piątek, 13 stycznia 2012

Informacja o rynku zamówień publicznych w 2011 r. - wstępne wnioski UZP

Urząd Zamówień Publicznych opublikował "Informację o rynku zamówień publicznych w 2011 r.". Informacja została przygotowana na podstawie dostępnych w chwili obecnej danych, głównie z ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz.U UE. Pełna informacja na temat rynku zamówień publicznych będzie dostępna w „Sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku”.

Wstępne wnioski UZP:
  • W roku 2011 nastąpił wzrost liczby ogłoszeń o zamówieniu, co świadczy o wszczęciu przez zamawiających większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie musi to jednak oznaczać wzrostu wartości rynku zamówień publicznych – dane na temat pełnej wartości rynku będą dostępne z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, na przekazanie, których zamawiający mają czas do 1 marca 2012 r.
  • Rok 2011 jest kolejnym, w którym nastąpił istotny wzrost odsetka postępowań, w których zastosowano procedury otwarte (zapewniające przedsiębiorcom niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych). Odsetek ten wyniósł 83,10% w stosunku do 65,32% w roku 2007.
  • Skraca się czas trwania postępowania w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych – z 40 dni w roku 2007 do 31 dni w roku 2011.
  • Utrwaliła się praktyka stosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty (w roku 2007 – 87% postępowań, w 2008 – 89%, w 2009 – 90%, a w 2010 i 2011 – 91%)
  • Ustabilizował się system odwoławczy. W roku 2011 wpłynęło prawie tyle samo odwołań co w roku 2010. Jednocześnie nastąpił wzrost liczby odwołań, w których zarzuty zostały uwzględnione przez zamawiającego i postępowanie zostało umorzone – z 10% w roku 2010 do 15% w roku 2011. Natomiast maleje liczba odwołań odrzuconych z przyczyn formalnych – z 14% w roku 2009 poprzez 10% w roku 2010 do 6% w roku 2011.

źródło: UZP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz