środa, 31 października 2012

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz robót budowlanych w otoczeniu

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz robót budowlanych w otoczeniu zabytku określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987) - dalej jako „rozporządzenie”. Rozporządzenie określa również wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać osoby kierujące robotami budowlanymi oraz wykonujące nadzór inwestorski, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz sposób potwierdzania posiadanych tych kwalifikacji i dodatkowych wymagań.

We wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zamieszcza się:
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
  2. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
  3. imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi
  4. imię, nazwisko i adres osoby:
  1. kierującej robotami budowlanymi,
  2. wykonującej nadzór inwestorski
  • albo oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Do wniosku dołącza się również:
  1. projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek,
  2. dokumenty potwierdzające odbytą co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, w przypadku gdy osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego nie zawiera imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami budowlanymi, imienia, nazwiska i adresu osoby wykonującej nadzór inwestorski, dokumentów potwierdzających odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz odbycie co najmniej 2 - letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, chyba że roboty budowlane mają być prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu.

Po wyłonieniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy robót budowlanych wnioskodawca przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi lub osoby wykonującej nadzór inwestorski oraz dokumenty potwierdzające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz odbycie co najmniej 2 - letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Po wydaniu postanowienia zatwierdzającego projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, wojewódzki konserwator zabytków może odmówić wydania pozwolenia w przypadku, gdy osoba wskazana jako wykonawca robót budowlanych nie posiada dokumenty potwierdzające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz odbycie co najmniej 2 - letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wojewódzki konserwator zabytków, w drodze postanowienia, zatwierdza pod względem konserwatorskim załączony do wniosku projekt, jeżeli spełnia on warunki do wydania pozwolenia.

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zawiera: imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi, imię, nazwisko i adres osoby wykonującej nadzór inwestorski, zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych, informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych może również określać warunki polegające na obowiązku: zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności, niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

W pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego, z wyłączeniem zabytków nieruchomych wchodzących w skład tych układów albo zespołu odrębnie wpisanych do rejestru zabytków, nie zamieszcza się imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami budowlanymi oraz osoby wykonującej nadzór inwestorski.

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera: imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku, zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku, informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku może również określać warunki polegające na obowiązku: zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności, niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku oraz podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Pozwolenia wydane na podstawie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.

Osoby, które uzyskały zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz. U. Nr 31, poz. 197) oraz § 17 - 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac konserwatorskich i robót budowlanych.

* * *
Autor: Józef Edumnd NowickiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz