osób zainteresowanych tematyką elektronizacji procesu zamówień publicznych.
wtorek, 25 października 2016

Simpler - pierwszy program do monitoringu przetargów

Grupa Biznes Polska, właściciel serwisu ogłoszeniowego biznes-polska.pl stworzył pierwszy program desktop do monitoringu przetargów i zleceń. Program działa w środowisku Windows i jest do pobrania za darmo.