piątek, 4 maja 2012

Orzecznictwo łagodzi skutki art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP

Niesposób policzyć  wszystkich negatywnych komentarzy (ze strony przedsiębiorców) jakie przyniosła zeszłoroczna nowelizacja art. 24 PZP. Zgodnie z nowo dodanym pkt 1a, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Wykonawcy na wszelkie sposoby argumentowali, że przepis jest wadliwy i pozwala arbritralnie wykluczać wykonawców z postępowań. Tym czasem orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej łagodzi skutki przedmiotowego przepisu i jest korzystne dla wykonawców.
 
W wyroku z dnia 10 lutego 2012 r. (sygn. akt. KIO 169/12) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż do wykluczenia wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP muszą zajść wszystkie przesłanki odstąpienia od umowy wymienione w tym przepisie.

W wyroku z dnia 7 września 2012 r. (sygn. akt KIO 1822/11) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła nawet, iż każdorazowo należy badać zasadność odstąpienia od umowy w poprzednim przetargu.


Tym samym zamawiajacy nie ma pełnej swobody wykluczając wykonawcę w tym trybie, gdyż musi się liczyć, że ten w drodze odwołania będzie podważał wcześniejsze odstąpienie od umowy.

* * *

autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz