poniedziałek, 16 stycznia 2017

Z dniem 24 stycznia 2017 r. wchodzi nowe rozporządzenie

Od dnia 24 stycznia 2017r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

czwartek, 5 stycznia 2017

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Uprzejmie informujemy, iż, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Prawo zamówień publicznych: wzory pism z zakresu postępowania odwoławczego

Problematyka postępowań odwoławczych jest istotna na rynku zamówień publicznych, zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy. Z tego powodu Urząd zamówień publicznych deklaruje przygotowanie wzorów dokumentów, które mogą zostać wykorzystane w postępowaniu odwoławczym.

środa, 4 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: Umowa ramowa

Umowa ramowa została wprowadzona do polskiego porządku prawnego nowelizacją z 2006 roku. Nie jest traktowana jako umowa o zamówienie publiczne. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych jakie mogą zostać udzielone w danym okresie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą lub kilkoma wykonawcami. Dotyczy w szczególności cen oraz ilości.

wtorek, 3 stycznia 2017

Prawo zamówień publicznych: poufne informacje w SIWZ


Tworząc Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępniali wykonawcom informacje, które były dla nich poufne i których rozpowszechnianie nie było dla nich korzystne, jednak z uwagi na wymagania przepisów konieczne. Szczególnie w branży IT SIWZ zawierały takie informacje. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016r. dała Zamawiającym możliwość objęcia pewnych informacji z SIWZ poufnością.

środa, 28 grudnia 2016

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą przepisy dotyczące tzw. zamówień in-house

Dosłowna transpozycja postanowień unijnej dyrektywy zakładała, że zlecenia dawane spółkom komunalnym i państwowym przez kontrolujące je podmioty publiczne miały być wyłączone spod reżimu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Polska nie miała obowiązku dosłownego wdrożenia powyższego artykułu do porządku prawnego. Wskutek prac nad zmianą ustawy, możliwość bezprzetargowego udzielania zamówień będzie zapewniona nie przez wyłączenie obowiązku stosowania ustawy, ale przez możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

czwartek, 22 grudnia 2016

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2038) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 30 grudnia 2016 r.

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Zmiany w ustawie PZP, które wejdą w życie w styczniu 2017r.

W nowym roku wejdą w życie kolejne przepisy wdrażające nowelizacje z czerwca 2016r. W celu zapoznania się z nimi już wcześniej poniżej krótkie omówienie wszystkich zmian.

piątek, 16 grudnia 2016

Prawo zamówień publicznych: „procedura odwrócona” w praktyce

Procedura odwrócona uregulowana jest w art. 24aa ustawy Pzp, który pozwala zamawiającemu w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a dopiero potem zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Warunkiem jest zawarcie informacji o takiej możliwości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 


środa, 14 grudnia 2016

W dniu 14 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Część poprawek ma na celu wprowadzenie do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi rozwiązań analogicznych do tych, które znajdą się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Przepisy wchodzą w dniu dzisiejszym z wyjątkiem dotyczących zamówień in-house oraz partnerstwa publiczno-publicznego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

środa, 30 listopada 2016

Prawo zamówień publicznych: Koszty pracy – wpływ na wysokość ceny lub kosztu złożonej oferty w stosunku do rażąco niskiej ceny

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp obejmuje czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, przy czym katalog tych czynników jest otwarty. Jednym z tych czynników są koszty pracy które mogą stanowić istotną część składową ceny, a co za tym idzie mogą budzić wątpliwości zamawiającego ze względu na swoją szczególnie niską wartość.

poniedziałek, 28 listopada 2016

Prawo zamówień publicznych: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Nowelizacja zamówień publicznych wprowadziła odejście od obowiązku przedkładania oświadczeń w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej z obowiązkiem każdorazowego wskazania jakie podmioty wchodzą w jej skład. Zamiast tego wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia  o braku powiązań wykonawcy składającego oświadczenie z innymi wykonawcami.  

środa, 23 listopada 2016

Złagodzenie sztywnej reguły 30% ceny niższej od wartości szacunkowej lub średniej arytmetycznej złożonych ofert

W kontekście podejrzenia rażąco niskiej ceny, nowelizacja art. 90 ust. 1a ustawy Pzp pozwala zamawiającemu indywidualnie oceniać przypadki w którym występują różnice na poziomie minimum 30% od ceny całkowitej oferty w stosunku do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert.

piątek, 18 listopada 2016

Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji

Z dniem 28 lipca 2016 r. brzmienie art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, uległo zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej: „nowelizacją”. Regulacja prawna zawarta w ww. przepisie została uszczegółowiona oraz, co stanowi konsekwencje zmian w zakresie kryterium oceny ofert o charakterze stricte ekonomicznym, odnosi się obecnie również do kosztu.

czwartek, 10 listopada 2016

XI Konferencja Zamówień Publicznych Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych – pierwsze doświadczeniaXI Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w 2016 r. w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektyw UE. Przedstawimy pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych i odpowiemy na pytania uczestników spotkania. 


piątek, 4 listopada 2016

Opinia prawna dotycząca stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych, dostrzegając niezwykle istotne dla rynku zamówień publicznych zagadnienie związane z brzmieniem art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, tj. z obowiązkiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia przestrzegania ciążących na zamawiających i wykonawcach obowiązków z tym związanych, podjął szereg działań w celu przygotowania kompleksowego stanowiska, które ułatwi praktyczne stosowanie ww. przepisów.

czwartek, 27 października 2016

środa, 26 października 2016

Elektronizacja Zamówień Publicznych - konferencja
Logintrade S.A. wspólnie z Grupą Biznes Polska zapraszają na bezpłatną konferencję dla osób zainteresowanych tematyką elektronizacji procesu zamówień publicznych.
wtorek, 25 października 2016

Simpler - pierwszy program do monitoringu przetargów

Grupa Biznes Polska, właściciel serwisu ogłoszeniowego biznes-polska.pl stworzył pierwszy program desktop do monitoringu przetargów i zleceń. Program działa w środowisku Windows i jest do pobrania za darmo.
poniedziałek, 24 października 2016

Zamówienia publiczne - System e-Certis

System informacyjny e-Certis to swojego rodzaju przewodnik po dokumentach i zaświadczeniach, jakie wymagane są od firm biorących udział w przetargach o zamówienia publiczne we wszystkich krajach UE.

piątek, 21 października 2016

KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH edycja 201610 października 2016 r., po raz ósmy rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance podczas otwarcia XI FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH.
Kryształy Przetargów Publicznych to sposób na promowanie tak zwanych dobrych praktyk w zamówieniach publicznych. Wybierając laureatów, 


Wystąpienie Ministra Obrony Narodowej w Sejmie w sprawie działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla Sił Zbrojnych RPW dniu wczorajszym podczas 28 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata dotycząca działań rządu związanych z pozyskaniem śmigłowców dla polskiej armii. "Podstawą zwrócenia się do trzech producentów jest Pilna Potrzeba Operacyjna zgłoszona przez Dowódcę Operacyjnego Wojska Polskiego. (…) Pierwsze śmigłowce zostaną dostarczone w roku 2018 r." - stwierdził szef resortu obrony.

czwartek, 20 października 2016

Oświadczenie MON - jest nowy przetarg na śmigłowce

Jest nowe postępowanie w ramach pilnej potrzeby operacyjnej zgłoszonej przez Siły Zbrojne. Minister Antoni Macierewicz zaprosił 3 podmioty, które brały udział w poprzednim postępowaniu publicznym  na  pozyskanie śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych. 

wtorek, 18 października 2016

Informacja o zmianach w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie informuje o zmianach w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych jakie weszły w miesiącu październik 2016.

Przetarg na samoloty dla VIP-ów. Do MON wpłynęły dwie oferty

W przetargach na małe samoloty do przewozu osób na najwyższych stanowiskach w państwie wpłynęły dwie oferty; chęć udziału w postępowaniu na trzy samoloty średniej wielkości wyraziły cztery podmioty – poinformował Inspektorat Uzbrojenia.

czwartek, 13 października 2016

Bochenek: firma Airbus może wziąć udział w kolejnym przetargu na śmigłowce

- Airbus Helicopters może wziąć udział w kolejnym przetargu na śmigłowce, podczas którego może przedstawić ofertę korzystną dla Polski i obronności naszego kraju - powiedział w środę w radiowych "Sygnałach Dnia" rzecznik rządu Rafał Bochenek.

środa, 12 października 2016

XVI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Biznes Polska objęła patronatem jedno z najważniejszych wydarzeń obszaru zamówień publicznych Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym w dniach 17-18 listopada przez firmę ApexNet.

wtorek, 11 października 2016

Zmiany umowy w zamówieniu publicznym- klauzule umowne

Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych. Określają one ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

poniedziałek, 10 października 2016

Przetarg PLK z tylko 30 proc. kryterium ceny. „Inni powinni się wzorować”

W przetargu na dokumentację i nadzór nad ważnym projektem przebudowy stacji Warszawa Zachodnia PKP PLK zaskoczyła kryteriami wyboru wykonawcy. Cena będzie stanowiła o nim w zaledwie 30 procentach. Zarządca infrastruktury jest chwalony za to postępowanie przez ekspertów. 
 

piątek, 7 października 2016

Zamówienia publiczne - jakie informacje musi zawierać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W następstwie decyzji o udzieleniu zamówienia lub zawarciu umowy, instytucje zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej.

środa, 5 października 2016

Etykieta- dowód w ramach kryteriów udzielenia zamówień publicznych

Jedna z dyrektyw regulująca ostatnią zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych- Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła możliwość wymagania przez zamawiających w ramach kryteriów udzielenia zamówienia tak zwanej etykiety.

Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej z Airbus Helicopters związanej z kontraktem na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla polskiej armii.

"Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego. Wysokość kontraktu to ok. 13,5 mld zł. Co najmniej tyle samo powinna wynieść wartość zobowiązań offsetowych spełniających cele określone w ustawie offsetowej."

czwartek, 29 września 2016

„Procedura odwrócona” według ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

środa, 28 września 2016

Czy zamawiający, który dzieli zamówienie na mniej części niż jest to możliwe, narusza przepisy ustawy Pzp?

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.

poniedziałek, 26 września 2016

Budowa dróg w Polsce. Ministerstwo zapowiada wysyp przetargów

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłasza drogową i kolejową ofensywę. Drogowcy mają do końca roku rozpisać 15 przetargów. Łączna wartość inwestycji to 4,1 mld zł. Trochę mało, biorąc pod uwagę, że kosztorys całego programu budowy dróg to 107 mld zł.