czwartek, 27 listopada 2014

O dwóch (a raczej czterech) wyrokach w sprawie wadium

Tak się złożyło, że w ostatnim czasie dwa wyroki KIO dotyczące kwestii wykluczenia wykonawcy z powodu niewniesienia wadium zostały poddane kontroli sądów okręgowych – w jednym wypadku ze skargi UZP, w drugim ze skargi odwołującego się wykonawcy. Przy czym jedną sprawą UZP się pochwaliło (link), z drugą jest gorzej – chociaż sprawa jest głośna i media się o niej rozpisywały (z powodu wielkości kontraktu, o który chodzi), to nawet wyroku KIO próżno na FTP szukać (poprosiłem, i po odczekaniu dwóch tygodni dostałem).

wtorek, 25 listopada 2014

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w procedurach wieloetapowych

Art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  daje  wykonawcom  możliwość uzupełnienia  wymaganych  przez zamawiającego  dokumentów, których  w  określonym  terminie  nie  złożyli  albo  też  takich, które złożyli  i  dokumenty  te  zawierają  błędy,  a  więc  ich  uzupełnienia w  takim  zakresie,  w jakim złożone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Czy w obecnym stanie prawnym jest dopuszczalne stosowanie tzw. odwróconego in-house

Ustawa Pzp, jak i dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30 kwietnia 2004 r., s. 114),  dalej „dyrektywa klasyczna”, oraz  dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki  wodnej, energetyki,  transportu  i  usług  pocztowych (Dz.  U.  L  134  z  30 kwietnia 2004  r.,  s  1),  dalej  „dyrektywa  sektorowa”,  nie zawierają regulacji  odnoszących  się  do zamówień  wewnątrzorganizacyjnych, tzw.  „zamówień  in-house”.  Jest  to  natomiast konstrukcja prawna wypracowana na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości), dalej „TSUE”.   

poniedziałek, 24 listopada 2014

Przejrzystość sposobem ulepszenia zamówień publicznych

Zwiększenie przejrzystości stosowania prawa o zamówieniach publicznych kryje obecnie największe rezerwy ulepszenia zamówień. Warsaw Enterprise Institute opublikował raport autorstwa Pawła Dobrowolskiego pt. „Przejrzystość sposobem ulepszenia zamówień publicznych”, który został zaprezentowany na środowej konferencji prasowej. Raport przedstawia m.in. korzyści z przejrzystości zamówień publicznych na przykładzie rynku usług pocztowych oraz pomysły na reformę ustawy odnośnie prawa zamówień publicznych.

czwartek, 20 listopada 2014

Ustawa Pzp nie jest odpowiedzialna za chaos w liczeniu głosów

Informatyczny system wyborczy nie musi być wyłączony spod prawa zamówień publicznych, by działał sprawnie - uważa szef Rady Ekspertów Grupy Gumułka - Radosław Gumułka. Potrzebę wyłączenia systemu spod prawa zamówień publicznych wyraził m.in. szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki.

Zmiana umowy w przypadku zmiany płacy minimalnej


Jakiś czas temu pisałem o nowelizacji, która wprowadziła obowiązek uregulowania w umowie zasad zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany płacy minimalnej.

środa, 19 listopada 2014

PKW a PZP

Z doniesień medialnych wynika, że Państwowa Komisja Wyborcza (a w zasadzie Krajowe Biuro Wyborcze) winę za niedociągnięcia w pracy systemów informatycznych obsługujących wybory zrzuca na naszą ukochaną ustawę.

wtorek, 18 listopada 2014

Klasa polityczna, a prawo zamówień publicznych

Problemy Państwowej Komisji Wyborczej przy wdrażaniu systemu informatycznego w oparciu o prawo zamówień publicznych są co do natury takie same jak setek innych zamawiających w kraju. Tak oto problem, ustawy prawo zamówień publicznych dotknął samą klasę polityczną w sposób, którego się nie spodziewała. Być może to zwróci uwagę rządzących, że system nie działa sprawnie i trzeba się nim zająć kompleksowo – pisze Rafał Sebastian Bałdys, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów nie ustanawiają hierarchii dokumentów, jakie może złożyć wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 179/14).

Konferencja „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”

W dniu 26 listopada 2014 r. w Warszawie Urzad Zamówień Publicznych organizuje seminarium pt.„Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

Dlaczego warto startować w przetargach publicznych - poradnik

Zamówienia publiczne to źródło potencjalnie ogromnych zysków dla przedsiębiorców. Każdego roku jednostki publiczne wydają za pośrednictwem systemu zamówień publicznych setki miliardów złotych. W rekordowym pod tym względem roku 2010 wydano ponad 167 mld zł. Jest więc o co walczyć.

sobota, 15 listopada 2014

Raport podsumowujący I etap doradztwa dla pilotażowego projektu PPP w sektorze ochrony zdrowia

Prezentujmy Państwu zestaw materiałów i dokumentacji wzorcowej odnoszącej się do doświadczeń z I etapu doradztwa dla pilotażowego projektu pn. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. Etap ten trwał 3 miesiące i zakończył się we wrześniu 2014 r.

piątek, 14 listopada 2014

O „wycofaniu” pozycji z wykazu doświadczenia

Zwykle wykazy dostaw, usług lub robót budowlanych służą potwierdzeniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. Czasami mogą służą czemuś więcej – w przypadku części trybów dwustopniowych uzyskaniu wyższej oceny podczas kwalifikacji na tzw. „krótką listę”, a w przypadku usług niepriorytetowych uzyskaniu wyższej oceny podczas badania ofert. W przypadku braków, błędów, czy niedołączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie – zamawiający zobowiązany jest do wezwania wykonawcy do uzupełnienia wykazu czy takich dokumentów. Czyni to wszakże jedynie w zakresie, w jakim wykaz potwierdza spełnienie warunku

środa, 12 listopada 2014

Nowy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"!

Już jest nowy numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". A w nim wiele ciekawych artykułów, w tym: Omówienie nowelizacji ustawy Pzp, Jak nie wystawiać referencji, Procedura wyjaśnień rażąco niskiej ceny, Cykl życia produktu, Czy potrzebujemy nowej ustawy Pzp. Zapraszamy do lektury!

Cały spis treści dostępny jest pod tym linkiem.Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych - szkolenie

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła obowiązek stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki: zamówienia na przedmioty powszechnie dostępne i o ustalonych standardach oraz zastosowanie trybu: licytacja elektroniczna.

poniedziałek, 10 listopada 2014

Odwołanie w nowej procedurze na usługi niepriorytetowe

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniła zasady udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe. Powstają w związku z tym wątpliwości co do możliwości składania odwołań na czynności zamawiającego podjęte w tej nowej procedurze. 

Procedura wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Przyglądając się odwołaniom, które trafiają do Krajowej Izby Odwoławczej, nie można nie zauważyć, że jedne z najczęstszych zarzutów dotyczą zaniechania odrzucenia przez zamawiających ofert podejrzewanych o rażąco niskie ceny oraz braku lub nieprawidłowego przeprowadzenia procedury wyjaśnienia poziomu ceny

piątek, 7 listopada 2014

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczący zwrotu wadium

Zamawiający zobligowany jest do niezwłocznego zwrotu wadium wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, niezależnie od formy w jakiej wadium zostało wniesione – orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 8 października 2014 r. (sygn. akt: II Ca 796/14).

O nabywaniu nieruchomości wraz z budową

Jest sobie w ustawie Pzp przepis art. 4 pkt 3 lit. i Pzp. Pozwala na niestosowanie ustawy do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości (np. najmu lub dzierżawy). Cel absolutnie słuszny. Wybór lokalizacji nieruchomości przez zamawiającego często związany jest z zupełnie innymi procedurami i trudno sobie wyobrazić na przykład, aby zamawiający zmuszony był do organizowania konkurencyjnego postępowania na wykup działki pod zaplanowaną wcześniej drogę. Wszak wie, która działka jest mu potrzebna, posiada ona (zwykle) konkretnego właściciela i trudno zmuszać go do składania oferty w przetargu, skoro to zamawiaczowi zależy na tej konkretnej działce. Zresztą, byłoby to postępowanie nieefektywne. Przez pewien czas mieliśmy przesłankę pozwalającą na stosowanie w takich przypadkach trybu zamówienia z wolnej ręki – i było to zbyteczne mnożenie papierów.

wtorek, 4 listopada 2014

Rażąco niska cena a pojęcie kwoty na sfinansowanie zamówienia i szacunkowej kwoty zamówienia

Kwota na sfinanowanie zamówienia w praktyce najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość  podatku  VAT,  ale  nie  zawsze  musi  to  być faktycznie  ta kwota. Powstaje więc pytanie względem czego należy oceniać rażąco niską cenę oferty?