poniedziałek, 16 grudnia 2013

Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu ogłoszone w Dzienniku Ustaw

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1530) zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 27 grudnia 2013 r. i zastąpi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226).
 
Zamawiający będą sporządzali sprawozdania na podstawie nowego rozporządzenia począwszy od sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2013.
 
Nowe rozporządzenie zachowuje w większości regulacje określone dotychczasowym rozporządzeniem. W związku z wejściem w życie od dnia 20 lutego 2013 r. przepisów regulujących kwestie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, odpowiednio obowiązkiem sprawozdawczym zostały objęte tego rodzaju zamówienia.
 
Nowością w stosunku do obowiązującego rozporządzenia jest rozszerzenie zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu także o obowiązek zamieszczania przez zamawiających w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach publicznych informacji o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Pzp, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6 - 8 i 10-13, art. 136-138. Zakres danych dotyczących przekazywania tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy Pzp (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości.
 
Nowym rozwiązaniem, zapewniającym zdecydowane uproszczenie realizacji obowiązków statystycznych, jest określenie wzoru jednego uniwersalnego załącznika, który będzie wykorzystywany przez wszystkich zamawiających, stosownie do zakresu informacji koniecznych do zawarcia w sprawozdaniu za dany rok.
 
Wzór rocznego sprawozdania, stanowiący załącznik do rozporządzenia, określa zakres wymaganych informacji w układzie tabelarycznym. Poszczególne tabele sprawozdania będą wypełniane przez zamawiających w miarę potrzeby, tj. w przypadku udzielenia w danym roku kalendarzowym zamówień odpowiadających wartością i rodzajem kategoriom zamówień podlegającym ujawnieniu w danej części rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 
Dane dotyczące realizacji zamówienia o wartościach powyżej 20 milionów euro dla robót budowlanych oraz 10 milionów euro dla dostaw lub usług z udziałem podwykonawców będą wymagane począwszy od sprawozdania dotyczącego roku 2014.
 
Zakres informacji wskazany w rozporządzeniu ma zapewnić zgromadzenie przez Urząd Zamówień Publicznych danych niezbędnych do właściwego monitorowania krajowego systemu zamówień publicznych, w tym przygotowanie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, które są przedstawiane Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej.
 
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach będzie, tak jak dotychczas, przekazywane przez zamawiających wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronach internetowych: UZP w zakładce Prawo krajowe / Akty wykonawcze / Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie Dziennika Ustaw pod adresem:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1530
* * *
 
Na temat nowego rozporządzenia przeczytają Państwo w najnowszym numerze pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce".
 
 
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz