środa, 25 maja 2016

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.

piątek, 20 maja 2016

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych – obowiązkowa elektroniczna wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami

Ustawa o zmianie prawa zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. i skierowana do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie. Projekt wspomnianej ustawy zakłada elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która ma być powszechna od kwietnia 2018 r. Przedstawiamy najważniejsze założenia dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne: Przetargi nie dla Chińczyków

Firmy z państw, z którymi nie łączą nas porozumienia, nie będą już chronione przed dyskryminacją. Można będzie im stawiać specjalne wymagania. Uchwalona w ostatni piątek przez Sejm nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych kończy z zasadą równego traktowania przedsiębiorców z całego świata.

czwartek, 19 maja 2016

Posłowie odrzucili poprawki ograniczające zakres in-house

W dniu 13 maja 2016 r. przez Sejm została  uchwalona ustawa o zamówieniach publicznych. W Senacie odbędą się dalsze prace legislacyjne. Ustawa wprowadza szereg zmian w prawie zamówień publicznych. Jedną z nich jest  wyłączenie obowiązku stosowania ustawy w przypadku „zamówień publicznych” zawieranych pomiędzy podmiotami sektora publicznego.

środa, 18 maja 2016

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

środa, 11 maja 2016

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

Pracownicy firm zajmujących się odpadami komunalnymi i sami przedsiębiorcy protestowali przeciw planom przekazania gminom możliwości bezprzetargowego zlecania m.in. odbioru śmieci. Uważają, że na szali jest dobro 200 firm i miejsca pracy dla ok. 15 tys. osób.

piątek, 6 maja 2016

Najtrudniejsza w historii nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Jak zastosować zmiany w praktyce? – Dyskusja ekspertów

W 2016 roku firma APEXnet świętuje swój podwójny sukces. W bieżącym roku firma obchodzi piętnastolecie działalność, a w kwietniu świętowała również piętnastą edycję Zjazdu Ekspertów i Specjalistów ds. Zamówień Publicznych, wydarzenia dobrze znanego w świecie zamówień publicznych i przyciągającego największe osobistości w tej tematyce.

Najbardziej wyczekiwanym punktem Zjazdu była dyskusja zaproszonych ekspertów, tym razem dotycząca tematu najtrudniejszej w historii nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Zaproszeni eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie: jak zastosować zmiany w praktyce?

Instytucja self- cleaning jako środek naprawczy dla wykonawców w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Z uwagi na fakt, że prace nad przyjęciem nowelizacji ustawy nadal trwają w Sejmie do czasu wejścia w życie polskiej regulacji uwzględniającej zapisy nowych dyrektyw unijnych Zamawiający zobowiązani są do stosowania jej zapisów, w sytuacji gdy wykonawca będzie chciał z nich skorzystać. Zasada ta swoje zastosowanie znajduje do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 kwietnia br.

środa, 4 maja 2016

Pięćdziesiąt twarzy zamówień publicznych

Czy polskie przepisy o przetargach rzeczywiście są tak niedoskonałe jak się o nich mówi? Owszem. Ale też próżno szukać w Europie systemu, który nie miałby wad.

wtorek, 26 kwietnia 2016

Prawo zamówień publicznych – tajemnica przedsiębiorstwaW artykule 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych czytamy: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych przez kościelne osoby prawne

Parafie - kościelne osoby prawne, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.), co do zasady nie są zamawiającymi, a zatem nie stosują ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień. W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy obowiązek stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez kościelne osoby prawne (parafie) może zachodzić wyłącznie w przypadku wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

piątek, 22 kwietnia 2016

Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 

środa, 20 kwietnia 2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zasady jego stosowania i wypełniania zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od dnia 18 kwietnia 2016r. wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz konkursach, których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych może przedstawić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Tym samym zgodnie z zasadą bezpośredniej skuteczności dyrektyw zamawiający zobowiązani są przyjmować od wykonawców Jednolity Dokument w sytuacji, gdy tak zdecydują się oni potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą stosować Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

Na gruncie zamówień publicznych od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy będą mogli powoływać się w stosunkach z zamawiającymi na uprawnienia przyznane im na mocy nowych dyrektyw. Z kolei, na zamawiających będą ciążyły skorelowane z uprawnieniami wykonawców obowiązki, wynikające wprost z przepisów nowych dyrektyw.

WAŻNE! Komunikat UZP w sprawie opóźnienia wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. - Urząd Zamówień Publicznych wskazuje co następuje:
I. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.
II. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

środa, 13 kwietnia 2016

Zamówienia publiczne: Przetargi realizować powinien ten, kto ma wiedzę

Organizator przetargu ma prawo zażądać, żeby firmy użyczające swych zasobów uczestniczyły w inwestycji jako jej podwykonawcy – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

czwartek, 7 kwietnia 2016

Zamówienia publiczne: nowelizacja ustawy opóźni się

Z harmonogramu prac sejmowych wynika, że projekt noweli Prawa zamówień publicznych nie zostanie uchwalony do 18 kwietnia; jednak z tego powodu nie grożą nam sankcje ze strony UE - mówi PAP prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Nowelizacja zamówień publicznych: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, który trafił do Sejmu zakłada wprowadzenie do postępowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który wykonawcy maja przedstawiać Zamawiającemu. Jednolity dokument stanowić ma dowód wstępny  zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

piątek, 1 kwietnia 2016

Najważniejsze argumenty przeciwko wprowadzeniu zamówień in-house i stanowisko Ministerstwa Rozwoju

Wobec rozbieżnych stanowisk dotyczących zamówień in - house (zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu poparły wprowadzenie wyłączenia zamówień in- house), projekt zawiera propozycję, aby tzw. zamówienia in-house były udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki, a same przesłanki zostały zmodyfikowane - w stosunku do dyrektywy - w taki sposób, aby podmioty, które otrzymują zlecania bez przetargu w zasadzie nie uczestniczyły w konkurencji na otwartym rynku. 

środa, 30 marca 2016

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy pzp - tryby udzielania zamówień publicznych cz.III - Licytacja i aukcja elektroniczna

Regulacja dotycząca licytacji elektronicznej nie została w istotny sposób zmieniona. Oprócz zmian wynikowych wskazano dodatkowy element ogłoszenia o zamówieniu tj, wykaz dokumentów, które należy załączyć na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

piątek, 25 marca 2016

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy pzp - tryby udzielania zamówień publicznych cz.II - Partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne jest nowym trybem, który został przewidziany w dyrektywie klasycznej 2014/24/UE. Celem ustanowienia partnerstwa innowacyjnego jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na dostawę innowacyjnego produktu, świadczenie innowacyjnej usługi lub wykonanie innowacyjnych robót budowlanych, będących wynikiem tych prac, pod warunkiem, że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a partnerami.

czwartek, 24 marca 2016

Najważniejsze zmiany w nowelizacji ustawy pzp - tryby udzielania zamówień publicznych cz.I - przetarg nieograniczony i ograniczony

Najistotniejszą zmianą dotycząca procedur udzielania zamówień publicznych jest wprowadzenie dodatkowego trybu tj. ustanowienia partnerstwa innowacyjnego. Nadal jednak podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych, na gruncie nowych dyrektyw, są przetarg nieograniczony i ograniczony.

"Wiadomości budowlane" z 1902 roku z artykułem o submisyach - przetargach za czasów Królestwa Polskiego

Na adres naszego bloga otrzymaliśmy bardzo ciekawą informację- wycinek z gazety "Wiadomości budowlane" z roku 1902. W artykule poruszony jest temat kryteriów udzielania zamówień publicznych na ziemiach Królestwa Polskiego sprzed 114 lat.

wtorek, 22 marca 2016

Najważniejsze rekomendowane rozwiązania w projekcie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zaktualizowany tekst oceny skutków regulacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W dokumencie tym,  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych przedstawia rekomendowane rozwiązania nowych przepisów, które wejdą  z dniem 18 kwiecień 2016r.  Projekt ustawy wdroży do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

poniedziałek, 21 marca 2016

Zamówienia publiczne – MR szykuje ustawę o elektronicznym fakturowaniu

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Ustawa dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy. Nowe regulacje, zakładające nałożenie na instytucje publiczne obowiązku odbioru – przesłanych w formie elektronicznej – faktur od dostawców, mają wejść w życie w styczniu 2018 r.

piątek, 18 marca 2016

Niemieckie przetargi są w zasięgu polskich firm

Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że bogaty rynek niemiecki stwarza niemałe szanse także dla polskich biznesów . Jest na wyciągnięcie ręki, więc tylko z tego korzystać. Według znawców tamtejszych realiów gospodarczych i prawnych warto nawet pokusić się o uzyskanie zamówienia publicznego. Nie twierdzą oni, że to bułka z masłem, ale jest łatwiejsze, niż się wydaje, a chętnych przybywa.

środa, 16 marca 2016

XV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes-Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 7-8 kwietnia przez firmę APEXnet.29 wersja projektu nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych przyjęta przez Radę Ministrów

Szanowni Państwo, Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się 29 wersja projektu nowelizacji. Do projektu noweli ustawy wprowadzono rozwiązania niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Prawo zamówień publicznych - koniec z dyktatem najniższej ceny?

Rząd bierze się za prawo dot. zamówień publicznych. Na wtorkowym posiedzeniu przyjęto projekt autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Zakłada on m.in. ułatwienia w dostępie do zamówień publicznych dla małych i średnich firm, większy nacisk na pozacenowe kryteria oceny ofert. Nowe prawo ma też premiować zatrudnianie na etat.

Projekt nowelizacji ustawy: Definicje ustawowe.

Ważnym elementem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mającym znaczenie dla całościowej interpretacji zmienionych przepisów są definicje zawarte w art.2 ustawy czyli w tzw. słowniczku pojęć. W ramach nowelizacji ustawy wprowadzono zmiany definicji lub dodano zupełnie nowe. 

piątek, 11 marca 2016

Odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 10 marca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan. W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Finansów.

środa, 9 marca 2016

Rząd przyjął projekt specustawy na szczyt NATO w Warszawie

Zamówienia związane z organizacją szczytu NATO w Warszawie - na dostawy, usługi i roboty budowlane - mają być wyłączone spod przepisów Prawa zamówień publicznych przy zachowaniu podstawowych standardów - przewiduje projekt specustawy, przyjęty we wtorek przez rząd.

wtorek, 8 marca 2016

Zmiany w przetargach publicznych. Gowin zdradza szczegóły

Projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju trafi w najbliższych dniach do konsultacji międzyresortowych i społecznych - poinformował w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin.

poniedziałek, 7 marca 2016

Ekspert: specustawa na ŚDM "zawiesza" stosowanie Prawa zamówień publicznych


Zmawiający nie będą musieli stosować Prawa zamówień publicznych aż do progów unijnych - przewiduje specustawa na Światowe Dni Młodzieży. To dobre dla organizatorów, ale niekoniecznie dla przedsiębiorców i wolnego rynku - mówi PAP Grzegorz Karwatowicz, ekspert ds. zamówień publicznych.

piątek, 4 marca 2016

Zamówienia publiczne: kryterium cyklu życia produktu trudne, ale konieczne

W najbliższym czasie polski system zamówień publicznych czeka wiele istotnych zmian. Czas na wdrożenie m.in. dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE mija 18 kwietnia bieżącego roku. Jak na kanwie projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych rozumieć należy cykl życia produktu?