wtorek, 20 stycznia 2015

Termin na złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia upływa 30 stycznia 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., od 1 stycznia wysokość płacy minimalnej wynosi 1750,00 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z płacą minimalną obowiązującą w 2014 r. o kwotę 70,00 zł. Zgodnie z brzmieniem nowego art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.Postanowienia, o których mowa w powyższym przepisie są oczywiście obowiązkowe tylko w tych umowach, które zostały zawarte po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, czyli po 19 października 2014 r.

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z umowy, zawartej przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Oznacza to, że termin, w którym istnieje możliwość złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia w ramach umów zawartych przed 19 października 2014 r. upływa w dniu 30 stycznia 2015 r.

Wniosek wykonawcy może zawierać w szczególności propozycję sposobu waloryzacji wynagrodzenia oraz uzasadnienie wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na koszt wykonania zamówienia. Wykonawca powinien więc wskazać, w przypadku których osób wykonujące określone zamówienie musiał – w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego – podwyższyć ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie oraz jaki będzie to mieć wpływ na koszt wykonywania zamówienia. Jeżeli więc umowa ma być wykonywana jeszcze przez 10 miesięcy, a wykonawca został zmuszony do podwyższenia wynagrodzenia o 70,00 zł wobec 10 osób wykonujących to zamówienie, to dodatkowy koszt dla wykonawcy to 70,00 zł x 10 osób = 700,00 zł x 10 miesięcy = 7.000,00 zł. O taką też kwotę powinno zostać zwaloryzowane wynagrodzenie wykonawcy.

Należy pamiętać, że co prawda ustawa nowelizująca nie wprowadza żadnych sankcji wobec zamawiających, którzy nie zwaloryzują ostatecznego wynagrodzenia należnego wykonawcy. Niemniej jednak, w sytuacji, w której wynagrodzenie wykonawcy nie pokryje kosztów wykonania przez niego zamówienia, konsekwencje działania zamawiającego mogą być obopólnie niekorzystne, w szczególności jeżeli wykonawca byłby zmuszony do rozwiązania umowy. Warto też wskazać, iż w przypadku braku reakcji zamawiającego, wykonawca może rozważyć skorzystanie z art. 3571 kc i wnieść do sądu o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków.


* * *
Autor: Dr Piotr Kunicki, tekst pochodzi z blogu eurozamowienia.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz