poniedziałek, 10 września 2012

Nie można żądać uzupełnienia dokumentów zawierających nieprawdziwe informacje

Tak orzekł Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, IV Wdział Cywilny Odwoławczy, wyrokiem z dnia 19 lipca 2012 r. (sygn. akt IV Ca 683/12),w  którym uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 marca 2012 r. (sygn. akt KIO 478/12).

Sąd stwierdził, iż jeżeli zamawiający wiedział, że wykonawcy złożyli nieprawdziwe informacje na skutek popełnienia omyłki – nie miał podstaw prawnych do żądania od nich ewentualnego zastąpienia informacji nieprawdziwej informacją prawdziwą w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż dopuszczalne jest tylko uzupełnianie dokumentów niezłożonych lub dokumentów wadliwych, a nie dokumentów, które zawierają informację nieprawdziwą.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz