środa, 17 września 2014

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Pzp

Jak poinformowała firma szkoleniowa APEXnet w dniu 16 września 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Pzp. 

Po podpisaniu ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

wtorek, 16 września 2014

Ministerstwo obiecuje śmieci bez przetargu


Samorządy będą mogły zlecać spółkom komunalnym zadania związane z odbiorem śmieci - poinformował PAP wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Przepisy regulujące tę sprawę mają znaleźć się w rządowym projekcie noweli ustawy śmieciowej. 

poniedziałek, 15 września 2014

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa UZP

Jak informuje UZP 13 września 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

piątek, 12 września 2014

Dopuszczalność rozpoznawania przez KIO odwołań na postanowienia zawarte we wzorach umów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się na ogół zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym a wybranym wykonawcą. Jej autorem jest zamawiający, lecz wykonawcy podejmują próby wpływania na jej treść poprzez wnoszenie odwołań od poszczególnych postanowień umownych. Warto przyjrzeć się czy i kiedy takie odwołanie przyniesie oczekiwany przez wykonawcę rezultat.

Małgorzata Stręciwilk nowym Prezesem UZP?

Małgorzata Stręciwilk została rekomendowana przez komisję konkursową na nowego prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

środa, 10 września 2014

Klasówka dla prawników

W niecodzienny sposób zostanie rozstrzygnięty przetarg na usługi doradcze dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zadecyduje opinia sporządzana w trakcie swego rodzaju egzaminu, pisanego w budynku resortu.

wtorek, 9 września 2014

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

„Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” - konferencja.

W dniu 22 września 2014 r. w Krakowie Urząd Zamówień Publicznych organizuje konferencję„Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

niedziela, 7 września 2014

Nowelizacja PZP – tajemnica przedsiębiorstwa

W regulacji dotyczącej możliwości zastrzeżenia przez wykonawcę  informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, zmiany nie są obszerne, ale istotne.

sobota, 6 września 2014

Nowa ustawa o przetargach już niebawem

Przepisy dotyczące zamówień publicznych zostaną napisane od początku. Urząd Zamówień Publicznych kończy prace nad założeniami aktu.

wtorek, 2 września 2014

Odzyskanie pieniędzy za wpis w związku z orzeczeniem TK

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, przepis dotyczący kosztów sądowych  w sprawach cywilnych z zakresu zamówień publicznych jest niezgodny z Konstytucją RP. Tym samym pojawiają się szanse na otrzymanie zwrotu „nadpłaconej” części opłaty sądowej.

Upływa termin naboru projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

Zbliża się końcowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w ramach organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju naboru projektów PPP z sektora efektywności energetycznej, obejmujących termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

poniedziałek, 1 września 2014

O faktycznym dysponowaniu potencjałem finansowym

Kilka razy już na łamach „szponów” sięgałem po temat faktycznego dysponowania potencjałem przez wykonawców wykazujących spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przede wszystkim postulując, aby wykonawca nie mógł określonym potencjałem posługiwać się w postępowaniu w sytuacji gdy potencjał jest już wykorzystywany gdzie indziej. Przykłady – kierownik budowy wpisany do oferty, a tymczasem mający zaklepany terminarz na następne dwa lata. Zdolność kredytowa wykazana w informacji banku, ale zjadana na inne przedsięwzięcie, które wykonawca realizuje. Wytwórnia asfaltu pokazana w ofercie, której jednak zdolności produkcyjne są już wyczerpane umowami zawartymi na dłuższy czas. I tak dalej (poprzednie teksty – m.in. tu,tu i tu).

Nowy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"!

Już jest nowy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". A w nim wiele ciekawych artykułów, w tym: Czy istnieje możliwość odzyskania opłaty sądowej od skargi na orzeczenie KIO, Podpis elektroniczny w ZP, Zamówienia publiczne metodami biznesowymi, Rażąco niska cena jako przedmiot kontroli, Usługi IT w chmurze. Zapraszamy do lektury!

niedziela, 31 sierpnia 2014

piątek, 29 sierpnia 2014

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie m.in. popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert, eliminowania rażąco niskiej ceny, zmian w zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, uwzględnienia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz stosowania wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych.

ZUS faworyzował Asseco przy przetargach informatycznych


Kolegium Najwyższej Izby Kontroli rozpatrzyło zastrzeżenia, jakie skierował ZUS do wystąpienia pokontrolnego w sprawie wybranych, kluczowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w latach 2010 – 2013, które dotyczyły Kompleksowego Systemu Informatycznego. Kolegium oddaliło w całości zastrzeżenia ZUS. Tym samym ustalenia kontrolerów NIK stały się prawomocne.

O kryterium jakości i zadaniu dla wykonawcy

Tym razem impuls do tekstu dało wciąż trwające postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w zakresie zamówień publicznych (link). Zainteresowałem się tym postępowaniem niezwykle, choć platonicznie. A to z powodu sposobu oceny ofert przyjętego przez zamawiającego. Co prawda zwykłem uważać, że MIR ma w zakresie zamówień sporo za uszami (jako instytucja zarądzająca – temat poruszony w szponach w styczniu 2013 r. jest tylko jednym z przykładów) – tym razem jednak sprawa jest zupełnie inna. A postępowanie MIR mi osobiście się podoba. Nie wiem, czy jest zgodne z ustawą – podoba mi się tak po prostu, po ludzku.

Progi badania rażąco niskiej ceny w prawodawstwie państw europejskich


Razem z kolegami z biur Eversheds w Europie, przygotowaliśmy krótkie zestawienie obowiązujących w poszczególnych państwach europejskich rozwiązań prawnych regulujących wszczęcie przez zamawiającego badania rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W chwili obecnej polski Parlament pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która zakłada wprowadzenie progu 30% wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej pozostałych ofert, który zobowiązywałby zamawiającego do wszczęcia procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie wykonawcy. Wyjaśnienia te mają stanowić podstawę dla zamawiającego do stwierdzenia, czy zaoferowana cena jest faktycznie rażąco niska, zagrażająca należytemu wykonaniu umowy – czy też jest bardzo niska, ale wciąż zapewnia należyte wykonanie umowy.

środa, 27 sierpnia 2014

Zaświadczenie z rejestru karnego przez interenet

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - potrzebne m.in. w celu udowodnienia spełnienie warunków udziału w postępowaniach przetargowych - będzie niedługo dostępne przez Internet.