czwartek, 28 lipca 2016

Ważne! Od dzisiaj obowiązuje nowe prawo zamówień publicznych

Od dnia dzisiejszego (28 lipca 2016 r. ) wchodzą przepisy Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

wtorek, 26 lipca 2016

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych: Cena może być jedynym kryterium

Małgorzata Stręciwilk

prezes Urzędu Zamówień Publicznych

źródło: Dziennik Gazeta PrawnaWchodząca w czwartek w życie nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020) ma, poza implementacją prawa unijnego, poprawić jakość polskich przetargów.


piątek, 22 lipca 2016

Nowe instrumenty w ustawie Prawo zamówień publicznych ułatawiające dostęp MŚP do przetargów – Część III - Podział zamówienia na części

Podział zamówień na części jest jednym z punktów dyrektywy 2014/24/UE, którą polski ustawodawca zobowiązany był wdrożyć do porządku krajowego nowelizując ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na uwagę zasługuje fakt, że podział zamówienia nie jest obowiązkiem zamawiającego a jedynie prawem, przy czym Zamawiający w protokole postępowania będzie musiał wskazać przyczyny nie zastosowania podziału.

czwartek, 21 lipca 2016

środa, 20 lipca 2016

Nowe instrumenty w ustawie Prawo zamówień publicznych ułatawiające dostęp MŚP do przetargów - część I

Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorców to jedno z głównych założeń zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednym z instrumentów ułatwiających udział w przetargach tej grupie przedsiębiorców są regulacje ograniczające ilość dokumentów złożonych w przetargu po stronie wykonawcy oraz wprowadzenie procedury Self-cleaning.

czwartek, 14 lipca 2016

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. 13 lipca 2016 ogłoszona została Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pod pozycją 1020. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

środa, 13 lipca 2016

Do prezydenta Andrzeja Dudy trafił wniosek o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystąpiły do prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, które pozwalają na bezprzetargowe powierzania przez zamawiających własnych, jednoosobowym spółkom zleceń objętych do tej pory obowiązkiem przetargowania.

poniedziałek, 11 lipca 2016

WAŻNE ! 11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod pięcioma ustawami, w tym pod ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu uzyskanie harmonizacji przepisów prawa krajowego z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych.

czwartek, 23 czerwca 2016

Sejm przyjął poprawkę Senatu dotyczącą przepisów regulujących tzw. in-house


Większość poprawek zgłoszonych przez Senat  miały charakter redakcyjny bądź legislacyjny, zatem nie budziły one większych kontrowersji, z wyjątkiem jednej, czyli poprawki 109., dotyczącej przepisów regulujących tzw. in-house. Poprawka nr 109, która była przedmiotem największej dyskusji, dotyczy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy. Sprzeciw wobec tej poprawki pojawił się ze strony licznych podmiotów. Nie brakowało jednak również głosów ją popierających. Ostatecznie poprawka ta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję, która wnosiła o jej przyjęcie i w dniu 22-go czerwca została przyjęta przez Sejm.

Izba podjęła decyzję w sprawie ostatecznego brzmienia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Nowe rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

wtorek, 21 czerwca 2016

Rozpoczęło się 21 posiedzenie Sejmu - w środę posłowie zajmą się ponownie ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 22-go czerwca (środa) Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawi stanowisko do zmian  zaproponowanych przez Senat w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 9-go czerwca Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu 120 poprawek.

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Prawo zamówień publicznych - nabywanie usług w trybie zapytania o cenęW świetle prawa zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie  zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Urząd Zamówień Publicznych: Powołanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powołała z dniem 14 czerwca 2016 r. na  stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Panią Małgorzatę Rakowską – Członka KIO

piątek, 17 czerwca 2016

Zamówienia publiczne- środki ochrony prawnej w projektowanej ustawie

Nowelizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych przewiduje regulację dotyczącą częściowego uwzględnienia zarzutów, w tym wprowadzono regulację dotyczącą ponoszenia kosztów w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów (projektowane zmiany w art. 186).

wtorek, 14 czerwca 2016

Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

9 czerwca Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadz i uchwalił do jej tekstu poprawki. 13-go czerwca ustawa została skierowana do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

piątek, 10 czerwca 2016

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 9 czerwca 2016 na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

9 czerwca Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na posiedzeniach w dniu 9 czerwca 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 8 czerwca 2016 r. nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. wprowadził 120 poprawek do ustawy.

czwartek, 9 czerwca 2016

Partnerstwo innowacyjne w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb postępowania, który wprowadzi nowelizacja ustawy Pzp .  Z uwagi na fakt, że dotychczas  nie było takiego trybu warto jeszcze przed wejściem wżycie nowelizacji zapoznać się z zapisami dotyczącymi partnerstwa. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu  zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje by ostatecznie zaprosić ich do złożenia ofert ostatecznych na opracowanie innowacyjnego produktu, usług i robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz ich sprzedaż. 

wtorek, 7 czerwca 2016

piątek, 3 czerwca 2016

Senat poparł część poprawek do noweli prawa zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy o zamówieniach publicznych wdraża do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Tempo prac nad wprowadzeniem ustawy w życie jest bardzo istotne, gdyż dotyczy ogromnej liczby zamówień publicznych, które dofinansowywane są z dotacji unijnych.

czwartek, 2 czerwca 2016

Stanowisko Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie zamówień in-house w projekcie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dzień przed posiedzeniem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezydium Rady Dialogu Społecznego wystosowało pismo do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, w którym wnosi o przeanalizowanie skutków wprowadzenia przepisów regulujących zamówienia in-house. Rada Dialogu postuluje również o przeniesienie ich procedowania do czasu prac nad nowym prawem zamówień publicznych. 

środa, 1 czerwca 2016

Ważne! W dniu dzisiejszym (2 czerwca) Senat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

2 czerwca o godzinie 13:30 Senat zajmie się procedowaniem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na posiedzeniu Senatorowie i Senatorki zapoznają się z uwagami dotyczącymi w głównej mierze zamówień in-house. Odbędzie się debata i głosowanie na temat zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od 18 maja 2016 r. łatwiejszy dostęp polskich firm do rynku zamówień publicznych na Ukrainie.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. Ukraina złożyła przystąpienia do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (ang. GPA – Government Procurement Agreement, dalej: „Porozumienie GPA”). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Ukrainy w dniu 18 maja 2016 r.

poniedziałek, 30 maja 2016

Naftogaz ogłasza przetarg na zakup gazu spoza Rosji. Czy kupi polskie LNG?

Na stronach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju opublikowano informację generalną o zaproszeniu do prekwalifikacji na dostawy gazu ziemnego dla Naftogazu – ukraińskiej spółki gazowej. Otrzymała ona od EBOiR pożyczkę na zakup surowca z kierunku innego niż rosyjski.

środa, 25 maja 2016

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.

piątek, 20 maja 2016

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych – obowiązkowa elektroniczna wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami

Ustawa o zmianie prawa zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. i skierowana do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie. Projekt wspomnianej ustawy zakłada elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która ma być powszechna od kwietnia 2018 r. Przedstawiamy najważniejsze założenia dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne: Przetargi nie dla Chińczyków

Firmy z państw, z którymi nie łączą nas porozumienia, nie będą już chronione przed dyskryminacją. Można będzie im stawiać specjalne wymagania. Uchwalona w ostatni piątek przez Sejm nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych kończy z zasadą równego traktowania przedsiębiorców z całego świata.

czwartek, 19 maja 2016

Posłowie odrzucili poprawki ograniczające zakres in-house

W dniu 13 maja 2016 r. przez Sejm została  uchwalona ustawa o zamówieniach publicznych. W Senacie odbędą się dalsze prace legislacyjne. Ustawa wprowadza szereg zmian w prawie zamówień publicznych. Jedną z nich jest  wyłączenie obowiązku stosowania ustawy w przypadku „zamówień publicznych” zawieranych pomiędzy podmiotami sektora publicznego.

środa, 18 maja 2016

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

środa, 11 maja 2016

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

Pracownicy firm zajmujących się odpadami komunalnymi i sami przedsiębiorcy protestowali przeciw planom przekazania gminom możliwości bezprzetargowego zlecania m.in. odbioru śmieci. Uważają, że na szali jest dobro 200 firm i miejsca pracy dla ok. 15 tys. osób.

piątek, 6 maja 2016

Najtrudniejsza w historii nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Jak zastosować zmiany w praktyce? – Dyskusja ekspertów

W 2016 roku firma APEXnet świętuje swój podwójny sukces. W bieżącym roku firma obchodzi piętnastolecie działalność, a w kwietniu świętowała również piętnastą edycję Zjazdu Ekspertów i Specjalistów ds. Zamówień Publicznych, wydarzenia dobrze znanego w świecie zamówień publicznych i przyciągającego największe osobistości w tej tematyce.

Najbardziej wyczekiwanym punktem Zjazdu była dyskusja zaproszonych ekspertów, tym razem dotycząca tematu najtrudniejszej w historii nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Zaproszeni eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie: jak zastosować zmiany w praktyce?

Instytucja self- cleaning jako środek naprawczy dla wykonawców w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Z uwagi na fakt, że prace nad przyjęciem nowelizacji ustawy nadal trwają w Sejmie do czasu wejścia w życie polskiej regulacji uwzględniającej zapisy nowych dyrektyw unijnych Zamawiający zobowiązani są do stosowania jej zapisów, w sytuacji gdy wykonawca będzie chciał z nich skorzystać. Zasada ta swoje zastosowanie znajduje do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 kwietnia br.

środa, 4 maja 2016

Pięćdziesiąt twarzy zamówień publicznych

Czy polskie przepisy o przetargach rzeczywiście są tak niedoskonałe jak się o nich mówi? Owszem. Ale też próżno szukać w Europie systemu, który nie miałby wad.

wtorek, 26 kwietnia 2016

Prawo zamówień publicznych – tajemnica przedsiębiorstwaW artykule 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych czytamy: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.