poniedziałek, 25 lutego 2013

Prokurent a zaświadczenie o niekaralności

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura obejmuje umocowanie zarówno do czynności sądowych, jak i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wśród czynności, do których umocowany jest prokurent można wymienić m.in. podpisywanie ofert przetargowych. Co istotne, w takim przypadku nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, konieczne jest jednak, aby prokurent uwidoczniony był w Krajowym Rejestrze Sądowym wykonawcy, którego ofertę podpisuje. W tym miejscu jedynie zasygnalizować należy, że nawet jeśli zgodnie z umową spółki do jej reprezentowania uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, nie wyłącza to ustanowienia prokury samoistnej i nie ogranicza praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze, a zatem mimo brzmienia umowy Spółki, prokurent może samodzielnie podpisać ofertę przetargową.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się m.in. wykonawców – osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za określone przestępstwo. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, można żądać złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w przepisach. Ustawodawca nie przewidział prawomocnego skazania prokurenta, a co z tym się wiąże- niedołączenie dokumentów potwierdzających niekaralność osób ujawnionych w rejestrze sądowym Spółki jako prokurentów nie może stanowić podstawy wykluczenia Wykonawcy. Niezależnie bowiem od szerokiego zakresu pełnomocnictwa do reprezentowania spółki, prokurent nie wchodzi w skład organu zarządzającego, o którym mowa w przepisie art.24 ust.1 p.z.p.. Owszem- zakres pełnomocnictwa prokurenta jest szeroki, zaś reprezentacja przez prokurenta jest w istocie pochodną reprezentacji przez Zarząd – ustanowienie bowiem prokury wymaga zgody Zarządu, a zatem Zarząd, udzielając prokury, jednocześnie bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność przekazania kompetencji prokurentowi. Niemniej- prokurent nie jest ani członkiem zarządu, ani jego pozycja nie jest zbliżona do pozycji wspólnika w spółce osobowej.
 
Z orzecznictwa
 
Krajowa Izba Odwoławcza w swych wyrokach wielokrotnie podnosiła niezasadność zarzutu zaniechania wykluczenia wykonawcy z powodu niezałączenia do oferty aktualnych informacji z KRK dotyczących osób, które w imieniu wykonawcy podpisały ofertę (sygn. akt KIO/UZP 941/08; sygn. akt KIO/UZP 946/08). Zdaniem KIO wymóg złożenia przez wykonawcę składającego ofertę aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy p.z.p. nie dotyczy prokurentów. Przepis ten odnosi się tylko do członków organu zarządzającego. Podobnie uznał zespół arbitrów w wyroku z dnia 18 kwietnia 2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1039/06).
 
***
Autor: Katarzyna Kaszuba, artykuł pierwotnie opublikowany na stronie www.kancelaria-szip.pl/blog
 
 

2 komentarze:

  1. Stara sprawa, od lat dziwnie to wygląda w ustawie. Jeżeli właściciel ustalił zarząd jak również prokure samoistną można stwierdzić że obdarzył oboje równym zaufaniem i odpowiedzialnością. Dlaczego ustawodawca rozgraniczył te odpowiedzialność? Może kiedyś się dowiemy.
    Pozdrawiam Forum zamówienia publiczne Versus - Doradzamy w Zamówieniach Publicznych

    OdpowiedzUsuń
  2. Może komuś się przyda: http://www.e-odpisy.pl/zaswiadczenie_o_niekaralnosci_do-przetargu.html

    OdpowiedzUsuń