czwartek, 28 marca 2013

Od kiedy zamawiający jest w zwłoce w przypadku nieujawnienia treści oferty?

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne (art. 8 Pzp). Od momentu otwarcia ofert inni wykonwcy mogą mieć do nich dostęp w zakresie, w którym nie zostały one zastrzeżone jako zawierające tajemnice przedsiębiorstwa. Często jednak dochodzi do sporu między zamawiającym a wykonawcą o to, czy dana informacja słusznie została utajniona ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa. W takim wypadku jednak nie zawsze zwłoka zamawiajacego będzie liczona od momentu otwarcia ofert.

Takie wnioski płyną z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 grudnia 2012 r. (sygn. akt KIO 2765/12), w którym stwierdzono, że "Oferty są jawne, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy od chwili ich otwarcia. Jednakże sam ten fakt nie może być uznany za początek moment, w którym zamawiający zaczyna pozostawać w zwłoce z udostępnieniem dokumentów nieuprawnienie utajnionych. W celu wykonania bowiem obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy tj. zweryfikowania, czy ograniczenie dostępu do informacji znajduje uzasadnienie i oparcie w art. 8 ust. 3 ustawy, zamawiający ma obowiązek dokonać czynności analizy informacji zastrzeżonych pod kątem spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W dniu otwarcia oferty nie jest często w stanie takiej czynności dokonać".
 
Są jednak sytuacje, gdy już w momencie otwarcia ofert zamawiający będzie w zwłoce jeżeli nie udostępni danej częsi oferty - "Może być bowiem tak, że zamawiający będzie w stanie samodzielnie zweryfikować zastrzeżone informacje i podjąć określone decyzje w dniu otwarcia ofert np. wykonawca objął tajemnicą przedsiębiorstwa wyłącznie cenę i warunki płatności, a zamawiający ich nie odtajnia wbrew wyraźnemu brzmieniu art. 86 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy, wówczas termin powinien być liczony od daty otwarcia ofert".
 
źródło: Informator UZP 3/2013 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz