wtorek, 3 września 2013

Cykl życia produktu


Na mocy ustawy nowelizującej prawo zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r., która weszła w życie 20 lutego 2013 r., do Pzp wprowadzono nową definicję "cyklu życia produktu". Zgodnie z art. 2 pkt 2a Pzp należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie.
 
Zagadnienie cyklu życia produktów łączy się pośrednio z kryterium kosztów eksploatacji. Zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

W zamówieniach w dziedzinie obronności kryterium cyklu życia zostało wyróżnione. Zgodnie z art. 131k ust. 1 w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kryteria, o których mowa w art. 91 ust. 2 lub kryteria takie, jak koszt cyklu życia produktu, rentowność, serwis posprzedażny i pomoc techniczna, bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Można zastanawiać się nad sensem wyodrębnienia kryterium cyklu życia produktu, które - jak się wydaje - zawiera się w kryterium kosztów eksploatacji. Prawdopodobnie zabieg ten miał charakter czysto techniczny i wynikał z konieczności dostosowania polskiego prawa do zapisów dyrektywy obronnej.

Może to wynikać również z chęci dostosowania kryterium kosztów eksploatacji do specyfiki zamówień w dziedzinie obronności, gdzie powstaje wiele innowacyjnych produktów. Sugerowałoby to bardzo szerokie ujęcie zakresu definicji cyklu życia produktu, które obejmuj nie tylko "koszty eksploatacji", ale także etap przed powstaniem produktu ("badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe").
 
 
 

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz