sobota, 28 marca 2015

CBA zainteresowało się umowami urzędników z Rybnika


Centralne Biuro Antykorupcyjne zainteresowało się umowami, jakie rybnicki urząd miasta podpisał w ubiegłym roku z firmą Grupa PRC na stworzenie strategii sportu oraz strategii promocji. Umowy podpisane zostały za czasów kadencji byłego prezydenta miasta - Adam Fudalego. Dziś także poznaliśmy efekty wewnętrznej kontroli prowadzonej od początku tygodnia w rybnickim urzędzie miasta.

czwartek, 26 marca 2015

Pracodawcy proponują zmiany w prawie zamówień publicznych

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan przygotowała rekomendacje, których celem jest zapewnienie równowagi między zamawiającymi i wykonawcami w zamówieniach publicznych. Mają one w pełni zabezpieczyć interesy wszystkich uczestników rynku.

poniedziałek, 23 marca 2015

Kancelaria PAXUS zaprasza na warsztaty z Prawa zamówień publicznych z prawnikiem

FORMUŁA 4D: Doświadczenie, Dokument, Działanie, Dyskusja.

Przetarg na przewozy PKM razem z obsługą województwa

Województwo pomorskie opublikowało informację nt. długo oczekiwanego przetargu na wybór przewoźnika dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W tym samym postępowaniu województwo chce wybrać przewoźnika dla pozostałych tras w województwie do końca przyszłego roku.

Więcej partnerstwa. Cezary Przybylski zapowiada priorytet dla projektów PPP

Ilość pieniędzy nie jest nieograniczona i z pewnością nie pozwoli wypełnić wszystkich luk infrastrukturalnych, jakie jeszcze występują w dolnośląskich gminach - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

piątek, 20 marca 2015

Wyjaśnienie treści oferty

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2014r., KIO 2320/14 Krajowa Izba Odwoławcza  wypowiedziała się na temat wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz omyłek pisarskich. W złożonym do Prezesa KIO odwołaniu wykonawca zarzucił zamawiającemu dopuszczenie się szeregu niezgodnych z prawem czynności. Przede wszystkim w ocenie wykonawcy zamawiający błędnie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Poza tym dopuścił się również zaniechania polegającego na nie  odrzuceniu oferty wykonawcy niezgodnej z SIWZ, przeprowadzeniu niedozwolonych negocjacji z wykonawcą w przedmiocie treści złożonej przez niego oferty oraz dokonanie istotnych zmian w treści oferty wykonawcy przez zamawiającego. Tym samym wniósł o unieważnienie dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności badania złożonych ofert, wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego. 

czwartek, 19 marca 2015

Seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Lublinie

Urzad Zamówień Publicznych organizuje seminarium pt „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dyskusji oraz stworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i właściwych wzorców w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Seminarium odbędzie się 27 marca 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5.

PKP unieważnia przetarg. Oferta Asseco za droga

PKP PLK unieważniły przetarg na budowę systemu informacji pasażerskiej, ponieważ złożone oferty przekraczały budżet zamawiającego we wszystkich czterech częściach zamówienia - podały PKP PLK. 

Zamówienia publiczne: waloryzacja umów w toku - coraz mniej czasu na renegocjacje z wykonawcami

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych daje szansę na wprowadzenie zdecydowanie wyższych standardów do postępowań przetargowych. Kluczową zmianą – zarówno z punktu widzenia Zamawiającego, jak i Wykonawcy – jest obowiązek waloryzacji umów zawartych na dłużej niż 12 miesięcy. 

wtorek, 17 marca 2015

XIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Blog Prawa Zamówień Publicznych i Firma APEXnet zapraszają na XIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych 16-17 kwietnia, Warszawa.

poniedziałek, 16 marca 2015

Pominięcie deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi czyli inne omyłki wykonawcy

Wyrokiem z dnia 20 października 2014r.  KIO 2064/14 Krajowa Izba Odwoławcza ustosunkowała się do kwestii tzw. innych omyłek wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem pominięcia przez niego w złożonej ofercie okresu na jaki udzielona została gwarancja i rękojmia na wykonane roboty i materiały użyte do tych robót.  W przedmiotowym stanie faktycznym zamawiający odrzucił ofertę odwołującego z uwagi na fakt, że składając swoją ofertę na formularzu ofertowym zamawiającego pozostawił on  puste pole dotyczące podania terminu gwarancji. 

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa Urzędu związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 349), która w art. 63 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

piątek, 13 marca 2015

"Rażąco niska cena" działa. KNF błędnie wybrał ofertę

KNF źle wybrał ofertę na ochronę. Precedensowe orzeczenie odnośnie do przetargu i "rażąco niskiej ceny" wydała Krajowa Izba Odwoławcza analizująca skargi na rozstrzygnięcia przetargów. Oznacza to problem dla zakładów pracy chronionej.

czwartek, 12 marca 2015

Ile cukru w cukrze

Maciej w ostatnich wpisach podjął temat narodzin nowej ustawy, sygnalizując m.in. kwestie techniki legislacyjnej, jaka zostanie przyjęta pod podwaliny regulacji.

Przypominam, że całkiem pokaźny kawałek zamówieniowego tortu, zawarty jest w innych niż Prawo zamówień publicznych ustawach. Obszar uregulowany poza PZP dotyczy często konstrukcji kojarzonych jedynie z PZP, ot taka SIWZ.

środa, 11 marca 2015

Po 2020 roku wzrośnie rola PPP w infrastrukturze

Po 2020 roku, kiedy wygaszone zostaną środków unijne, kapitał prywatny stanie się jedynym źródłem wsparcia inwestycji infrastrukturalnych. Żeby uniknąć zastoju w inwestycjach, zamawiający powinni już w tej perspektywie finansowej UE otworzyć się na metodę partnerstwa publiczno-prywatnego, tym bardziej że to model współpracy silnie wspierany przez Brukselę.

Zmiana ustawy Pzp w zakresie obowiązku podatkowego


Od kilku tygodni, a może nawet miesięcy na świeczniku są intensywne prace nad nową ustawą regulującą zamówienia publiczne, co wynika z potrzeby wdrożenia nowych Dyrektyw unijnych w tym zakresie.

Nie udało się jednak pozostawić bez wzruszenia przez naszego ustawodawcę obecnie jeszcze obowiązującej ustawy Pzp, gdyż 20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych


Ustawa w przeważającej mierze zmiana ustawę o podatku od towarów i usług, nie mniej jednak dopada ona swoją regulacją w art. 2, przepisów ustawy Pzp.

wtorek, 10 marca 2015

Pierwsza umowa ppp w administracji rządowej


W formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 5 marca 2015 r. podpisano umowę na zaprojektowanie, budowę oraz 20-letnie utrzymanie i zarządzanie siedzibą sądu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od początku wspierało sąd w przygotowaniu tej inwestycji.

Zostań ekspertem Banku Światowego

Bank Światowy poszukuje ekspertów chcących wziąć udział w projekcie „Benchmarking Public Procurement 2016”, którego celem jest zbadanie systemów zamówień publicznych w poszczególnych krajach na świecie.

poniedziałek, 9 marca 2015

Ministerstwo Gospodarki rekomenduje zmiany w systemie zamówień publicznych

Ministerstwo Gospodarki rekomenduje zmiany w systemie zamówień publicznych. Przede wszystkim chodzi o rozszerzenie kompetencji prezesa UZP, precyzyjne określenie kompetencji kontrolnych, opublikowanie dobrych praktyk, wzmocnienie ochrony prawnej oraz uelastycznienie i usprawnienie postępowania. Nowa ustawa dotycząca zamówień publicznych miałaby wejść w życie w 2016 r.

czwartek, 5 marca 2015

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan opracowała katalog dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

Zestawienie, które zostanie przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych, ma na celu ułatwienie zamawiającym pełną i zgodną z intencją ustawodawcy realizację nowych zapisów prawnych. Dokument jest swoistym vademecum umożliwiającym właściwe konstruowanie przetargów, co tym samym zabezpiecza interes wszystkich uczestników rynku - zamawiającego, wykonawcy oraz pracowników.

Odpowiedź na interpelację poselską, dotyczącą terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp

W dniu 3 marca 2015 r. została przekazana odpowiedź na interpelację poselską, dotycząca terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie Pzp, do których zastosowanie ma rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów.

Planowany termin przyjęcia projektu nowej ustawy

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu projekt nowej ustawy Pzp ma być przyjety przez Radę Ministrów w III kwartale tego roku. 

środa, 4 marca 2015

Sejmowa komisja przeciw noweli, mającej zatrzymać import węgla z Rosji

Sejmowa komisja gospodarki odrzuciła w środę projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, zgłoszony przez PiS, mający zapobiegać kupowaniu przez jednostki budżetowe węgla z Rosji. Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że projekt jest niezgodny z prawem UE. 

wtorek, 3 marca 2015

Cofnięcie skargi w sprawie C-162/14 Komisja przeciwko Polsce

W dniu 2 marca 2015 r. Komisja Europejska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę w sprawie C-162/14 dotyczącą niezgodności art. 24 ust 1 pkt. 1 i 1a ustawy Pzp z prawem europejskim.

Studium Zamówień Publicznych: tylko dla czytelników wpisowe gratis!

Blog Prawa Zamówień Publicznych wraz z firmą szkoleniową APEXnet zapraszają na XX, jubileuszową edycję Studium Zamówień Publicznych (Warszawa, I Zjazd: 13-14 marca).


UWAGA! Do 9 marca podaj hasło Blog PZP, by oszczędzić 400 zł wpisowego!

poniedziałek, 2 marca 2015

Najnowszy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"

Polecamy najnowszy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". W tym numerze Czytelnicy przeczytają m.in. o tym jakie modele organizacyjne występują wśród organizacji zakupowych i dlaczego jedne z nich są znacznie lepsze i efektywniejsze od innych. Nie zabraknie również tematów dotyczących ostatniej nowelizacji ustawy Pzp (w tym stosowania pozacenowych kryteriów wyboru oferty). 

Spis treści wydania.

sobota, 28 lutego 2015

Szanse dla rozwoju biznesu w Wielkiej Brytanii

Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe, na którym omówione zostaną szanse dla rozwoju Państwa biznesu w Wielkiej Brytanii.

piątek, 27 lutego 2015

Prawo zamówień publicznych: Warszawa ryzykuje w sprawie mostu

Gdy okazało się, że po pożarze mostu Łazienkowskiego konieczna będzie wymiana całej jego konstrukcji, Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała zawarcie umowy z wolnej ręki . Tyle że zdaniem ekspertów nie zostały spełnione przesłanki do skorzystania z tego trybu.

O znakach towarowych

Jedną z fundamentalnych zasad Pzp jest zakaz wskazywania przez zamawiających w opisie przedmiotu zamówienia konkretnych produktów czy choćby nawet ich pochodzenia. Wyjątek stanowią – i to tylko w pewnym zakresie – zamówienia sektorowe czy zamówienia w zakresie obronności. Art. 29 ust. 3 Pzp określa, że jest to zakazane, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i (ten spójnik jest tu znaczący) nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Jednak i w takim wypadku należy dopuścić stosowanie rozwiązań „równoważnych” (ocenę tego, jak stosować w praktyce „lub równoważne” zostawmy na inną okazję).

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka


"Solidarność" skierowała protest do Radosława Sikorskiego, marszałka Sejmu, w sprawie ogłoszonego przez Kancelarię Sejmu przetargu na utrzymanie zieleni wokół Sejmu. Urzędnicy w zamówieniu pominęli tzw. klauzule społeczne, dzięki którym pracownicy są zatrudniani na lepszych warunkach, np. dostają etaty.

czwartek, 26 lutego 2015

Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy

Najważniejszymi zadaniami dla zamawiających na najbliższe miesiące, po nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, będą: pełna waloryzacja umów w toku, wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych kryteriów jakościowych i odejście od dominującej roli kryterium ceny oraz zatrudnianie pracowników na umowy o pracę do realizacji konkretnych zamówień publicznych - podkreślali eksperci w czasie debaty zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

wtorek, 24 lutego 2015

Mniej ceny, więcej jakości w zamówieniach

Winę za nieprawidłowości podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych w większym stopniu ponosi praktyka zamawiających niż wadliwe prawo zamówień publicznych.

Prawo opcji

Prawo opcji, a więc wyodrębnienie w ramach  udzielonego zamówienia publicznego zakresu obligacyjnego oraz fakultatywnego, którego udzielenie zależy od zamawiającego stało się przedmiotem rozpatrywania KIO. 

piątek, 20 lutego 2015

O pewnej ogromnej nie-grupie kapitałowej

Tydzień temu było o grupach kapitałowych i dziś będzie ponownie. Gdy pierwszy raz po wprowadzeniu przepisów określających obowiązek składania oświadczeń dotyczących przynależności bądź nieprzynależności do grup kapitałowych, miałem do czynienia z ofertą złożoną przez podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa, miałem pewien zgryz. Oczywiście, Skarb Państwa to dość szczególny twór. Na pozór nie kojarzy nam się z pojęciem „grupy kapitałowej”, bo to pojęcie kojarzy nam się z działalnością komercyjną. Z kapitałem. Problem w tym, że kapitał może być też publiczny, a przepisy dotyczące grup kapitałowych odsyłają do pojęcia określonego w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

czwartek, 19 lutego 2015

Studium Zamówień Publicznych


Blog Prawa Zamówień Publicznych wraz z firmą szkoleniową APEXnet zapraszają na XX, jubileuszową edycję Studium Zamówień Publicznych (Warszawa, I Zjazd: 13-14 marca).