wtorek, 21 lutego 2012

Zamawiający łamie prawo, ale boimy się mu "podpaść". Co należy zrobić?

źródło: www.stocktrader.pl
Środki ochrony prawnej służą wykonawcom w kontrolowaniu czynności lub zaniechań zamawiającego. O ile podjęcie decyzji o odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej po wyborze najkorzystniejszej oferty, nie stanowi dla pozostałych wykonawców specjalnej trudności (problemem może być co najwyżej kwota wpisu), to już odmiennie jest z kwestionowaniem naruszeń ustawy na wcześniejszych etapach postępowania, gdyż wielu wykonawców nie chce "podpaść" zamawiającemu. 

Co w takim razie zrobić w sytuacji, gdy zamawiający ewidentnie łamie przepisy ustawy a my nie mamy na tyle mocnej pozycji, aby ryzykować (nawet hipotetyczne) gorsze traktowanie na późniejszym etapie przetargu? Wyjściem jest złożenie odwołania przez organizację zrzeszającą przedsiębiorców.   

Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Obecnie lista liczy 132 organizację (od Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach po Związek Banków Polskich). 

Organizacja ma uprzywilejowaną sytuację względem wykonawców, gdyż:
- nie musi udowadniać interesu w uzyskaniu danego zamówienia,
- nie musi udowadniać poniesienia szkody (tym samym nie musi też udowadniać związku przyczynowego między naruszeniem a poniesioną szkodą). 

Jedyny warunek jest taki, aby zamawiający naruszył przepis ustawy w związku z ogłoszeniem o zamówienia lub SIWZ (poniżej progów unijnych możliwość zaskarżenia ogranicza się oczywiście tylko do opisu sposobu dokonywania oceny spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 

Takie rozwiązanie może być szczególnie atrakcyjne dla małych firm, które nie posiadają odpowiedniej pozycji rynkowej i dostępu do pomocy prawnej, która jest niezbędna przy składaniu środków ochrony prawnej.

Autor: Witold Jarzyński 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz