poniedziałek, 6 maja 2013

Data wystawienia dokumentu a spełnienie warunku udziału w przetargu

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Co jednak w sytuacji, gdy po wezwaniu wykonawca przedkłada dokument, który co prawda potwierdza spełnienie warunku, ale jest opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert?

Kwestia ta budziła przez długi okres kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie. Obecnie wydaje się, iż ugruntowało się stanowisko, że data jaką został opatrzony dokument nie ma znaczenia w kwestii oceny spełnienia warunku udziału. Przykładem takiego poglądu jest wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 stycznia 2013 r. (KIO 2939/12, KIO 2942/12), w którym czytamy, iż "data wystawienia wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań zamawiającego jest wtórna wobec wymagań stawianych treści dokumentu. Ustawodawca wymaga, co wynika nie tylko z przywołanego § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, ale również z art. 26 ust. 3 in fine Pzp, potwierdzenia stanu faktycznego istniejącego w dacie nie późniejszej, niż dzień upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert. Zatem fakt wystawienia dokumentu po upływie terminu składania ofert lub wniosków jest bez znaczenia, o ile z treści dokumentu wynika potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu nie później, niż w tym dniu".  
 
 
Podobne wyroki:
- Wyrok KIO z 12 maja 2009r. sygn. akt KIO/UZP 540/09
- Wyrok KIO z dnia 16 kwietnia 2012r., sygn. akt KIO 632/12
 
 


_________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz