poniedziałek, 5 listopada 2012

Czynności dokonywane po wyborze najkorzystniejszej oferty


Zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)        wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)        wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)        wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

4)        terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający zawiadamia tylko wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie do ich złożenia wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres informacji zawartych w zawiadomieniu przekazywanym wykonawcom, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty różni się od zakresu informacji zamieszczanych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Przepis art. 92 ust. 2 Pzp wymaga, aby niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieścił informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin „niezwłocznie”, który ustawodawca użył w art. 95 ust. 1 i 2 Pzp należy interpretować w ten sposób, że po spełnieniu ustawowych przesłanek wskazanych w art. 92 ust. 1 i 2 oraz po ustaniu przyczyn niezależnych od zamawiającego, które uniemożliwiały przekazanie (przesłanie) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający musi dokona cv czynności wskazanych w art. 92 ust. 1 i 2 Pzp.

Warto zauważyć, że zamawiający jest obowiązany dokonać jednoczesnego zawiadomienia wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 Pzp. Do wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 551), zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający był obowiązany zawiadomić równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Przepis art. 89 ust. 2 ustawy Pzp został uchylony przez art. 1 pkt 51 powołanej ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (…).

Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, wykonawcy, którzy złożyli oferty dowiedzą się o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przepis art. 92 ust. 2 Pzp określa na minimalny zakres informacji, jakie zamawiający zamieszcza niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Nie będzie zatem naruszeniem przepisów Pzp, gdy zamawiający w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczonej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, zamieści również informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Pzp

Dokonanie czynności zawiadomienia oraz zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 92 Pzp jest obowiązkiem zamawiającego i nie może stanowić przeszkody do unieważnienia postępowania. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi obowiązek a nie uprawnienie zamawiającego. Obowiązek zawiadomienia wykonawców wywodzi się z zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Należy zauważyć, że w przypadku wykonawców wykluczonych z postępowania lub wykonawców których oferty zostały odrzucone w postępowaniu, zawiadomienie o wyborze oferty związane jest nierozerwalnie z możliwością skorzystania przez tych wykonawców ze środków ochrony prawnej. Niedopuszczalne oraz niezgodne z przepisami Pzp jest niestosowanie lub jedynie cząstkowe stosowanie art. 92 Pzp, gdyz narusza to określona w art. 7 ust. 1 Pzp zasadę równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, a także określona w art. 7 ust. 3 Pzp zasadę udzielania zamówień publicznych wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Pzp.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta. W takim przypadku nakazywanie zamawiającemu dokonania dodatkowej czynności literalnego odrębnego stwierdzenia o wyborze najkorzystniejsze oferty, a następnie stwierdzenia o unieważnieniu postępowania stanowiłoby przejaw zbędnego formalizmu, uchybiającego zasadzie szybkości i ekonomii postępowania (zob. KIO/UZP 957/08).

Z czynnością przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty związany jest termin, określony w art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 4 pkt 1 Pzp jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem.

Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 Pzp, w sytuacji, gdy wybór oferty następuje na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp, tj. gdy  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takim przypadku zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. Wybór oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp nie jest bowiem dokonywany na podstawie opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Wybór oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp musi być dokonany przed upływem terminu związania ofertą.
 
* * *
Autor: Józef Edmund Nowicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz