poniedziałek, 18 czerwca 2012

Czy wystawiający referencje musi być uprawniony do reprezentacji podmiotu?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakie można żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający może żądać m.in. wykazu wykonanych usług, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Tymi dokumentami najczęściej są referencje (nie jest to jednak obligatoryjne).

Najczęstszy problem jaki pojawia się odnośnie referencji dotyczy legitymacji osoby, która je podpisuje. W praktyce kontrowersyjne jest, czy taka osoba musi być uprawniona do reprezentacji podmiotu na rzecz, którego zamówienie było wykonywane. Sprawa ta była przedmiotem licznych orzeczeń KIO.

W wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. (sygn. KIO 2253/11) Izba stwierdziła, iż referencje są oświadczeniami wiedzy a nie woli. Ponadto KIO stiwierdziła, iż przpisy PZP (ani aktów wykonawczych) nie dają podstawy zamawiającemu do weryfikowania osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotów, na rzecz których wykonane było zamówienie.

Tym samym nie ma również podstaw do tego, aby wykonawca musiał do referencji dołączać np. odpis z KRS-u, czy pełnomocnictwo do podpisania referencji.

* * *
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz