czwartek, 11 kwietnia 2013

W jaki sposób należy liczyć termin związania ofertą?


Zagadnienie terminu związania ofertą – a ściślej: określenie momentu w którym związanie ofertą rozpoczyna swój bieg budziło przez ostatnie lata wiele kontrowersji i stało się przyczyną powstania sprzecznych opinii- dlatego też istotnym jest właściwe wypracowanie metody liczenia tego terminu posiadającej swoje oparcie we właściwych aktach prawa.

Termin związania ofertą uwarunkowany jest wartością zamówienia publicznego i wynosi dpowiednio:

- do 30 dni dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych,

- do 90 dni jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln euro, a dla dostaw lub usług 10 mln euro,

- do 60 dni dla zamówień o innych wartościach niż wskazane powyżej.

Zagadnienie terminu związania ofertą – a ściślej: określenie momentu w którym związanie ofertą rozpoczyna swój bieg budziło przez ostatnie lata wiele kontrowersji i stało się przyczyną powstania sprzecznych opinii- dlatego też istotnym jest właściwe wypracowanie metody liczenia tego terminu posiadającej swoje oparcie we właściwych aktach prawa.

 W terminie związania ofertą wykonawca zobowiązany jest (pod rygorem utraty wadium) dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie przetargowej. Po upływie tego terminu wykonawca nie jest zobligowany do zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty przetargowej. Termin ten wskazuje również datę do jakiej powinno być ważne wadium wniesione w postaci niepieniężnej.
 
Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest zatem zagadnienie czy sposób liczenia terminu związania ofertą powinien opierać się na postanowieniach art. 111 ust. 2 Kodeksu Cywilnego (w związku z art. 14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) - zgodnie z którym- jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, to nie uwzględnia się tego dnia w którym zdarzenie nastąpiło. Czy też należy pojęcie to traktować jako odrębną od kodeksowej regulację (a zatem regulację określoną wprost w ustawie Prawo Zamówień Publicznych). Konsekwencją metody pierwszej będzie nieuwzględnienie dnia w którym oferty zostały otwarte przez zamawiającego. Metoda druga natomiast sprowadza się do uwzględnienia dnia w którym otwarcie ofert nastąpiło do omawianego terminu. Rozstrzygnięciem powyższych wątpliwości wydaje się odniesienie wprost do art. 14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w brzmieniu: „Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”.
 
Powołany przepis jest jednym z najważniejszych przepisów ustawy z punktu widzenia praktyki udzielania zamówień publicznych, gdyż w przypadku nieznalezienia odpowiedzi na wątpliwości prawne na gruncie ustawy, zamawiający jest uprawniony (a właściwiej zobowiązany) do korzystania z regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym. Przepisy Prawa Zamówień Publicznych stanowią zatem  lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego jednakże tylko w obszarach uregulowanych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Należy stwierdzić iż takim uregulowaniem opisanym wprost w ustawie Prawo Zamówień Publicznych jest właśnie art. 85 ust. 5 ustawy. Wskazuje on bowiem iż: „bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skąłdania ofert”- co stanowi jednocześnie odstępstwo od ogólnej reguły liczenia terminów wyrażonej art. 111 § 2 KC. Stanowisko takie prezentowane jest przez również przez Krajową Izbę Odwoławczą, zgodnie z którym termin związania ofertą zaczyna swój bieg w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Wskazaną tezę potwierdza przykładowo wyrok KIO z dnia 12 września 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP/901/08. Zdaniem składu orzekającego przy liczeniu terminu związania ofertą uwzględnia się dzień składania ofert, na co jednoznacznie wskazuje brzmienie art. 85 ust. 5 Prawa zamówień Publicznych (a zatem nie ma mowy o odesłaniu przez Ustawodawcę do przepisów KC w tym zakresie).
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera własną, odrębną od przepisów Kodeksu Cywilnego regulację obliczania terminu związania ofertą -a ściślej- początku biegu tego terminu w pozostałym zaś zakresie (sposobu liczenia terminów) właściwe jest odesłanie zamawiającego do przepisów Kodeksu cywilnego
 
* * *
Autor: Małgorzata Pętela
_________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

5 komentarzy:

 1. Dużo tekstu zero sensu. Brak wyjaśnia co to jest termin związania ofertą. Zwykłe gadulstwo specjalistyczne z użyciem języka "prawnego". Szkoda było na to czasu i miejsca.

  OdpowiedzUsuń
 2. moim zdaniem napisano bardzo sensowanie: bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu skąłdania ofert”- czyli jezli termin skladania ofert przypada na 1 grudnia to liczac od dnia 1 grodnia ( wlacznie z tym dniem) 30 dniowy terminn zwiazania oferta wypada na 29.12.

  OdpowiedzUsuń
 3. moim zdaniem wszystko jasne

  OdpowiedzUsuń
 4. a co jeśli termin związania ofertą mija w niedzielę ?

  OdpowiedzUsuń
 5. Liczy się pierwszy dzień pracujący- poniedziałek

  OdpowiedzUsuń