środa, 16 października 2013

Projekt stanowiska Rządu do projektu nowelizacji dot. m.in. podniesienia progu stosowania ustawy do 50 tys. euro

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano przygotowany przez Urząd projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653).

Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych jest obecnie uzgadniany międzyresortowo.

Poselski  projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiera propozycję zmian w zakresie:
 • podwyższenia do 50 000 euro wysokości progu kwotowego, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów ustawy,
 • rozszerzenia zakresu zastosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy udzielaniu zamówień na „usługi niepriorytetowe” o wartościach poniżej progów unijnych,
 • ograniczania nadużywania stosowania jako jedynego kryterium ceny,
 • modyfikacji treści art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczania wykonawcy z uwagi na wyrządzenie szkody lub rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy,
 • wprowadzenia zasady solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy swoje zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego, ekonomicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 • zmian w zakresie określania wartości zamówienia udzielanego w częściach,
 • zniesienia obowiązku zatrzymywania wadium,
 • zmiany w zakresie ustalania rażąco niskiej ceny,
 • wprowadzenia obowiązku opracowania przez Urząd Zamówień Publicznych oraz zasady stosowania przez wykonawców dokumentów wzorcowych i rocznego opracowania dokumentów wykorzystywanych przy udzielaniu zamówień publicznych, na podstawie planów uchwalonych przez Radę Ministrów i opiniowanych przez komisje sejmowe i senackie.
W przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych projekcie stanowiska Rządu zaproponowano merytoryczne odniesienie się do wszystkich propozycji zmian ustawy – Prawo zamówień publicznych, które zostały przedstawione w poselskim projekcie nowelizacji Pzp.
W projekcie stanowiska Rządu kierunkowo pozytywnie odniesiono się do propozycji:
 1. konieczności zmian w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania w związku z wyrządzeniem przez wykonawcę szkody lub zapłatą kary umownej,
 2. konieczność zmian w zakresie wyjaśniania i eliminacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ofert, które zawierają rażąco niską cenę,
 3. szerszego stosowania wzorcowych dokumentów, klauzul waloryzacyjnych w zakresie stawki podatku VAT oraz zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia i ochrony w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w umowach o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. zmian dążących do wprowadzenia zasady solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego udostępniającego swój potencjał wykonawcy.
W przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych projekcie stanowiska Rządu podniesiono, że niektóre propozycje przedstawione w poselskim projekcie mogą być niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Należy wśród nich wymienić w szczególności:
 1. nieograniczoną dopuszczalność stosowania trybów zamówienia z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia w celu udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych,
 2. wprowadzenie zasady, że dokumenty uzupełniane przez wykonawców na wezwanie zamawiającego mają potwierdzać spełnianie wymagań nie później niż na dzień złożenia tych dokumentów, a nie na dzień składania ofert lub wniosków w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (skreślenie zd. 2 art. 26 ust. 3)
 3. zmiany dotyczącej wprowadzenia ułatwień w dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia, którego wartość nie przekracza kwot określonych w dyrektywach (art. 29 ust. 3, 3a).
W odniesieniu do pozostałych zmian zaproponowanych w poselskim projekcie zgłoszono pewne zastrzeżenia oraz wątpliwości, a także przedstawiono propozycje odmiennego uregulowania poruszonych w projekcie poselskim zagadnień.
 
Do projektu zostało dołączonych 6 załączników, w tym 4 zawierające gotowe propozycje zmian w ustawie Pzp wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Propozycje zmian przepisów wraz z uzasadnieniem dotyczą zagadnień związanych z: (1) modyfikacją przesłanek wykluczenia wykonawcy, (2) wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny, (3) zatrzymaniem wadium z uwagi na nieuzupełnienie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw oraz (4) zakazu podziału planowanych zamówień na części.
 
W stanowisku wskazano m.in., że przewidziane w poselskim projekcie zwiększenie progu kwotowego, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp do wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000 euro może zarówno spowodować wyłączenie z systemu zamówień publicznych znacznej liczby zamówień, jak również doprowadzić do ograniczenia dostępu przedsiębiorców, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, do rynku zamówień publicznych na równych i niedyskryminujących zasadach.
 
Negatywnie odniesiono się do propozycji zniesienia obowiązku zatrzymania wadium. Wskazując jednak na potrzebę dostosowania brzmienia przepisu regulującego tą instytucję do linii orzeczniczej sądów powszechnych przedstawiono modyfikację brzmienia przepisu dotyczącego zatrzymania wadium (art. 46 ust. 4a ustawy), które pozwoli ograniczyć stosowanie powyższego przepisu wyłącznie do wykonawców, których oferta zostałaby wybrana najkorzystniejszą, jeżeli uzupełniliby na żądania zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, a tym samym jedynie do przypadków zapobiegania zmowom przetargowym.
 
Krytycznie odniesiono się do propozycji zmiany dotyczącej przypadku, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo przewiduje udzielenie w tym samym czasie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (art. 32 ust. 4), jako niezgodnej z prawem Unii Europejskiej oraz mogącej sprzyjać obejściu przepisów ustawy Pzp. Jednocześnie w stanowisku zaproponowano propozycję zmian w zakresie dopuszczalności podziału zamówienia na części (art. 32 ust. 2), która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym doprecyzowania przepisów w tym zakresie i jednoznacznie wskazuje, że zakazowi podziału na części w celu niestosowania przepisów ustawy Pzp podlegają wyłącznie zamówienia, które są planowane przez zamawiającego.
 
W stanowisku zaproponowano również odmienne uregulowanie przesłanek wykluczenia wykonawców związane z dostosowaniem przepisów ustawy Pzp do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
 
Zachęcamy do zapoznania się z poselskimi propozycjami zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych projektem stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653).
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

2 komentarze:

 1. Próg niestosowania ustawy w wysokości 50 tys. euro nie byłby obecnie dobrym rozwiązaniem. Kultura udzielania zamówień publicznych, tzn. brak społecznego potępienia dla udzielania zamówień "swoim" mogłaby spowodować ograniczenie konkurencji. W świetle ostatniego raportu OLAFU taki drastyczny skok z 14 tys. euro mógłby się odbić czkawką.

  OdpowiedzUsuń
 2. "...podniesiono, że niektóre propozycje przedstawione w poselskim projekcie mogą być niezgodne z prawem Unii Europejskiej."
  Pytam się skąd 460 ludzi ma wiedzieć czy coś jest zgodne czy niezgodne z prawem EU? Kto się tym w sejmie interesuje? Mało kto dobrze zna ustawę zasadniczą. Idea jest taka; złożyć projekt, przegłosować i czekać co będzie. Jak nie wyjdzie to zrobi się ustawę o zmianie ustawy. Jeszcze trochę to urwą pokrętło od regulacji w ustawie pzp i wtedy już nikt na tym nie zapanuje...

  OdpowiedzUsuń