poniedziałek, 12 września 2011

Prawo opcji a zamówienie uzupełniające

Zamawiający, który po zawarciu umowy z wykonawcą dochodzi do wniosku, iż potrzebuje np. rozszerzyć zlecenie ma ułatwioną drogę postępowania. Może skorzystać z prawa opcji, lub z zamówienia uzupełniającego. 

Prawo opcji

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartosci zamówienia uwzglednia się najwiekszy możliwy zakres tego zamówienia z uwzglednieniem prawa opcji. 

Zamawiający, który decyduje się na umieszczenie w zamówieniu prawa opcji określa z jednej strony minimalny a z drugiej maksymalny zakres zamówienia. To od niego będzie zależało, czy zechce skorzystać z prawa opcji i rozszerzyć zamówienie. Zakres prawa opcji powinien być dodatkowo wskazany już na etapie przygotowania przetargu. Co istotne, skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany ani zawarcia osobnej umowy z wykonawcą. Realizacja zamówienia w poszrzonym zakresie odbywa się na podstawie pierwotnej umwowy między stronami. Realizacja tego prawa uwidacznia się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli o chęci skorzystania z prawa opcji. 

Zamówienie uzupełniające 

Zgodnie z treścią art. 67 ust 1 pkt 6 u.p.z.p. można skorzystać z trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniajacych, stanowiacych nie wiecej ni 50 % wartosci zamówienia podstawowego i polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówien, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniajace było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Podstawową różnicą zamówienia uzupełniającego względem prawa opcji jest tożsamość zakresu zamówienia. Zamówieniem uzupełniającym mogą jedynie być zamówienia tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe (np. takie same usługi). Możliwość skorzystania z tego instrumentu została ograniczona ponadto do sytuacji, w których zamówienie podstawowe było udzielone w jednym z konkurencyjnych trybów (przetarg ograniczony lub nieograniczony). 

Kolejną różnicą jest to, iż zamowienie uzpupełniające stanowi dodatkową umowę, zawartą w wyniku przeprowadzenia procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki. W przypadku prawa opcji nie zawiera się kolejne umowy a zamówienie jest realizowane na podstawie pierwotnej umowy miedzy zamawiajacym a wykonawcą. 

Autor: Witold Jarzyński

1 komentarz:

 1. Artykuł jest dość ciekawy - jak też samo "prawo opcji". Niestety wokół tego tematu jest wiele niewiadomych. Jedną z nich jest ustalenie wysokości lub okresu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) - Przynajmniej dla mnie. Dlatego chciałbym skierować swoje pytanie do autora niniejszego artykułu.
  Ustawa PZP (art. 150.2) wskazuje, że ZNWU ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Czyli z tego wynika, że ZNWU stanowi procent sumy wartości zamówienia podstawowego oraz objętego opcją. Czy jest to słuszne rozumowanie?

  Trochę bardziej skomplikowane jest dla mnie zagadnienie odnoszące się do okresu ważności ZNWU. Mam tu na myśli zamówienie na usługi. Zamawiający zakłada, że w ramach zamówienia podstawowego usługa będzie świadczona przez rok. Jednak zastrzega sobie prawo opcji polegające na przedłużeniu trwania umowy o kolejny rok.
  Przy ZNWU wnoszonym w pieniądzu nie ma problemu. Jednak jak to wygląda w przypadku innych form zabezpieczenia? Umowa zawierana jest na rok. Zatem wydaje mi się, że gwarancja powinna uwzględniać rok+ ustawowe 30 dni. Niezasadnym jest bowiem narażanie Wykonawcy na nadmierne koszty Zabezpieczenia w sytuacji, gdy nie ma pewności co do realizacji opcji. W tym miejscu należy wskazać jeszcze na wzrost wartości umowy, który z pewnością nastąpi w wyniku przedłużenia trwania umowy.
  Tak więc czy jest ekonomicznie uzasadnione aby od Wykonawcy przed zawarciem umowy żądać ZNWU na pełną maksymalną wartość umowy (obejmującą wartość opcji) na okres również obejmujący opcję nie mając pewności, czy w ogóle Zamawiający zechce skorzystać z tego prawa?

  OdpowiedzUsuń