wtorek, 5 lutego 2013

Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów wymaganych od wykonawców


Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujący akt wykonawczy, do którego stosowania użytkownicy systemu zamówień publicznych przyzwyczajali się od dnia 31 grudnia 2009 r. Zmiana rozporządzenia jest podyktowana wprowadzaniem w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. - dalej p.z.p.). Planowane zmiany polegają na wprowadzeniu katalogu dokumentów jakich zamawiający będą mogli żądać w postępowaniach w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Ministerstwo proponuje też zmiany w zakresie dokumentów wymaganych w postępowaniach klasycznych, co ma zgodnie z uzasadnieniem przyczynić się do lepszego dostosowania przepisów projektowanego rozporządzenia do treści norm dyrektywy klasycznej.

Przykładowe nowości dotyczą m.in.:
1)     Dokumentów jakich będzie można wymagać na potwierdzenie posiadania doświadczenia przy realizacji robót budowlanych. Wejście w życie rozporządzenia w obecnej treści będzie upoważniać zamawiającego do żądania przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, oraz zaświadczeń zadowalającego wykonania robót wraz ze wskazaniem, czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uprawnienia zamawiających mogą być zatem znacznie szersze niż dotychczasowe, ponieważ obecne regulacje uprawniają do żądania przedstawienia robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie wykazu wszystkich robót jakie zostały dotychczas wykonane. Nowym rozwiązaniem jest także doprecyzowanie wymagań dotyczących tzw. dokumentów referencyjnych, na które jak się wskazuje mają się składać m.in. zaświadczenia zadowalającego wykonania robót. Zmiany odnoszące się do badania doświadczenia firm ubiegających się o kontrakty budowlane wyposażają zamawiających w nowe instrumenty, których celem ma być głębsza analiza potencjału doświadczenia uczestników procedury.

2)     Odmiennie kształtują się pomysły dotyczące badania doświadczenia przy zamawianiu dostaw lub usług. Tu także będzie można wymagać przedstawienia wszystkich wykonanych dostaw lub usług, ale nie zawsze będzie można wymagać, by wykonawcy potwierdzili posiadanie doświadczenia poprzez przedstawienie tzw. dokumentów referencyjnych. Dołączenie do oferty dokumentów referencyjnych będzie obowiązkiem wykonawcy tylko i wyłącznie wówczas, gdy odbiorcą zaprezentowanych wraz z ofertą zleceń był zamawiający w rozumieniu p.z.p. Zdobycie doświadczenia na prywatnym rynku usług lub dostaw będzie upoważniać wykonawcę do złożenia zaświadczenia wystawionego przez nabywcę, , a w razie braku takiego dokumentu – oświadczenia samego wykonawcy. Uważam, że tak znaczące różnicowanie badania doświadczenia wykonawców w zależności od rodzaju przedmiotu zamówienia nie jest uzasadnione. Praktyka prowadzonych postępowań pokazuje, iż wyposażenie wykonawców w uprawnienie do potwierdzania doświadczenia poprzez własne oświadczenia, może być sposobem na pozyskiwanie kontraktów przy naruszaniu reguł uczciwej konkurencji. Wprowadzenie tego typu regulacji będzie szkodzić rynkowi zamówień publicznych.

Osoby zainteresowane lekturą całości nowelizacyjnych pomysłów Urzędu Zamówień Publicznych odsyłam do projektu rozporządzenia, które wraz z uzasadnieniem jest dostępne w serwisie Urzędu Zamówień Publicznych na stronie:

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Proces tworzenia nowego prawa nie jest więc zakończony, co pozwala mieć nadzieję na ostateczne wypracowanie dokumentu, który z jednej strony będzie stanowił wypełnienie wytycznych wynikających z nowelizacji p.z.p., ale równocześnie nie wprowadzi rozwiązań utrudniających prowadzenie postępowania zarówno zamawiającym jak i wykonawcom.
* * *
Autor: Bartłomiej Kardas

2 komentarze:

  1. W końcu doczekaliśmy się tego rozporządzenia, tym bardziej że już od jakiegoś czasu nie można było egzekwować warunku dotyczącego art. 24 ust. 1 pkt 10 poprzez braki w omawianym przez Pana rozporządzeniu.
    Pozdrawiam. Versus Forum zamówienia publiczne

    OdpowiedzUsuń
  2. Oświadczenia własne w przypadku dostaw i usług świadczonych dla nabywców prywatnych to akurat pomysł z dyrektywy... Pozdrawiam!

    OdpowiedzUsuń