czwartek, 7 marca 2013

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie liczenia terminu do wniesienia odwołania


www.sn.pl
Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy powziął uchwałę w sprawie o sygn. akt: III CZP 107/12, w której odniósł się do kwestii liczenia biegu terminu na wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Uchwała została podjęta w ramach udzielania odpowiedzi na pytanie prawne, z którym do Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt: X Ga 372/12) w trakcie toczącego się postępowania skargowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt: KIO 871/12.
Treść orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
.

Pytania Sądu Okręgowego:
  1. Czy w sytuacji, gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed przesłaniem przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)?
  2. Czy w sytuacji odrzucenia przez Krajową Izbę Odwoławczą spóźnionego odwołania rozstrzygnięcie w przedmiocie oddalenia skargi zapada w formie postanowienia?
Tezy Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r.:

  1. W sytuacji gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  2. Sąd okręgowy rozstrzyga wyrokiem o oddaleniu skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie odrzucenia odwołania.

Informacja o wymienionej uchwale znajduje się na stronie internetowej Sądu Najwyższego pod adresem: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=399&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna)
Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych obecnie nie jest jeszcze dostępne uzasadnienie do powyższej uchwały.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz