czwartek, 23 czerwca 2016

Sejm przyjął poprawkę Senatu dotyczącą przepisów regulujących tzw. in-house


Większość poprawek zgłoszonych przez Senat  miały charakter redakcyjny bądź legislacyjny, zatem nie budziły one większych kontrowersji, z wyjątkiem jednej, czyli poprawki 109., dotyczącej przepisów regulujących tzw. in-house. Poprawka nr 109, która była przedmiotem największej dyskusji, dotyczy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy. Sprzeciw wobec tej poprawki pojawił się ze strony licznych podmiotów. Nie brakowało jednak również głosów ją popierających. Ostatecznie poprawka ta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję, która wnosiła o jej przyjęcie i w dniu 22-go czerwca została przyjęta przez Sejm.

Izba podjęła decyzję w sprawie ostatecznego brzmienia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Nowe rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

wtorek, 21 czerwca 2016

Rozpoczęło się 21 posiedzenie Sejmu - w środę posłowie zajmą się ponownie ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 22-go czerwca (środa) Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawi stanowisko do zmian  zaproponowanych przez Senat w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 9-go czerwca Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu 120 poprawek.

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Prawo zamówień publicznych - nabywanie usług w trybie zapytania o cenęW świetle prawa zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie  zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Urząd Zamówień Publicznych: Powołanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powołała z dniem 14 czerwca 2016 r. na  stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Panią Małgorzatę Rakowską – Członka KIO

piątek, 17 czerwca 2016

Zamówienia publiczne- środki ochrony prawnej w projektowanej ustawie

Nowelizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych przewiduje regulację dotyczącą częściowego uwzględnienia zarzutów, w tym wprowadzono regulację dotyczącą ponoszenia kosztów w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów (projektowane zmiany w art. 186).

wtorek, 14 czerwca 2016

Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

9 czerwca Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadz i uchwalił do jej tekstu poprawki. 13-go czerwca ustawa została skierowana do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

piątek, 10 czerwca 2016

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 9 czerwca 2016 na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

9 czerwca Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na posiedzeniach w dniu 9 czerwca 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 8 czerwca 2016 r. nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. wprowadził 120 poprawek do ustawy.

czwartek, 9 czerwca 2016

Partnerstwo innowacyjne w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb postępowania, który wprowadzi nowelizacja ustawy Pzp .  Z uwagi na fakt, że dotychczas  nie było takiego trybu warto jeszcze przed wejściem wżycie nowelizacji zapoznać się z zapisami dotyczącymi partnerstwa. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu  zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje by ostatecznie zaprosić ich do złożenia ofert ostatecznych na opracowanie innowacyjnego produktu, usług i robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz ich sprzedaż. 

wtorek, 7 czerwca 2016

piątek, 3 czerwca 2016

Senat poparł część poprawek do noweli prawa zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy o zamówieniach publicznych wdraża do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Tempo prac nad wprowadzeniem ustawy w życie jest bardzo istotne, gdyż dotyczy ogromnej liczby zamówień publicznych, które dofinansowywane są z dotacji unijnych.

czwartek, 2 czerwca 2016

Stanowisko Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie zamówień in-house w projekcie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dzień przed posiedzeniem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezydium Rady Dialogu Społecznego wystosowało pismo do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, w którym wnosi o przeanalizowanie skutków wprowadzenia przepisów regulujących zamówienia in-house. Rada Dialogu postuluje również o przeniesienie ich procedowania do czasu prac nad nowym prawem zamówień publicznych. 

środa, 1 czerwca 2016

Ważne! W dniu dzisiejszym (2 czerwca) Senat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

2 czerwca o godzinie 13:30 Senat zajmie się procedowaniem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na posiedzeniu Senatorowie i Senatorki zapoznają się z uwagami dotyczącymi w głównej mierze zamówień in-house. Odbędzie się debata i głosowanie na temat zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od 18 maja 2016 r. łatwiejszy dostęp polskich firm do rynku zamówień publicznych na Ukrainie.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. Ukraina złożyła przystąpienia do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (ang. GPA – Government Procurement Agreement, dalej: „Porozumienie GPA”). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Ukrainy w dniu 18 maja 2016 r.

poniedziałek, 30 maja 2016

Naftogaz ogłasza przetarg na zakup gazu spoza Rosji. Czy kupi polskie LNG?

Na stronach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju opublikowano informację generalną o zaproszeniu do prekwalifikacji na dostawy gazu ziemnego dla Naftogazu – ukraińskiej spółki gazowej. Otrzymała ona od EBOiR pożyczkę na zakup surowca z kierunku innego niż rosyjski.

środa, 25 maja 2016

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.

piątek, 20 maja 2016

Zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych – obowiązkowa elektroniczna wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcami

Ustawa o zmianie prawa zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. i skierowana do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie. Projekt wspomnianej ustawy zakłada elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych, która ma być powszechna od kwietnia 2018 r. Przedstawiamy najważniejsze założenia dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne: Przetargi nie dla Chińczyków

Firmy z państw, z którymi nie łączą nas porozumienia, nie będą już chronione przed dyskryminacją. Można będzie im stawiać specjalne wymagania. Uchwalona w ostatni piątek przez Sejm nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych kończy z zasadą równego traktowania przedsiębiorców z całego świata.

czwartek, 19 maja 2016

Posłowie odrzucili poprawki ograniczające zakres in-house

W dniu 13 maja 2016 r. przez Sejm została  uchwalona ustawa o zamówieniach publicznych. W Senacie odbędą się dalsze prace legislacyjne. Ustawa wprowadza szereg zmian w prawie zamówień publicznych. Jedną z nich jest  wyłączenie obowiązku stosowania ustawy w przypadku „zamówień publicznych” zawieranych pomiędzy podmiotami sektora publicznego.

środa, 18 maja 2016

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

środa, 11 maja 2016

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

Pracownicy firm zajmujących się odpadami komunalnymi i sami przedsiębiorcy protestowali przeciw planom przekazania gminom możliwości bezprzetargowego zlecania m.in. odbioru śmieci. Uważają, że na szali jest dobro 200 firm i miejsca pracy dla ok. 15 tys. osób.

piątek, 6 maja 2016

Najtrudniejsza w historii nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Jak zastosować zmiany w praktyce? – Dyskusja ekspertów

W 2016 roku firma APEXnet świętuje swój podwójny sukces. W bieżącym roku firma obchodzi piętnastolecie działalność, a w kwietniu świętowała również piętnastą edycję Zjazdu Ekspertów i Specjalistów ds. Zamówień Publicznych, wydarzenia dobrze znanego w świecie zamówień publicznych i przyciągającego największe osobistości w tej tematyce.

Najbardziej wyczekiwanym punktem Zjazdu była dyskusja zaproszonych ekspertów, tym razem dotycząca tematu najtrudniejszej w historii nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Zaproszeni eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie: jak zastosować zmiany w praktyce?

Instytucja self- cleaning jako środek naprawczy dla wykonawców w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Z uwagi na fakt, że prace nad przyjęciem nowelizacji ustawy nadal trwają w Sejmie do czasu wejścia w życie polskiej regulacji uwzględniającej zapisy nowych dyrektyw unijnych Zamawiający zobowiązani są do stosowania jej zapisów, w sytuacji gdy wykonawca będzie chciał z nich skorzystać. Zasada ta swoje zastosowanie znajduje do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18 kwietnia br.

środa, 4 maja 2016

Pięćdziesiąt twarzy zamówień publicznych

Czy polskie przepisy o przetargach rzeczywiście są tak niedoskonałe jak się o nich mówi? Owszem. Ale też próżno szukać w Europie systemu, który nie miałby wad.

wtorek, 26 kwietnia 2016

Prawo zamówień publicznych – tajemnica przedsiębiorstwaW artykule 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych czytamy: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych przez kościelne osoby prawne

Parafie - kościelne osoby prawne, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.), co do zasady nie są zamawiającymi, a zatem nie stosują ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień. W oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy obowiązek stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez kościelne osoby prawne (parafie) może zachodzić wyłącznie w przypadku wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

piątek, 22 kwietnia 2016

Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 

środa, 20 kwietnia 2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zasady jego stosowania i wypełniania zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od dnia 18 kwietnia 2016r. wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz konkursach, których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych może przedstawić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Tym samym zgodnie z zasadą bezpośredniej skuteczności dyrektyw zamawiający zobowiązani są przyjmować od wykonawców Jednolity Dokument w sytuacji, gdy tak zdecydują się oni potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą stosować Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

Na gruncie zamówień publicznych od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy będą mogli powoływać się w stosunkach z zamawiającymi na uprawnienia przyznane im na mocy nowych dyrektyw. Z kolei, na zamawiających będą ciążyły skorelowane z uprawnieniami wykonawców obowiązki, wynikające wprost z przepisów nowych dyrektyw.

WAŻNE! Komunikat UZP w sprawie opóźnienia wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. - Urząd Zamówień Publicznych wskazuje co następuje:
I. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.
II. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

środa, 13 kwietnia 2016

Zamówienia publiczne: Przetargi realizować powinien ten, kto ma wiedzę

Organizator przetargu ma prawo zażądać, żeby firmy użyczające swych zasobów uczestniczyły w inwestycji jako jej podwykonawcy – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

czwartek, 7 kwietnia 2016

Zamówienia publiczne: nowelizacja ustawy opóźni się

Z harmonogramu prac sejmowych wynika, że projekt noweli Prawa zamówień publicznych nie zostanie uchwalony do 18 kwietnia; jednak z tego powodu nie grożą nam sankcje ze strony UE - mówi PAP prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Nowelizacja zamówień publicznych: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, który trafił do Sejmu zakłada wprowadzenie do postępowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który wykonawcy maja przedstawiać Zamawiającemu. Jednolity dokument stanowić ma dowód wstępny  zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.