środa, 21 grudnia 2011

Nowy kurs złotego do euro i nowe progi unijne

W dniu 16 grudnia 2011 r. premier podpisał dwa rozporządzenia dotyczące zamówień publicznych:Zgodnie z pierwszym rozporządzeniem kurs złotego w stosunku do euro będzie wynosił 4,0196. Drugie rozporządzenie ustala nowe tzw. progi unijne, które teraz będą wynosić:

1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:
- 130.000 euro - dla dostaw lub usług,
- 5.000.000 euro - dla robót budowlanych.

2. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych:
- 200.000 euro - dla dostaw lub usług,
- 5.000.000 euro - dla robót budowlanych.

3. dla zamówień sektorowych:
- 400.000 euro - dla dostaw lub usług,
-  5.000.000 euro - dla robót budowlanych. 

4. dla konkursów:
- przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 130.000 euro;
- przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 200.000 euro;
-  przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 400.000 euro.
Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza