czwartek, 24 listopada 2011

Konsekwencje błędnej informacji o terminie na wniesienie odwołania

Błędna informacja o terminie na wniesienie odwołania zawarta w treści ogłoszenia i specyfikacji nie zmienia oceny, że odwołanie powinno zostać wniesione we właściwym, wynikającym z przepisów terminie - stwierdziła KIO w wyroku z dnia 8 września 2011 r., sygn. akt: KIO 1861/1. 

Inaczej, niż jest to w przypadku decyzji administracyjnej (vide: art. 112 kodeksu postępowania administracyjnego), przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują konsekwencji zamieszczenia w treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia błędnego pouczenia, co do możliwości i trybu wniesienia odwołania.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest częścią obrotu gospodarczego, zatem od uczestniczących w nim podmiotów wymaga się profesjonalizmu w działaniu polegającego m.in. na podejmowaniu skutecznych działań zabezpieczających interes prawny w uzyskaniu zamówienia. Terminy do wnoszenia środków odwoławczych określone w ustawie Prawo zamówień publicznych mają charakter terminów zawitych, które nie podlegają przywróceniu w żadnym przypadku. Upływ terminu powoduje wygaśnięcie prawa.

Źródło: Informator UZP nr 10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz