czwartek, 9 maja 2013

Warunek posiadania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych


W wyniku zmiany obowiązujących przepisów z dniem 1 lipca br. gminy przejmują nowy obowiązek polegający na  odbieraniu (i zagospodarowaniu) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W bieżącym roku wiele gmin ogłosiło postępowania przetargowe w tym zakresie. Jednym z kluczowych zagadnień do rozstrzygnięcia przez zamawiającego jest ustalenie warunków udziału postępowaniu.

Wymóg przejęcia tego obowiązku determinuje krótki okres, w którym należy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego. Z uwagi na wartość zamówienia, która w przypadku  większych jednostek przekracza tzw. ,,progi unijne” termin składania ofert wynosi 40 dni, nie licząc okoliczności wpływających na jego przedłużenie. Przedmiot zamówienia objęty jest regulacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ), natomiast w sprawach nieuregulowanych w/w przepisami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

Jednym z kluczowych zagadnień do rozstrzygnięcia przez zamawiającego jest ustalenie warunków udziału w postępowaniu, szczególnie w zakresie posiadania przez wykonawców uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W dokumentacjach przetargowych zamawiający wskazali np. na obowiązek posiadania przez wykonawców:  decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21)  oraz decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

Na etapie publikacji postępowania na stronach internetowych zamawiających, w wielu przypadkach doszło do złożenia odwołań do KIO, w zakresie m.in. warunku posiadania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych. Analizując jeden z wyroków KIO można wskazać na sytuację, w której zamawiający w niewystarczającym stopniu skonkretyzował w OPZ okoliczności uzasadniające wymaganie takiego zezwolenia. W przedmiotowej sprawie z treści wyroku wynika, iż zamawiający w SIWZ posługiwał się pojęciem ,,odbieranie odpadów” i ,,zagospodarowanie odpadów” ( w art. 13 ust 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ,,gospodarowanie odpadami” definiuje się jako zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami), a nie ,,zbieranie odpadów” ( zbieranie odpadów zdefiniowana we w/w ustawie jako ,,gromadzeniem odpadów przed ich transportem do miejsca przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów”, tj. ,,tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów”).
 
Zamawiający nazwał przedmiot zamówienia ,,odbieraniem i zagospodarowanie odpadów komunalnych” co uczynił zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. 2012 poz. 391 ). Zamawiający nie użył nazewnictwa zrównującego odbieranie czy zagospodarowanie odpadów z pojęciem zbierania odpadów zdefiniowanym w ustawie o odpadach.  Izba uznała, że samo postawienie wymogu posiadania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów nie pozostaje w związku z OPZ zawartym w SIWZ. Podstawą do żądania decyzji o zbieraniu odpadów w myśl ustawy o odpadach, powinien być taki OPZ, którego nie można byłoby zrealizować bez takiej decyzji. Argumentacja zamawiającego, iż OPZ wymaga posiadanie magazynów celem gromadzenia selektywnie zebranych odpadów nie oznacza zdaniem Izby, że wykonawca ma obowiązek po odebraniu odpadów wyładować je do magazynów, po czym ponownie ładować celem przewiezienia do właściwej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Rozpoznając zarzut odwołującego co do wymogu posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, KIO nie znalazła uzasadnienia  faktycznego i prawnego w OPZ do postawienia takiego wymogu przez zamawiającego. W tym zakresie odwołanie wykonawców zostało uwzględnione.
 
W wyniku wyroku KIO zamawiający dokonał zmiany w dokumentacji przetargowej, usuwając zapisy dotyczące warunku posiadania zezwolenia na odbiór odpadów. Co ciekawe jeden z zamawiających po otwarciu ofert zauważył, iż wykonawca odwołujący się w jego postępowaniu od  wymogu posiadania zezwolenia na odbiór odpadów oferty nie złożył, natomiast kolejny z tych wykonawców złożył ofertę w konsorcjum z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów.


Źródło: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 kwietnia 2013 r. sygn. akt KIO 664/13, KIO 647/13, KIO 648/13, KIO 658/13.

* * *
Autor: Roman Cieślak

 


___________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

2 komentarze:

  1. Chyba mylnie przywołano sygn. akt wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Zamawiający prowadził równocześnie cztery postępowania w tym zakresie, do których złożono odwołania. KIO połączyła sprawy i wydała jeden wyrok. W artykuł wkradła się omyłka, prawidłowe sygnatury akt to 644/13 647/13 648/13 658/13. Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten niewielki błąd. Autor

      Usuń