poniedziałek, 24 października 2016

Zamówienia publiczne - System e-Certis

System informacyjny e-Certis to swojego rodzaju przewodnik po dokumentach i zaświadczeniach, jakie wymagane są od firm biorących udział w przetargach o zamówienia publiczne we wszystkich krajach UE.

piątek, 21 października 2016

KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH edycja 201610 października 2016 r., po raz ósmy rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XI FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH.
Kryształy Przetargów Publicznych to sposób na promowanie tak zwanych dobrych praktyk w zamówieniach publicznych. Wybierając laureatów, 


Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej w Sejmie w sprawie działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla Sił Zbrojnych RPW dniu wczorajszym podczas 28 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata dotycząca działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla polskiej armii. "Podstawą zwrócenia się do trzech producentów jest Pilna Potrzeba Operacyjna zgłoszona przez Dowódcę Operacyjnego Wojska Polskiego. (…) Pierwsze śmigłowce zostaną dostarczone w roku 2018 r." - stwierdził szef resortu obrony.

czwartek, 20 października 2016

Oświadczenie MON - jest nowy przetarg na śmigłowce

Jest nowe postępowanie w ramach pilnej potrzeby operacyjnej zgłoszonej przez Siły Zbrojne. Minister Antoni Macierewicz zaprosił 3 podmioty, które brały udział w poprzednim postępowaniu publicznym  na  pozyskanie śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych. 

wtorek, 18 października 2016

Informacja o zmianach w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie informuje o zmianach w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych jakie weszły w miesiącu październik 2016.

Przetarg na samoloty dla VIP-ów. Do MON wpłynęły dwie oferty

W przetargach na małe samoloty do przewozu osób na najwyższych stanowiskach w państwie wpłynęły dwie oferty; chęć udziału w postępowaniu na trzy samoloty średniej wielkości wyraziły cztery podmioty – poinformował Inspektorat Uzbrojenia.

czwartek, 13 października 2016

Bochenek: firma Airbus może wziąć udział w kolejnym przetargu na śmigłowce

- Airbus Helicopters może wziąć udział w kolejnym przetargu na śmigłowce, podczas którego może przedstawić ofertę korzystną dla Polski i obronności naszego kraju - powiedział w środę w radiowych "Sygnałach Dnia" rzecznik rządu Rafał Bochenek.

środa, 12 października 2016

XVI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 17-18 listopada przez firmę ApexNet.

wtorek, 11 października 2016

Zmiany umowy w zamówieniu publicznym- klauzule umowne

Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych. Określają one ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

poniedziałek, 10 października 2016

Przetarg PLK z tylko 30 proc. kryterium ceny. „Inni powinni się wzorować”

W przetargu na dokumentację i nadzór nad ważnym projektem przebudowy stacji Warszawa Zachodnia PKP PLK zaskoczyła kryteriami wyboru wykonawcy. Cena będzie stanowiła o nim w zaledwie 30 procentach. Zarządca infrastruktury jest chwalony za to postępowanie przez ekspertów. 
 

piątek, 7 października 2016

Zamówienia publiczne - jakie informacje musi zawierać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W następstwie decyzji o udzieleniu zamówienia lub zawarciu umowy, instytucje zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej.

środa, 5 października 2016

Etykieta- dowód w ramach kryteriów udzielenia zamówień publicznych

Jedna z dyrektyw regulująca ostatnią zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych- Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła możliwość wymagania przez zamawiających w ramach kryteriów udzielenia zamówienia tak zwanej etykiety.

Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla polskiej armii.

"Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. Wysokość kontraktu to ok. 13,5 mld zł. Co najmniej tyle samo powinna wynieść wartość zobowiązań offsetowych spełniających cele określone w ustawie offsetowej."

czwartek, 29 września 2016

„Procedura odwrócona” według ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

środa, 28 września 2016

Czy zamawiający, który dzieli zamówienie na mniej części niż jest to możliwe, narusza przepisy ustawy Pzp?

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.

poniedziałek, 26 września 2016

Budowa dróg w Polsce. Ministerstwo zapowiada wysyp przetargów

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłasza drogową i kolejową ofensywę. Drogowcy mają do końca roku rozpisać 15 przetargów. Łączna wartość inwestycji to 4,1 mld zł. Trochę mało, biorąc pod uwagę, że kosztorys całego programu budowy dróg to 107 mld zł.

czwartek, 22 września 2016

Największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce rozstrzygnięty

Tauron wygrał przetarg na sprzedaż 903 GWh energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska z ofertą o wartości 230 mln zł – podała spółka. Tauron podkreśla, że był to największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce.

czwartek, 15 września 2016

Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1pkt 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Utrzymanie odcinka A4 będzie kosztować 28 mln? "Rażąco niska cena"

Wrocławską firmę ZABERD odpowiedzialną do tej pory za utrzymanie opolskiego odcinka autostrady A4 ma zastąpić portugalska spółka Mota-Engil, która wygrała przeprowadzony przez opolski oddział GDDKiA przetarg. Czy tak się stanie jeszcze nie wiadomo, ponieważ przedstawiciele firmy ZABERD złożyli w tej sprawie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

środa, 14 września 2016

Utrzymanie tysięcy miejsc pracy zależy od waloryzacji zamówień długoterminowych

W świetle ostatnich zmian – wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł oraz ustanowienia stawki 13 zł za godzinę w zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenia – niezwykle istotne jest, by zamawiający pamiętali o waloryzacji toczących się kontraktów oraz przewidywali wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach. Wprowadzone regulacje muszą mieć odzwierciedlenie w waloryzacji kontraktów długoterminowych w zamówieniach publicznych. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie tysięcy miejsc pracy. 

poniedziałek, 12 września 2016

Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła dialog techniczny na audyt dotyczący reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie w latach 1990-2016

Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Prowadzącym dialog”) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), w celu pozyskania przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w m.st. Warszawie w latach 1990-2016”, w szczególności w zakresie ustalenia opisu przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia oraz określenia istotnych postanowień umowy. 

Zespół ds. wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w celu realizacji kompetencji, o której mowa w art. 154 ust 10 ustawy Pzp, powołany został Zespół do spraw przygotowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. Jednym z celów działania Zespołu jest przygotowanie wzorów dokumentów, które będą mogły być wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zespół zajmie się również przygotowaniem i upowszechnianiem propozycji dobrych praktyk dotyczących udzielania zamówień publicznych.

piątek, 9 września 2016

Przetarg na system dla ZUS będzie miał poślizg

Zwycięzcę poznamy dopiero za kilka miesięcy. Gra toczy się o 700 mln zł. We wrześniu miał zostać wyłoniony wykonawca w największym w historii polskiej branży IT przetargu na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak się jednak nie stanie – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

czwartek, 8 września 2016

Zamówienia publiczne- nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa została skierowana do dalszych prac parlamentarnych w Senacie. 

środa, 7 września 2016

Jak stosować ustawę Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 22.06.2016 r.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązująca od 28 lipca niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Czy to rewolucja w przetargach? Raczej nie, ale przed uczestnikami rynku zamówień publicznych ogromne wyzwanie organizacji procedur na zmienionych zasadach.


wtorek, 6 września 2016

GEPARD – przyspieszenie rozwoju MMŚP dzięki zamówieniom publicznym
Zapraszamy na szkolenia i doradztwo organizowane przez APEXnet w ramach projektu „GEPARD – przyspieszenie rozwoju MMŚP dzięki zamówieniom publicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMSP) i ich pracowników z województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Zamówienia publiczne- obowiązkowe nowe E-faktury od 2018 roku

Projekt opracowywanej ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających zamówień publicznych. W projektowanej ustawie będą ustalone zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych. Zakłada się wejście w życie ustawy z dniem 26 stycznia 2018 r., z vacatio legis do dnia 26 listopada 2018 r.

poniedziałek, 5 września 2016

Nowe rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Urząd Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 1 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 2016 r.

Różnice w aktualnych przepisach prawa w Polsce dotyczące elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych a projektowana ustawa

W Polsce nie istnieje środowisko kompleksowej elektronizacji procesów zamówień i dostaw publicznych i nie jest możliwe obecnie wypełnienie wprowadzonego dyrektywą 2014/55/UE obowiązku odbioru przez jednostki sektora finansów publicznych ustrukturyzowanych faktur elektronicznych od dostawców. 

Rząd zajmie się projektem założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy (2014/55/EU), we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych ma być realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie. W dniu dzisiejszym rząd zajmie się projektem który ma upowszechnić faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.

piątek, 2 września 2016

Nowe samoloty dla VIP-ów. MON rozpisało przetarg

MON rozpisało przetarg na zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie - poinformował w środę wiceszef MON Bartosz Kownacki. Resort chce kupić po dwie nowe maszyny małe i średnie, oraz jedną średnią używaną. 

środa, 31 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne - podział zamówienia na części

Podział zamówienia nie jest obowiązkiem zamawiającego a jedynie prawem, przy czym zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.

wtorek, 30 sierpnia 2016

Przystąpienie Mołdawii do GPA

W dniu 14 czerwca 2016 r. Mołdawia złożyła w Sekretariacie WTO dokumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (dalej Porozumienie GPA, ang. Government Procurement Agreement). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Mołdawii w dniu 14 lipca 2016 r.

czwartek, 25 sierpnia 2016

Jednolity Europejski Dokumnet Zamówienia (JEDZ) postępowaniach o wartości poniżej progów UE

JEDZ jest oświadczeniem własnym wykonawcy, które zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.