środa, 22 października 2014

Kryteria oceny ofert w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), obwiązującą od dnia 19 października 2014 r., została dokonana zmiana przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, w zakresie kryteriów oceny ofert. Po pierwsze, zmienione zostało brzmienie przepisu art. 91 ust. 2 ustawy Pzp poprzez dodanie do wymienionych w nim przykładowych kryteriów oceny ofert, kryteriów odnoszących się do aspektów społecznych i innowacyjnych, oraz rozszerzony został opis kryteriów środowiskowych. Po drugie, został dodany przepis art. 91 ust. 2a, który ma na celu ograniczenie stosowania przez zamawiających ceny jako jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty tylko do tych zamówień, których przedmiot jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W przypadku pozostałych zamówień zamawiający jest obowiązany zastosować obok ceny jeszcze co najmniej jedno kryterium oceny ofert spośród wymienionych w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp lub inne, związane z przedmiotem zamówienia.

Nowy Informator UZP i odwrócone in-house.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej kolejny numer Informatora UZP.
Od rana wertuję sobie ten materiał. Zacząłem – jak zwykle – od opinii prawnych.
Tytuł tego rozdziału Informatora zdecydowanie na wyrost: zamieszczono w nim tylko jedną opinię prawną.
W sam raz na jeden krótki wpis.

poniedziałek, 20 października 2014

Powoływanie się na zasoby ekonomiczne podmiotów trzecich oraz solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego

Stosownie do obowiązującego od dnia 19 października 2014 r. art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, celem spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca może polegać m.in. na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Informacja dotycząca ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 19 października 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.

sobota, 18 października 2014

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – nowe reguły gry w przetargach

19 października 2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 18 września 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dla zamawiających oznacza to konieczność zmodyfikowania sposobu przygotowywania dokumentacji przetargowej, w tym kryteriów oceny ofert i procedury badania rażąco niskiej ceny oraz zasad wykluczania wykonawców i zatrzymywania wadium. Z kolei wykonawcy będą musieli zmodyfikować sposób zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz sposób opierania się na zasobach podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

czwartek, 16 października 2014

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - publikacja

Dostępna jest nowa publikacja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych”.

Cykl Akademia EuroZamówień –odpowiedź na zmiany w europejskim prawie zamówień publicznych


28 października 2014 r. organizujemy w naszej kancelarii pierwsze spotkanie z cyklu Akademia EuroZamówień, skierowanego do wszystkich zainteresowanych prawnymi aspektami zamówień publicznych, zwłaszcza w kontekście prawa Unii Europejskiej. W sumie zaplanowaliśmy 5 spotkań, w ramach których będziemy mówić o m.in. nowym podejściu naszego ustawodawcy do europejskiego prawa zamówień publicznych. Udział w cyklu umożliwia uzyskanie punktów szkoleniowych w ramach obowiązku szkoleń zawodowych dla adwokatów i radców prawnych.

Nowelizacja a zmiany umowy

Lada chwila wejdzie w życie kolejna nowelizacja PZP. Zmiany są dość istotne i w większości niepotrzebne oraz nieprzemyślane.

Jest ich sporo. Może znajdę czas, aby coś więcej o nich napisać.

wtorek, 14 października 2014

Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - konferencja

W dniu 21 października 2014 r. w Warszawie Urzad Zamówień Publicznych organizuje konferencję„Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
Celem konferencji jest umożliwienie dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie praktyki udzielania zamówień publicznych oraz zapobiegania nieprawidłowościom  w zamówieniach publicznych, a także wzmacniania dobrych praktyk i właściwych wzorów postępowań. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia ważne z punktu widzenia procedury udzielania zamówień publicznych.

poniedziałek, 13 października 2014

Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?

Fundacja CentrumCSR.PL, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Centrum Zamówień Publicznych mają przyjemność zaprosić na seminarium pt. "Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce – dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić?".

Składanie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej - „ustawą Pzp”, osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy. Ponieważ w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp mowa jest o osobach wykonujących czynności „w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, znajduje on zastosowanie do postępowania już wszczętego. Nie stosuje się go natomiast na etapie czynności przygotowawczych, poprzedzających wszczęcie postępowania.

piątek, 10 października 2014

Pozacenowe kryteria wyboru oferty - książka

Już od 19 października 2014 r. każdy zamawiający będzie musiał stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty. Cena będzie mogła być praktycznie stosowana jedynie w trybie zapytania o cenę. Z tej okazji polecamy Państwu książkę "Pozacenowe kryteria wyboru oferty", która jest pierwszą tego typu pozycją na polskim rynku wydawniczym. 

czwartek, 9 października 2014

Jabłka i pomarańcze – parę zdań o (ponad 40) nowelizacjach ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z wielokrotnie powtarzaną opinią, że ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych jest aktem normatywnym o bardzo dużej liczbie nowelizacji pragniemy przedstawić poniżej stosowne informacje, które pozwolą z jednej strony wyjaśnić tak dużą liczbę zmian ustawy Pzp a z drugiej zaprezentować nieco inne podejście do tych nowelizacji, nie pod kątem ich liczby ale wagi.

środa, 8 października 2014

Pojęcie (bezpośredniego) zobowiązania offsetowego


Pod koniec lipca weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa („ustawa offsetowa”). W odróżnieniu od przepisów poprzedzającej ją ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, nie zawiera ona rozróżnienia na zobowiązania offsetowe bezpośrednie i pośrednie. W nowej rzeczywistości prawnej, zobowiązanie offsetowe musi przede wszystkim służyć zabezpieczeniu istotnych interesów bezpieczeństwa państwa, a więc być związane bezpośrednio z przedmiotem dostawy. Powstaje jednak pytanie, o zakres relacji zobowiązania offsetowego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

wtorek, 7 października 2014

Udzielanie zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232) została dokonana zmiana przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe, czyli usługi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Po pierwsze, uchylony został przepis art. 5 ust. 1a ustawy Pzp. Po drugie, dodany został nowy przepis art. 5a. Zmiana przepisów ustawy Pzp w zakresie dodania przepisu art. 5a ma na celu odformalizowanie postępowań o udzielanie zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartościach poniżej progów unijnych. Rozwiązanie przyjęte w nowelizacji odpowiada rozwiązaniom stosowanym w innych krajach unijnych w stosunku do zamówień nie przekraczających określonej wartości (np. Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii), gdzie zamawiający jest w pełni „gospodarzem” prowadzonego przez siebie postępowania, jego proceduralne szczegóły określa sam, przy zachowaniu pewnych wymogów minimalnych określonych przez ustawodawcę krajowego.

poniedziałek, 6 października 2014

sobota, 4 października 2014

Kontrola udzielania zamówień publicznych- konferencja

30 września 2014 roku w Warszawie Urząd Zamówień Publicznych zorganizował konferencję pt. „Kontrola udzielania zamówień publicznych” skierowaną do przedstawicieli instytucji kontrolnych, zajmujących się badaniem poprawności udzielania zamówień publicznych. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób.

piątek, 3 października 2014

„Niezłożenie pełnomocnictwa”, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy Pzp

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: XIX Ga 385/14) uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz zmienił postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 maja 2014 r. o odrzuceniu odwołania (sygn. akt: KIO 963/14) i oddalił odwołanie wykonawcy, który zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 91a ust. 1 w zw. z art. 91b ust. 1 ustawy Pzp.


środa, 1 października 2014

Katalog oświadczeń lub dokumentów.

Przygotowując artykuł do dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce„, lekturę którego polecam, wpadłem na trop ciekawostki, którą chciałbym się podzielić. Sprawa dotyczy dokumentów przedmiotowych żądanych w postępowaniu.

Odpowiedzialny Dyrektor w zamówieniach publicznych - szkolenie

Czy wiesz, że 90% spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczy kierowników jednostek sektora finansów publicznych?