czwartek, 29 września 2016

„Procedura odwrócona” według ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

środa, 28 września 2016

Czy zamawiający, który dzieli zamówienie na mniej części niż jest to możliwe, narusza przepisy ustawy Pzp?

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.

poniedziałek, 26 września 2016

Budowa dróg w Polsce. Ministerstwo zapowiada wysyp przetargów

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłasza drogową i kolejową ofensywę. Drogowcy mają do końca roku rozpisać 15 przetargów. Łączna wartość inwestycji to 4,1 mld zł. Trochę mało, biorąc pod uwagę, że kosztorys całego programu budowy dróg to 107 mld zł.

czwartek, 22 września 2016

Największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce rozstrzygnięty

Tauron wygrał przetarg na sprzedaż 903 GWh energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska z ofertą o wartości 230 mln zł – podała spółka. Tauron podkreśla, że był to największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce.

czwartek, 15 września 2016

Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1pkt 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Utrzymanie odcinka A4 będzie kosztować 28 mln? "Rażąco niska cena"

Wrocławską firmę ZABERD odpowiedzialną do tej pory za utrzymanie opolskiego odcinka autostrady A4 ma zastąpić portugalska spółka Mota-Engil, która wygrała przeprowadzony przez opolski oddział GDDKiA przetarg. Czy tak się stanie jeszcze nie wiadomo, ponieważ przedstawiciele firmy ZABERD złożyli w tej sprawie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

środa, 14 września 2016

Utrzymanie tysięcy miejsc pracy zależy od waloryzacji zamówień długoterminowych

W świetle ostatnich zmian – wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł oraz ustanowienia stawki 13 zł za godzinę w zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenia – niezwykle istotne jest, by zamawiający pamiętali o waloryzacji toczących się kontraktów oraz przewidywali wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach. Wprowadzone regulacje muszą mieć odzwierciedlenie w waloryzacji kontraktów długoterminowych w zamówieniach publicznych. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie tysięcy miejsc pracy. 

poniedziałek, 12 września 2016

Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła dialog techniczny na audyt dotyczący reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie w latach 1990-2016

Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Prowadzącym dialog”) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), w celu pozyskania przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w m.st. Warszawie w latach 1990-2016”, w szczególności w zakresie ustalenia opisu przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia oraz określenia istotnych postanowień umowy. 

Zespół ds. wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w celu realizacji kompetencji, o której mowa w art. 154 ust 10 ustawy Pzp, powołany został Zespół do spraw przygotowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. Jednym z celów działania Zespołu jest przygotowanie wzorów dokumentów, które będą mogły być wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zespół zajmie się również przygotowaniem i upowszechnianiem propozycji dobrych praktyk dotyczących udzielania zamówień publicznych.

piątek, 9 września 2016

Przetarg na system dla ZUS będzie miał poślizg

Zwycięzcę poznamy dopiero za kilka miesięcy. Gra toczy się o 700 mln zł. We wrześniu miał zostać wyłoniony wykonawca w największym w historii polskiej branży IT przetargu na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak się jednak nie stanie – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

czwartek, 8 września 2016

Zamówienia publiczne- nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa została skierowana do dalszych prac parlamentarnych w Senacie. 

środa, 7 września 2016

Jak stosować ustawę Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 22.06.2016 r.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązująca od 28 lipca niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Czy to rewolucja w przetargach? Raczej nie, ale przed uczestnikami rynku zamówień publicznych ogromne wyzwanie organizacji procedur na zmienionych zasadach.


wtorek, 6 września 2016

GEPARD – przyspieszenie rozwoju MMŚP dzięki zamówieniom publicznym
Zapraszamy na szkolenia i doradztwo organizowane przez APEXnet w ramach projektu „GEPARD – przyspieszenie rozwoju MMŚP dzięki zamówieniom publicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMSP) i ich pracowników z województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Zamówienia publiczne- obowiązkowe nowe E-faktury od 2018 roku

Projekt opracowywanej ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających zamówień publicznych. W projektowanej ustawie będą ustalone zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych. Zakłada się wejście w życie ustawy z dniem 26 stycznia 2018 r., z vacatio legis do dnia 26 listopada 2018 r.

poniedziałek, 5 września 2016

Nowe rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Urząd Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 1 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 2016 r.

Różnice w aktualnych przepisach prawa w Polsce dotyczące elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych a projektowana ustawa

W Polsce nie istnieje środowisko kompleksowej elektronizacji procesów zamówień i dostaw publicznych i nie jest możliwe obecnie wypełnienie wprowadzonego dyrektywą 2014/55/UE obowiązku odbioru przez jednostki sektora finansów publicznych ustrukturyzowanych faktur elektronicznych od dostawców. 

Rząd zajmie się projektem założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy (2014/55/EU), we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych ma być realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie. W dniu dzisiejszym rząd zajmie się projektem który ma upowszechnić faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.

piątek, 2 września 2016

Nowe samoloty dla VIP-ów. MON rozpisało przetarg

MON rozpisało przetarg na zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie - poinformował w środę wiceszef MON Bartosz Kownacki. Resort chce kupić po dwie nowe maszyny małe i średnie, oraz jedną średnią używaną. 

środa, 31 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne - podział zamówienia na części

Podział zamówienia nie jest obowiązkiem zamawiającego a jedynie prawem, przy czym zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.

wtorek, 30 sierpnia 2016

Przystąpienie Mołdawii do GPA

W dniu 14 czerwca 2016 r. Mołdawia złożyła w Sekretariacie WTO dokumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (dalej Porozumienie GPA, ang. Government Procurement Agreement). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Mołdawii w dniu 14 lipca 2016 r.

czwartek, 25 sierpnia 2016

Jednolity Europejski Dokumnet Zamówienia (JEDZ) postępowaniach o wartości poniżej progów UE

JEDZ jest oświadczeniem własnym wykonawcy, które zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. 

środa, 24 sierpnia 2016

Będzie można łatwiej podzielić się zleceniem

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zostało opublikowane 19 sierpnia w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie 3 września.

wtorek, 23 sierpnia 2016

Samo prawo nie odmieni zamówień publicznych w budownictwie

Oblicze zamówień publicznych w budownictwie w większym stopniu niż od prawa zależy od tego, jak inwestor-zamawiający przygotuje się do realizacji zadania oraz tego, jak będzie zachowywał się już w trakcie budowy - ocenił w rozmowie z portalem wnp.pl Wojciech Hartung, counsel w kancelarii DZP.

środa, 17 sierpnia 2016

Prawo zamówień publicznych - zamieszczanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej

Przepis art. 13a w zakresie zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. 

wtorek, 16 sierpnia 2016

Prawo zamówień publicznych - zmiany w odniesieniu do kryteriów oceny ofert

W świetle zmienionego brzmienia art. 91 ust. 2, kryteriami oceny ofert są: cena lub koszt albo cena lub koszt oraz inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

piątek, 12 sierpnia 2016

Klauzule społeczne powinny być uwzględniane także w zamówieniach, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nowe podejście do zamówień publicznych oznacza, że instytucje publiczne są zobowiązane nie tylko do dokonywania wydatków publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w celu nabycia dóbr, usług i robót budowlanych przy zachowaniu najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale także powinny wspierać realizację polityk publicznych, w tym w zakresie polityki społecznej.

czwartek, 11 sierpnia 2016

Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Globalny rynek zamówień publicznych jest dla polskich przedsiębiorców wciąż jeszcze rynkiem mało znanym.Polskie firmy skupiają się na rynku rodzimym, a przecież wiele towarów i usług oferowanych przez nich nie ustępuje jakością produktom zagranicznym. Większość polskich wyrobów posiada stosowne certyfikaty, atesty, odpowiada standardom wymaganym w specyfikacjach istotnych warunków zamówień globalnych.

środa, 10 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne: dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w stosunku do podwykonawcy

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne: dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Część II

Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

piątek, 5 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne: dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

28 lipca 2016 r. weszły w życie akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

czwartek, 4 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne. Cena nie tak ważna


Jeszcze trzy lata temu cena była jedynym kryterium oceny ofert w przeszło dziewięciu na dziesięć postępowań o zamówienie publiczne, zaś w ubiegłym roku - w niespełna jednym. Czyżby zniknął problem "dyktatu najniższej ceny"?


Nowe przepisy o zamówieniach publicznych wymuszają zatrudnianie na etatach

Umowy o pracę dostaną budowlańcy i ochroniarze. Prawnicy spierają się o sprzątaczki, a studenci już wymuszają etaty dla nich na uczelniach. 
 
Od czwartku 28 lipca 2016 r., czyli od wejścia w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. zmieniającej prawo zamówień publicznych, startujący w przetargach muszą zatrudniać na podstawie kodeksu pracy.

wtorek, 2 sierpnia 2016

Na Ukrainie od 1 sierpnia 2016 r. wszystkie zamówienia publiczne realizowane przez system ProZorro

Od wczoraj wszystkie przetargi, których wartość przekracza wartości progowe, powinny być prowadzone przez ProZorro. Informuje o tym służba prasowa Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu.