piątek, 5 stycznia 2018

Udział polskich firm w zamówieniach publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zgodnie z danymi statystycznymi z raportu Annual Statistical Report 2016 r. w 2016 r., 322 polskie firmy zostały zarejestrowane w bazie przetargowej United Nations Global Marketplace (dalej: UNGM) jako potencjalni wykonawcy. W 2015 r. były to 233 zarejestrowane firmy, tym samym liczba polskich firm zarejestrowanych w UNGM wzrosła o 89 podmiotów. Należy wskazać, że rejestracja firmy w bazie UNGM jest obligatoryjna w celu aktywnego uczestnictwa w przetargach Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej: ONZ).

czwartek, 4 stycznia 2018

Udział polskich firm w unijnych zamówieniach publicznych w 2017 roku

Na podstawie ogłoszeń opublikowanych w internetowej wersji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) oraz Informacji o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2017 r. opracowanej przez Urząd Zamówień Publicznych , w 2017 r. należy stwierdzić, że udział polskich firm w europejskich zamówieniach publicznych to 67 kontraktów na realizację zamówień publicznych na rynkach zagranicznych (w 2016 r. było to 68 kontraktów). Należy wziąć pod uwagę, że w TED w 2017 r. opublikowano 172.005 ogłoszeń o przetargach (w 2016 r. opublikowano 179.758 ogłoszeń o przetargach).

poniedziałek, 30 października 2017

Kontrole UZP dotyczące ogłoszeń

Kontrole Urzędu Zamówień Publicznych, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych zarówno w BZP jak i Dzienniku Urzędowym UE wskazują na kilka uchybień, których dopuścili się zamawiający.

piątek, 20 października 2017

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes-Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 23-24 listopada przez firmę ApexNet.

środa, 27 września 2017

Konferencja WROC.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce


Dnia 6 października 2017 r. w Hotelu Mercure we Wrocławiu odbędzie się konferencja „WROC.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce”, której organizatorem jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.


poniedziałek, 25 września 2017

Platforma e-zamówienia

Dotychczas zarówno na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych jak i Ministerstwa Cyfryzacji (dalej MC)  informowano o środkach na jej finansowanie oraz rozpoczęciu prac nad samą platformą. Informacje te są jednak bardzo ogólne tak jak opis działania tej platformy i jej zastosowanie.

środa, 6 września 2017

Konferencja GDAŃSK.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce


Dnia 15 września 2017 r. w Hotelu Qubus w Gdańsku odbędzie się konferencja „GDAŃSK.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce”, której organizatorem jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.


wtorek, 29 sierpnia 2017

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

piątek, 18 sierpnia 2017

Przetargi od nowa. MR i UZP pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych

Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r.

piątek, 11 sierpnia 2017

Orzeczenie KIO dot. uzupełniania JEDZ

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 kwietnia 2017r. sygn. akt KIO 583/17 dotyczy w pełni możliwości uzupełnienia na wezwanie zamawiającego złożonego przez wykonawcę JEDZ.
Podstawę do wydania tego wyroku stanowił następujący stan faktyczny:

poniedziałek, 31 lipca 2017

Jeszcze jest czas, aby wysłać zgłoszenie w 9 edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych


Każda jednostka administracji publicznej (zamawiający) oraz każdy przedsiębiorca (wykonawca) może na stronie www.nagroda.przetargipubliczne.pl zgłaszać zadania w 9 edycji Kryształów Przetargów Publicznych.
Ubieganie się o nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne.
środa, 12 lipca 2017

Prawo zamówień publicznych: Udostępnianie protokołu zamówienia

Protokół zamówienia co do zasady jest dokumentem jawnym, który Zamawiający na wniosek zobowiązany jest udostępnić zainteresowanym  jego treścią. Dokument ten zawiera wszystkie istotne informacje o poszczególnych etapach postępowania. Zamawiający na wniosek każdego zainteresowanego powinien udostępnić protokół postępowania.

piątek, 26 maja 2017

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Określa wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

piątek, 19 maja 2017

Publikacja rozporządzenia dotyczącego kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Urząd Zamień Publicznych informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 951 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

poniedziałek, 15 maja 2017

Orzecznictwo KIO

Wydawane przez KIO orzeczenia szczególnie te  dotyczące postępowań prowadzonych według procedur po nowelizacji z 2016r. ma bardzo istotne znaczenie w kształtowaniu postępowania Zamawiających poniżej pierwsza część informacji o najnowszym  orzecznictwie KIO z pierwszego kwartału tego roku.

wtorek, 9 maja 2017

Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczneZapraszamy na „Polski Kongres Zamawiających”, pierwszą w Polsce konferencję poświęconą efektywności, jakości i innowacyjności zamówień publicznych. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Partnerem strategicznym konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) a partnerem merytorycznym Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).


poniedziałek, 8 maja 2017

Kontrole udzielania zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował w wydanym Informatorze o wynikach i wnioskach przeprowadzonych dotychczas kontroli, wszystkie dotyczą postępowań prowadzonych po zmianach ustawy Pzp

środa, 19 kwietnia 2017

Prawo zamówień publicznych: Negocjacje bez ogłoszenia

Ten tryb postępowania w statystykach również należy do stosunkowo rzadko stosowanych. Zgodnie z art. 61 ustawy Pzp jak wskazuje nazwa nie rozpoczynamy postępowania od publicznego ogłoszenia.  Zamawiający do negocjacji zaprasza wybranych wykonawców.

czwartek, 13 kwietnia 2017

Prawo zamówień publicznych: Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje  z ogłoszeniem tryb udzielania zamówień nie stosowany często przez Zamawiających w zdecydowanej większości stosowane są tryb przetargu nieograniczonego i ograniczonego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie w art. 54 pierwszym etapem tego trybu jest ogłoszenie publiczne o zamówieniu, które Zamawiający umieszcza w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie zawierać musi informacje określone w art. 48 ust. 2 ustawy. Ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od zamieszczenia ogłoszenia na stronie i siedzibie jeżeli Zamawiający do negocjacji zaprosi wykonawców, którzy uprzednio złożyli oferty w prowadzonym przez niego postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego prowadzonym uprzednio.  

wtorek, 11 kwietnia 2017

UE zapłaci 90% za Twoje szkolenie z zamówień publicznych!
Świetna informacja dla przedsiębiorców z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego i lubelskiego! Trwa innowacyjny projekt „GEPARD- przyspieszenie rozwoju MMŚP dzięki zamówieniom publicznym organizowany przez firmę ApexNet.
PARP: dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych. Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 

środa, 5 kwietnia 2017

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie wyrządzenia w okresie od lipca 2013 roku do 20 listopada 2013 roku w Warszawie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków na pracownikach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki i zawarciem w dniu 20 listopada 2013 roku umowy na opiekę serwisową sprzętu oraz oprogramowania w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wartości 19 587 235,11 zł, pomimo braku przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu, tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 kk.  

czwartek, 30 marca 2017

Prawo zamówień publicznych: zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zamiany w treści ogłoszenia o zamówieniu po jego publikacji w BIP lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej to częsta instytucja stosowana przez Zamawiających. Z perspektywy Wykonawcy wymaga to często zmiany treści jego oferty. Zmiany, których dokonują Zamawiający możemy podzielić na istotne i nieistotne.

piątek, 17 marca 2017

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 6-7 kwietnia przez firmę ApexNet.środa, 8 marca 2017

Powołanie Rady Zamówień Publicznych

Uroczystość powołania członków Rady Zamówień Publicznych odbyła się w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów powołał 15 członków Rady.

piątek, 3 marca 2017

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

czwartek, 2 marca 2017

Realizacja obowiązku z art. 29 ust.3a, a ustawa o ochronie danych osobowych.

Zamawiający, który stwierdzi, że wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawców i podwykonawców wobec osób, które będą realizować zamówienie musi określić te warunki i sposób ich dokumentowania.

wtorek, 28 lutego 2017

Dnia 1 marca 2017 r. upływa termin przekazania sprawozdań rocznych i sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

środa, 22 lutego 2017

Porozumienie dotyczące projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych

Podpisanie przez Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2017 r. „Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”. 

poniedziałek, 20 lutego 2017

Możliwość wniesienia odwołania w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 6 w postępowaniu poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy) od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty można wnieść odwołanie. Jest to zmiana dokonana nowelizacją z 2016r., bowiem wcześniej takiej możliwości ustawodawca nie przewidywał w katalogu czynności, na które odwołanie może zostać wniesione. 

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: Plany postępowań o udzielenie zamówień – nowy obowiązek zamawiających

Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp” zamawiający mają obowiązek sporządzić plan postępowań jakie przewidują przeprowadzić w danym roku kalendarzowym. Plan musi być przygotowany nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ i upubliczniony na stronie internetowej . Przywołany przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. 

Art. 131a ust. 1a ustawy Pzp – stosowanie przepisów z dziedzin obronności i bezpieczeństwa do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na stronie urzędu prezentuje opinię dotyczącą stosowania przepisów z dziedzin obronności i bezpieczeństwa do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej dedykowaną w przeważającej mierze, choć nie wyłącznie, zamawiającym udzielającym zamówień sektorowych. W opinii zaproponowano, zgodne z prawem europejskim, rozwiązanie odnośnie zastosowania właściwego reżimu stosowania ustawy Pzp, gdy dane zamówienie mające charakter sektorowy (lub klasyczny) jest jednocześnie zamówieniem dotyczącym infrastruktury krytycznej.

piątek, 27 stycznia 2017

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”

W związku z planowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”, która odbędzie się 10 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali 001 Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w przypadku przetargu udzielanego w częściach oraz zamówienia udzielonego na podstawie więcej niż jednej umowyZgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

czwartek, 26 stycznia 2017

Sąd Okręgowy w Lublinie podzielił stanowisko Prezesa Urzędu w zakresie możliwości wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

W wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt: IX Ga 502/16) Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 września 2016 r. (sygn. akt: KIO 1674/16) podzielił stanowisko Prezesa Urzędu wskazując, iż zaskarżeniu odwołaniem w postępowaniach przed Izbą podlegają wszystkie zachowania zamawiającego w ramach badania i oceny ofert prowadzące do wadliwego, niezgodnego z przepisami ustawy Pzp wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym zaniechanie wykluczenia wykonawcy, którego zamawiający zobowiązany był wykluczyć, a także zaniechania odrzucenia oferty, która winna była zostać przez niego odrzucona.