czwartek, 10 stycznia 2013

Dialog techniczny


Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) wchodzi z życie dnia 20 lutego 2013. Wśród wielu zmian, pojawia się również dialog techniczny. Co to takiego ?


Regulacje dotyczące dialogu technicznego pojawiają się w art. 31a ust. 1, znowelizowanej ustawy Pzp. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, będzie mógł przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Do tej pory kwestia ta w praktyce budziła wiele wątpliwości. Zamawiający często nie mieli dostatecznej wiedzy  dotyczącej szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. Dlatego,  w sposób bardziej lub mniej formalny, prowadzili faktyczny dialog z potencjalnymi wykonawcami zamówienia, które zamierzali udzielić. Wobec nieformalnego charakteru tych rozmów, mogło to budzić uzasadnione wątpliwości. Innym rozwiązaniem, jakie niektórzy zamawiający stosowali, było  formalne zlecanie pomocy przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym przypadku powstawało pytanie,  czy wykonawca który pomagał zamawiającemu w przygotowaniu części specyfikacji może brać udział w postępowaniu, które zostało ogłoszone w oparciu o taką specyfikację. To również budziło niejednokrotnie uzasadnione wątpliwości.

Ustawodawca implementując do polskiego porządku prawnego normy unijne dotyczące dialogu technicznego, postanowił problem ten rozwiązać. Wg ustawodawcy, przepis ten umożliwi zamawiającym zapoznanie się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami oraz osiągnięciami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi w danej dziedzinie  lub na rynku właściwym dla przedmiotu zamówienia planowanego do udzielenia. Zamawiający musi jedynie pamiętać, że dialog  techniczny należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. W tym celu, między innymi, jest obowiązany zamieścić informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. Informację o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu  technicznym, oraz o wpływie dialogu  technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy, Zamawiający będzie musiał  umieścić również w protokole z postępowania.

Wprowadzone rozwiązanie wydaje się słuszne. Powinno ono wyeliminować z praktyki, przeważnie nieformalne kontakty zamawiających z przyszłymi wykonawcami. Rozwiązanie może być korzystne dla obu stron. Zamawiającym pozwoli na lepsze sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co powinno się przełożyć na bardziej celowe i racjonalne wydatkowanie środków, a obu stronom na skonfrontowanie potrzeb z realnymi możliwościami ich realizacji.  Powyższe rozwiązanie zda zatem egzamin, jeżeli w praktyce zamawiający będą pamiętali o zachowaniu uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań w trakcie dialogu technicznego.
 
 
 
 
 
 
ROBERT ZUGAJ
Partner i współzałożyciel "JZP KANCELARIA ADWOKACKA" Jarosz-Zugaj, Ziaja - Pisula, Zugaj i Partnerzy Spółka Partnerska w Katowicach (www.jzplegal.com). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Doradza w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, przy przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE oraz innej pomocy publicznej, projektach finansowanych ze środków pomocy regionalnej, projektach infrastrukturalnych związanych z pozyskiwaniem środków publicznych. Reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą.
kontakt: zugaj@jzplegal.com
 

1 komentarz: