wtorek, 30 kwietnia 2013

Żądanie przez bank weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego, nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji

Tak orzekł wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt V SA/Wa 327/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który oddalił skargę zamawiającego na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr KP/47/12 z dnia 29 października 2012 r. w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określających przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, co miało wpływ na wynik postępowania.

Na oficjalnej stronie Urzędu Zamówień Publicznych możemy przeczytać ustne uzasadnienie tego orzeczenia. - "W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd podzielił stanowisko Prezesa Urzędu, iż zapisy w treści gwarancji ubezpieczeniowych, które zostały złożone jako wadium przez konsorcjum firm ubiegające się o udzielenie ww. zamówienia, dotyczące wymogu weryfikacji przez bank prowadzący rachunek, na który miała być dokonana zapłata z gwarancji, podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego, nie podważają bezwarunkowego charakteru gwarancji, a jedynie służą potwierdzeniu tożsamości osób, które podpisują żądanie zapłaty z tytułu gwarancji wadialnej. Sąd uznał, że w okolicznościach sprawy gwarancje ubezpieczeniowe złożone tytułem wadium przez konsorcjum ubiegające się o udzielenie ww. zamówienia nie pozbawiały Zamawiającego prawa do skutecznego żądania zapłaty należności przez ubezpieczyciela z tytułu zabezpieczenia wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym, Zamawiający, uznając, iż konsorcjum ubiegające się o udzielenie ww. zamówienia nie wniosło wadium i w konsekwencji wykluczając je z postępowania o udzielenie zamówienia, naruszył dyspozycję art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania, co miało wpływ na wynik postępowania".

źródło: UZP
___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz