czwartek, 22 grudnia 2011

Modernizacja europejskiego prawa zamówień publicznych – propozycje KE

źródło: ec.europa.eu
Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier zapowiedział we wtorek zmniejszenie biurokracji dla firm startujących w przetargach publicznych. Przepisy mogą zacząć obowiązywać od połowy 2014 roku.  

W systemie zamówień publicznych rocznie wydaje się 18% PKB Unii Europejskiej. W obliczu obecnych ograniczeń budżetowych kwestia wydajności zamówień publicznych nabrała dla wszystkich państw członkowskich charakteru priorytetowego. Potrzebne są więc elastyczne i łatwe w użyciu instrumenty, które pozwolą instytucjom publicznym oraz ich dostawcom na możliwie bezproblemowe realizowanie przejrzystych i opartych na konkurencyjnych zasadach procedur udzielania zamówień, służących osiągnięciu najlepszego stosunku jakości do ceny - czytamy w komunikacie KE.

Modernizacja europejskich przepisów dotyczących zamówień publicznych

1. Pierwszym celem jest uproszczenie i uelastycznienie zasad i procedur rządzących zamówieniami. Aby to osiągnąć, Komisja proponuje w szczególności:
  • szersze możliwości korzystania z instrumentu negocjacji, które pozwalają instytucjom zamawiającym nabywać towary i usługi lepiej odpowiadające ich potrzebom, i to po niższej cenie;
  • rozszerzenie wykorzystania narzędzi elektronicznych jako środka komunikacji w obszarze zamówień publicznych (a średniookresowo uczynienie z nich standardowego rozwiązania), gdyż przyczyniają się one do znacznego uproszczenia procedur;
  • znaczne ograniczenie obciążeń administracyjnych, w tym dokumentacji wymaganej od podmiotów gospodarczych, co istotnie ułatwi im prowadzenie działalności.
2. Ułatwienie dostępu do zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorstwom: stanie się on łatwiejszy i powszechniejszy dzięki środkom redukującym obciążenia oraz silnym zachętom do dzielenia zamówień na części, jak również ograniczeniu wymogów dotyczących możliwości finansowych wymaganych na potrzeby złożenia oferty.

3. Jednocześnie proponowana reforma ma ułatwić możliwie najlepsze wykorzystanie zamówień publicznych w kategoriach jakościowych – poprzez lepsze uwzględnienie kryteriów społecznych i związanych z ochroną środowiska, np. kosztu cyklu życia lub włączenia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i wymagających szczególnej opieki, przyczyniając się tym samym do realizacji celów strategii „Europa 2020”.

4. Reforma obejmuje również:
  • ulepszenie istniejących gwarancji służących zapobieganiu konfliktom interesów, faworyzowaniu oraz korupcji, tak aby w obliczu wchodzących w grę środków finansowych lepiej zagwarantować uczciwość procedur;
  • wyznaczenie przez każde państwo członkowskie jednego krajowego organu odpowiedzialnego za nadzór nad zamówieniami publicznymi oraz ich realizację i kontrolę, tak aby zapewnić lepsze stosowanie przepisów na szczeblu lokalnym.
Dyrektywa w sprawie koncesji: uzupełnienie ram prawnych w obszarze zamówień publicznych

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie koncesji dotyczy umów partnerstwa między instytucjami zasadniczo publicznymi oraz najczęściej prywatnymi przedsiębiorstwami, na podstawie których te ostatnie przejmują ryzyko eksploatacyjne związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury (takiej jak porty, wodociągi, parkingi, płatne drogi itp.) lub świadczą usługi w ogólnym interesie gospodarczym (energetyczne, wodno-kanalizacyjne, opieki zdrowotnej, gospodarki odpadami itp.).

Przedmiotowa dyrektywa stanowić będzie uzupełnienie europejskich ram prawnych w zakresie zamówień publicznych i będzie miała również zastosowanie do koncesji na usługi, które do tej pory jako jedyne nie były objęte przepisami prawa wtórnego. Proponowane przepisy mają na celu ustanowienie jasnych ram prawnych gwarantujących instytucjom publicznym pewność prawa, jakiej potrzebują dla realizacji swych zadań. Służą one zagwarantowaniu skutecznego dostępu do rynku koncesji wszystkim europejskim przedsiębiorstwom, w tym również małym i średnim. Powinny się tym samym przyczynić do pobudzenia rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych, w ramach których koncesje stanowią preferowany instrument. W związku z tym Komisja proponuje, by wszystkie koncesje były obowiązkowo publikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Komisja pragnie również sprecyzować obowiązki instytucji zamawiających, jeśli chodzi o wybór kryteriów kwalifikacji i udzielenia zamówienia, a także wprowadzić wymóg określonych podstawowych gwarancji, których należy przestrzegać na etapie kwalifikacji. Planowane jest też rozszerzenie zalet oferowanych przez dyrektywę, jeśli chodzi o korzystanie z zamówień publicznych, na wszystkie osoby, które są zainteresowane uzyskaniem koncesji, jak również dokonanie pewnych doprecyzowań, dotyczących np. systemu zmiany wykorzystywanych obecnie koncesji. Proponowane przepisy nie prowadzą do nadmiernych obciążeń administracyjnych i dotyczą jedynie koncesji o wyższej wartości zlecenia, w przypadku których oczywiste jest istnienie zainteresowania w skali transgranicznej.

Dalsze kroki legislacyjne

Wnioski Komisji Europejskiej zostaną teraz przekazane Radzie UE oraz Parlamentowi Europejskiemu, aby rozpocząć procedurę ustawodawczą potrzebną do ich uchwalenia, przewidzianego przed końcem 2012 r. w ramach Aktu o jednolitym rynku. Państwa członkowskie będę miały czas na implementecję dyrektywy do połowy 2014 roku. 

* * *

Tekst propozycji KE (w jezyku angielskim):

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz