piątek, 29 marca 2013

Przedmiot działalności a obowiązek składania aktualnego odpisu z KRS oraz odpisu z CEIDG

Zarówno Krajowy Rejestr Sądowy jak i Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej są rejestrami o charakterze jawnym zawierającym aktualne i istotne informacje o przedsiębiorcach lub osobach prawnych.W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności lub czynności wyłącznie w przypadkach gdy przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. A zatem wyłącznie wobec tych wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa oraz wyłącznie w tych przypadkach, kiedy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia publicznego (np.: usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony mienia).


W świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego przedsiębiorcy mogą prowadzić dowolną działalność gospodarczą nie legitymując się przy tym zezwoleniem, koncesją, licencją bądź innym dokumentem mającym charakter decyzji administracyjnej zezwalającym na określoną działalność – o ile działalność ta nie mieści się w zakresie ustawowo regulowanym (definicję działalności regulowanej zawiera art. 5 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Działalność gospodarczą nie objętą rygorem regulacji ustawowej może zatem prowadzić dowolna osoba a zakres i przedmiot tej działalności określony w odpisie z KRS czy też CEIDG nie musi być tożsamy z przedmiotem wykonywanej działalności – a tym samym z przedmiotem zamówienia publicznego na które przedsiębiorca składa ofertę jako wykonawca. W wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych komentarzu do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pod redakcją Prezesa UZP Tomasza Czajkowskiego, Warszawa 2004, s. 99, pkt. 4 czytamy: „Przez uprawnienia do wykonywania określonej działalności należy rozumieć wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia itp. Należą do nich także szczególne kwalifikacje zawodowe. Niektóre usługi mogą być wykonywane tylko przez geodetów, adwokatów, radców prawnych, architektów, inne tylko przez biegłych rewidentów, itd. Brak zapisu przy określeniu przedmiotu działalności wykonawcy, np. w statucie lub umowie spółki, działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie może być postrzegany jako brak uprawnienia do wykonywania określonej działalności”.

Nie ma zatem znaczenia fakt uwidocznienia, bądź braku uwidocznienia przedmiotu działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym czy też w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obydwa wskazane Rejestry mają walor informacyjny dla innych uczestników życia gospodarczego - w tym również dla podmiotów zamawiających w rozumieniu ustawy Pzp i tym samym nie mogą stanowić podstawy wykluczenia wykonawcy w sytuacji, gdy przedmiot działalności opisany w KRS bądź CEIDG nie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia publicznego.
 
Warto również wyraźnie wskazać, iż celem przedkładania przez wykonawców dokumentów w postaci odpisu z KRS lub CEIDG jest wyłącznie wykazanie spełniania warunku , o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. nie znajdowania się w stanie likwidacji bądź upadłości (dodatkowo wskazuje również na zasady reprezentacji wykonawcy/przedsiębiorcy). Podobny pogląd wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 17 maja 2011 roku (sygn. akt: KIO/KD 38/11): „zarówno Krajowy Rejestr Sądowy jaki Ewidencja Działalności Gospodarczej są rejestrami o charakterze jawnym, zawierającymi istotne informacje, identyfikujące przedsiębiorcę osadzonego w życiu gospodarczym. W przedmiotowej sprawie, co przyznał również zamawiający w piśmie z dnia 11 kwietnia 2011 r., prowadzenie działalności w zakresie żądanym przez zamawiającego nie wymaga uzyskania koncesji, nie jest też działalnością regulowaną, która stawia wymóg uzyskania stosownego zezwolenia. W ocenie Izby ujęcie w powyższych rejestrach takiego, a nie innego rodzaju działalności nie może przesądzać o istnieniu, czy braku istnienia uprawnień do prowadzenia określonej działalności, bowiem sam wpis takich uprawnień nie statuuje. Tym samym wykonawca może wykonywać działalność nie ujawnioną w KRS czy też Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie ma obowiązku jej wykazywania w dokumentach wymaganych przez zamawiającego. W związku z tym, wymóg przedłożenia aktualnego wypisu/odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzającego prowadzenie przez wykonawcę działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, należy uznać za nieuprawnione i nadmierne żądanie zamawiającego”.

* * *
Autor: Małgorzata Pętela

3 komentarze:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej, to ciężki kawałek chleba, ja swoją działalność gospodarczą prowadzę zaledwie od czterech miesięcy i bardzo się zdziwiłem ile jeszcze rzeczy nie wiem. Na szczęście czasem trafiam na miłe panie w urzędzie, które wszystko wyjaśnią i na takie blogi jak Twój, które rzetelnie i w sposób klarowny wyjaśniają sytuację :) dziękuję Ci bardzo za dzielenie się swoją wiedzą!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Urzędy to dopiero początek pracy. Osobisty pierwszy szok przeżyłem po wystawieniu pierwszych faktur, gdyby nie szybka pomoc od https://tax-bonus.com.pl/ to musiałbym tłumaczyć się w skarbówce z popełnionych błędów...

   Usuń
 2. Fajny artykuł. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń