niedziela, 8 września 2013

Tryb zamówienia z wolnej ręki, a usługi świadczone przez tłumaczy

Zdecydowana większość świadczeń zlecanych przez sektor publiczny jest kontraktowana po przeprowadzeniu konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia. W konkurencyjnych trybach zamawiane są zarówno świadczenia, których opisanie zasadniczo nie sprawia większych kłopotów jak i świadczenia, które z racji specyficznego charakter zmuszają zamawiających do większego wysiłku intelektualnego. Niekiedy na etapie przygotowania postępowania pojawiają się niezwykle śmiałe koncepcje, które w intencjach pomysłodawców pozwalają uniknąć stosowania trybów konkurencyjnych przy równoczesnym osiągnięciu celu w postaci zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pomysłodawcy takich rozwiązań wyznaczają drogę „na skróty” np. wówczas gdy stwierdzają, iż zamówienie usługi tłumaczenia może być zrealizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na to, że przedmiotem zlecenia usługi tłumaczeniowej jest opracowanie utworu w myśl ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) – dalej p.a.p.p.


Tymczasem rzeczywistość rozmija się z drogą „na skróty”, a traktowanie usługi tłumaczenia jako utworu w rozumieniu p.a.p.p. i równoczesne zastosowanie przy jego nabywaniu trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stanowi naruszenie przepisów p.z.p. Zastosowanie tego trybu przy nabywaniu usług tłumaczeniowych byłoby dopuszczalne pod warunkiem wystąpienia dwóch elementów. Zamawiający stosując tryb zamówienia z wolnej ręki musiałby wykazać nie tylko to, że przedmiot świadczenia nosi znamiona utworu w rozumieniu p.a.p.p. Zamawiający musi również wykazać, iż na rynku danej usługi nie funkcjonują inne, konkurencyjne podmioty, co w konsekwencji uniemożliwia poszukiwanie wykonawcy usługi w drodze konkurencyjnego postępowania. Usługi tłumaczenia tekstów, tłumaczenia symultaniczne, czy też tłumaczenia konsekutywnego mogą zostać uznane za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., zgodnie z którym przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Pierwsza z przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest więc w tym przypadku spełniona. Zupełnie inaczej przedstawia się jednak kwestia dotycząca braku konkurencji na rynku tłumaczeń. Usługi tłumaczenia są powszechnie dostępne. Na rynku tłumaczeń funkcjonuje wielu wykonawców, co uniemożliwia stwierdzenie, iż usługa tłumaczenia może być zrealizowana tylko i wyłącznie przez jeden, wybrany przez zamawiającego podmiot. 

* * * 
Autor: Bartłomiej KardasWyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

1 komentarz: