czwartek, 25 sierpnia 2016

Jednolity Europejski Dokumnet Zamówienia (JEDZ) postępowaniach o wartości poniżej progów UE

JEDZ jest oświadczeniem własnym wykonawcy, które zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. 

środa, 24 sierpnia 2016

Będzie można łatwiej podzielić się zleceniem

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zostało opublikowane 19 sierpnia w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie 3 września.

wtorek, 23 sierpnia 2016

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

Oblicze zamówień publicznych w budownictwie w większym stopniu niż od prawa zależy od tego, jak inwestor-zamawiający przygotuje się do realizacji zadania oraz tego, jak będzie zachowywał się już w trakcie budowy - ocenił w rozmowie z portalem wnp.pl Wojciech Hartung, counsel w kancelarii DZP.

środa, 17 sierpnia 2016

Prawo zamówień publicznych - zamieszczanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej

Przepis art. 13a w zakresie zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. 

wtorek, 16 sierpnia 2016

Prawo zamówień publicznych - zmiany w odniesieniu do kryteriów oceny ofert

W świetle zmienionego brzmienia art. 91 ust. 2, kryteriami oceny ofert są: cena lub koszt albo cena lub koszt oraz inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

piątek, 12 sierpnia 2016

Klauzule społeczne powinny być uwzględniane także w zamówieniach, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nowe podejście do zamówień publicznych oznacza, że instytucje publiczne są zobowiązane nie tylko do dokonywania wydatków publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w celu nabycia dóbr, usług i robót budowlanych przy zachowaniu najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale także powinny wspierać realizację polityk publicznych, w tym w zakresie polityki społecznej.

czwartek, 11 sierpnia 2016

Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Globalny rynek zamówień publicznych jest dla polskich przedsiębiorców wciąż jeszcze rynkiem mało znanym.Polskie firmy skupiają się na rynku rodzimym, a przecież wiele towarów i usług oferowanych przez nich nie ustępuje jakością produktom zagranicznym. Większość polskich wyrobów posiada stosowne certyfikaty, atesty, odpowiada standardom wymaganym w specyfikacjach istotnych warunków zamówień globalnych.

środa, 10 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne: dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w stosunku do podwykonawcy

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne: dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Część II

Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

piątek, 5 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne: dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

28 lipca 2016 r. weszły w życie akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

czwartek, 4 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne. Cena nie tak ważna


Jeszcze trzy lata temu cena była jedynym kryterium oceny ofert w przeszło dziewięciu na dziesięć postępowań o zamówienie publiczne, zaś w ubiegłym roku - w niespełna jednym. Czyżby zniknął problem "dyktatu najniższej ceny"?


Nowe przepisy o zamówieniach publicznych wymuszają zatrudnianie na etatach

Umowy o pracę dostaną budowlańcy i ochroniarze. Prawnicy spierają się o sprzątaczki, a studenci już wymuszają etaty dla nich na uczelniach. 
 
Od czwartku 28 lipca 2016 r., czyli od wejścia w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. zmieniającej prawo zamówień publicznych, startujący w przetargach muszą zatrudniać na podstawie kodeksu pracy.

wtorek, 2 sierpnia 2016

Na Ukrainie od 1 sierpnia 2016 r. wszystkie zamówienia publiczne realizowane przez system ProZorro

Od wczoraj wszystkie przetargi, których wartość przekracza wartości progowe, powinny być prowadzone przez ProZorro. Informuje o tym służba prasowa Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu.

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

JEDZ w praktyce – na co zwrócić uwagę i jak wypełniaćJednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), którego standardowy formularz został określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE z 6.1.2016 r., L 3/16), stanowi odpowiedź na dostrzegalną od lat potrzebę racjonalizacji obowiązków dokumentacyjnych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, a w konsekwencji szansę na ograniczenie biurokracji w tym zakresie.

Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania- zmiana ustawy prawo zamówień publicznych

W ustawie o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych określono podstawy wykluczenia wykonawcy z zamówienia publicznego. Ustawodawca podzielił je na obligatoryjne i fakultatywne. 

piątek, 29 lipca 2016

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do 8 edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

Na stronie nagroda.przetargipubliczne.pl można zgłaszać zadania w 8 edycji nagrody Kryształy Przetargów Publicznych. Każda jednostka administracji publicznej (zamawiający) oraz każdy przedsiębiorca (wykonawca) może zaprezentować zrealizowane przez siebie inwestycje. Ubieganie się o nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne.


Nowe akty wykonawcze do zmienionej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, iż z dniem 28 lipca 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  poz. 1128) oraz  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135).

czwartek, 28 lipca 2016

Ważne! Od dzisiaj obowiązuje nowe prawo zamówień publicznych

Od dnia dzisiejszego (28 lipca 2016 r. ) wchodzą przepisy Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

wtorek, 26 lipca 2016

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych: Cena może być jedynym kryterium

Małgorzata Stręciwilk

prezes Urzędu Zamówień Publicznych

źródło: Dziennik Gazeta PrawnaWchodząca w czwartek w życie nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020) ma, poza implementacją prawa unijnego, poprawić jakość polskich przetargów.


piątek, 22 lipca 2016

Nowe instrumenty w ustawie Prawo zamówień publicznych ułatawiające dostęp MŚP do przetargów – Część III - Podział zamówienia na części

Podział zamówień na części jest jednym z punktów dyrektywy 2014/24/UE, którą polski ustawodawca zobowiązany był wdrożyć do porządku krajowego nowelizując ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na uwagę zasługuje fakt, że podział zamówienia nie jest obowiązkiem zamawiającego a jedynie prawem, przy czym Zamawiający w protokole postępowania będzie musiał wskazać przyczyny nie zastosowania podziału.

czwartek, 21 lipca 2016

środa, 20 lipca 2016

Nowe instrumenty w ustawie Prawo zamówień publicznych ułatawiające dostęp MŚP do przetargów - część I

Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorców to jedno z głównych założeń zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednym z instrumentów ułatwiających udział w przetargach tej grupie przedsiębiorców są regulacje ograniczające ilość dokumentów złożonych w przetargu po stronie wykonawcy oraz wprowadzenie procedury Self-cleaning.

czwartek, 14 lipca 2016

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. 13 lipca 2016 ogłoszona została Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pod pozycją 1020. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

środa, 13 lipca 2016

Do prezydenta Andrzeja Dudy trafił wniosek o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystąpiły do prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, które pozwalają na bezprzetargowe powierzania przez zamawiających własnych, jednoosobowym spółkom zleceń objętych do tej pory obowiązkiem przetargowania.

poniedziałek, 11 lipca 2016

WAŻNE ! 11 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod pięcioma ustawami, w tym pod ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa ma na celu uzyskanie harmonizacji przepisów prawa krajowego z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych.

czwartek, 23 czerwca 2016

Sejm przyjął poprawkę Senatu dotyczącą przepisów regulujących tzw. in-house


Większość poprawek zgłoszonych przez Senat  miały charakter redakcyjny bądź legislacyjny, zatem nie budziły one większych kontrowersji, z wyjątkiem jednej, czyli poprawki 109., dotyczącej przepisów regulujących tzw. in-house. Poprawka nr 109, która była przedmiotem największej dyskusji, dotyczy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy. Sprzeciw wobec tej poprawki pojawił się ze strony licznych podmiotów. Nie brakowało jednak również głosów ją popierających. Ostatecznie poprawka ta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję, która wnosiła o jej przyjęcie i w dniu 22-go czerwca została przyjęta przez Sejm.

Izba podjęła decyzję w sprawie ostatecznego brzmienia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Nowe rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

wtorek, 21 czerwca 2016

Rozpoczęło się 21 posiedzenie Sejmu - w środę posłowie zajmą się ponownie ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 22-go czerwca (środa) Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawi stanowisko do zmian  zaproponowanych przez Senat w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 9-go czerwca Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu 120 poprawek.

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Prawo zamówień publicznych - nabywanie usług w trybie zapytania o cenęW świetle prawa zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie  zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Urząd Zamówień Publicznych: Powołanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powołała z dniem 14 czerwca 2016 r. na  stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Panią Małgorzatę Rakowską – Członka KIO

piątek, 17 czerwca 2016

Zamówienia publiczne- środki ochrony prawnej w projektowanej ustawie

Nowelizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych przewiduje regulację dotyczącą częściowego uwzględnienia zarzutów, w tym wprowadzono regulację dotyczącą ponoszenia kosztów w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów (projektowane zmiany w art. 186).

wtorek, 14 czerwca 2016

Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

9 czerwca Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadz i uchwalił do jej tekstu poprawki. 13-go czerwca ustawa została skierowana do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

piątek, 10 czerwca 2016

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 9 czerwca 2016 na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.