środa, 25 lipca 2012

Spółki zarządzające SSE muszą organizować przetargi

Na zdjęciu Słupska SSE, źródło: www.sse.slupsk.pl
Przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) nie nakazują spółce zarządzającej SSE stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Niemniej jednak charakter tych podmiotów wskazuje, iż objęte są one reżimem przetargów publicznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP ustawę stosuje się między innymi do udzielania zamówień publicznych przez osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli zamawiajcy zobowiązani do stosowania przepisów PZP, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: (i) finansują je w ponad 50 % lub (ii) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub (iii) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub (iv) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o SSE zarządzającym SSE może być wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa albo samorząd województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Celem jej działania jest rozwój gospodarczy wybranych obszarów kraju, którego nie można jednak utożsamiac z celem przemysłowym lub handlowym, gdyż taka spółka nie działa co do zasady w celu osiągnięcia zysku i nie posiada konkurencji na rynku.

Tym samym zarządca SSE spełnia przesłanku określone w art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP i z racji tego jest zobowiązany przeprowdzać przetargi zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

* * *
źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Spółki zarządzające strefami muszą organizować przetargi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz