piątek, 19 lipca 2013

Ciężar udowodnienia nieprawdziwych informacji w ofercie leży po stronie zamawiającego

Zgodnie z regulacją art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Treść przepisu wskazuje, iż to zamawiający, który powziął wiedzę na temat tego, że oferta może zawierać nieprawdzie informacje musi w tym zakresie wykazać inicjatywę.

Zamawiający w pierwszym rzędzie musi - zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 Pzp - wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.
 
Na podstawie tych wyjaśnień zamawiający musi ocenić, czy podane informacje są faktycznie nieprawdziwe. Co ważne, zamawiający "winien jednoznacznie ustalić i potrafić dowieść, że złożona informacja jest nieprawdziwa i jako taka została złożona świadomie" (wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 06.12.2012 r., sygn. akt: VI Ga 134/12).
 
 
 Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz