środa, 9 stycznia 2013

Przygotowanie sprawozdania o zamówieniach publicznych udzielonych w 2012 r.

Początek roku kojarzy się każdemu zamawiającemu m.in. z obowiązkami sprawozdawczymi dotyczącymi zamówień publicznych. Przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych danych statystycznych dotyczących zamówień publicznych udzielonych w poprzednim roku jest obowiązkiem każdego podmiotu, który w roku poprzedzającym rok złożenia sprawozdania udzielił zamówienia publicznego. Sprawozdanie za 2012 rok należy złożyć do dnia 1 marca 2013 roku - art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. - dalej p.z.p.). Wymagania stawiane sprawozdaniu określa szczegółowo rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1110 z póź. zm.)Obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy każdego zamawiającego, który w 2012 r. wszczął procedurę udzielenia zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub wyższej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 euro, a procedura zakończyła się zawarciem umowy. Obowiązek nie dotyczy więc zamówień oszacowanych na poziomie niższym niż próg określony w art. 4 pkt 8 p.z.p. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego determinuje obowiązek zamieszczania danych w sprawozdaniu. Oszacowanie wartości wydatku na poziomie przekraczającym przywołany w poprzednim zdaniu próg obliguje zamawiającego do zawarcia w sprawozdaniu informacji o umowie nawet wówczas, gdy faktyczna wartość umowy nie przekracza 14.000,00 euro. W sprawozdaniu ujmuje się informacje na temat udzielonych zamówień, czyli inaczej mówiąc na temat umów zawartych w roku objętym sprawozdaniem. W sprawozdaniu nie podaje się informacji na temat postępowań, które co prawda zostały wszczęte w roku sprawozdawczym, ale nie zostały w tym samym roku zakończone podpisaniem umowy.
 
Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
Więcej informacji na temat zasad przekazywania sprawozdań, w tym odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości znajdziecie w serwisie informacyjnym Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;287

O autorze:
 

 

 

 

 

BARTŁOMIEJ KARDAS

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Autor oraz współautor wielu artykułów i publikacji książkowych poświęconych problematyce zamówień publicznych, w tym pozycji wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach programu Phare "Doskonalenie praktyk i mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych". Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem zarówno w zakresie obsługi przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie publicznego kontraktu jak i zamawiających.

 
Kontakt: zampub@wp.pl

 

  
 
 
Ten blog bierze udział w konkursie na BLOG ROKU 2012.
Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć Blog Prawa Zamówień Publicznych w tym konkursie mogą wysłać sms o treści B00231 na numer 7122.
Koszt SMS to jedynie 1,23 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz