sobota, 6 kwietnia 2013

Okres zawieszania czynności zawarcia umowy w postępowaniu podzielonym za części

Co do zasady, w postępowaniach w których zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. - dalej p.z.p.) dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, zaskarżenie wyników procedury w odniesieniu do jednej lub kilku części nie uniemożliwia zamawiającemu zawarcia umów w częściach, w których nie wniesiono odwołania. W postępowaniu z ofertami częściowym rozstrzygnięcie procedury następuje bowiem odrębnie w każdej z części. Tymczasem zakaz zawarcia umowy o jakim stanowi art. 183 ust. 1 p.z.p. dotyczy tylko i wyłącznie tych części, w których zakwestionowano rozstrzygnięcie postępowania. Zamawiający może więc zawrzeć umowę w części, która nie byłą objęta zakresem odwołania, ale pod warunkiem że stanowisko zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej nie będzie musiało być uwzględnione przez zamawiającego w ocenie ofert dokonywanej w części, w której nie wniesiono odwołania.

Wprowadzenie możliwości składania ofert częściowych powoduje, że w jednej procedurze jest prowadzonych równolegle tyle procedur ile przewidziano części przedmiotu zamówienia. Powyższe potwierdza m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2008 r. (Sygn. akt. KIO/UZP 656/08; KIO/UZP 657/08). Zgodnie ze stanowiskiem KIO „…w przypadku, kiedy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że w takiej sytuacji mamy do czynienia nie z jedną ofertą, ale z wieloma ofertami, które składa się odrębnie na każdą z części”. W postępowaniach, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena składanych ofert następuje odrębnie dla każdej części zamówienia. Wybór najkorzystniejszych ofert może nastąpić w tym samym czasie dla każdej z części, ale nic nie stoi na przeszkodzie by rozstrzygnięcie postępowania następowało w różnym czasie dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Jako przykład praktycznego zastosowania opisywanych uprawnień zamawiającego może posłużyć postępowanie mające za przedmiot dostawę artykułów spożywczych podzielonych na dwa pakiety (pakiet 1 i pakiet 2). Jeżeli w trakcie oceny ofert dla obydwu pakietów okaże się, iż w pakiecie 1 wszystkie oferty spełniają wymogi SIWZ, a oferty obejmujące pakiet 2 wymagają np. przeprowadzenia procedury uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., to zamawiający jest uprawniony do rozstrzygnięcia postępowania w pakiecie 1, bez oczekiwania na wynik oceny uzupełnionych dokumentów składanych w pakiecie 2. Ogłoszenie wyników dla pakietu 2 może nastąpić w terminie późniejszym, tj. już po ocenie uzupełnień. Analogicznie postępuje się w sytuacji, gdy w opisywanym przykładzie wybór najkorzystniejszych ofert nastąpiłby równocześnie w obydwu pakietach. Zakwestionowanie rozstrzygnięcia postępowania w pakiecie 1 nie obligowałoby zamawiającego do wstrzymania się z zawarciem umowy w pakiecie 2 do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 

Powyższa reguła może jednak doznać ograniczenia wówczas, gdy zarzuty odwołującego dotyczą co prawda tylko i wyłącznie jednej części zamówienia, ale orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej może pośrednio wpływać na ocenę ofert w częściach niezaskarżonych odwołaniem. W praktyce może bowiem zdarzyć się sytuacja, w której stanowisko KIO będzie musiało być uwzględnione przez zamawiającego w ocenie ofert dokonywanej w części, w której nie wniesiono odwołania. Opierając się na przykładowym postępowaniu, może tak się stać wówczas, gdy w odwołaniu złożonym w pakiecie 2 wykonawca, który nie składał oferty w pakiecie 1, zakwestionuje żądanie przez zamawiającego żądanie uzupełnienia dokumentów. Jeżeli w efekcie oceny odwołania KIO stwierdzi, iż żądanie nie było uzasadnione, ponieważ np. zamawiający w ogóle nie był uprawniony żądać złożenia wymaganego dokumentu, to być może zamawiający będzie musiał zweryfikować ocenę ofert także w części nieobjętej odwołaniem, w której także wymagano złożenia dokumentów zakwestionowanych w wyroku KIO odnoszącym się do części niezaskarżonej odwołaniem. 

* * *
Autor: Bartłomiej Kardas

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz