niedziela, 12 stycznia 2014

Kontrola dotycząca zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji

Prezes Urzędu przeprowadził kontrolę doraźną postępowania, dotyczącą zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia. W kontrolowanym postępowaniu zamawiający opisał m.in. warunki doświadczenia i potencjału kadrowego. Wybrany wykonawca potwierdzając spełnianie ww. warunków posłużył się potencjałem podmiotu trzeciego. Z dokumentacji postępowania i wyjaśnień zamawiającego wynikało, że na etapie realizacji zamówienia wykonawca dokonał zmiany podmiotu trzeciego, w wyniku czego ostatecznie zamówienie wykonywał podwykonawca i pracownik nie spełniający opisanych w siwz warunków.


W wyniku kontroli Prezes Urzędu stwierdził, że dopuszczalna jest zmiana podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia, ale tylko na taki, który spełnia warunki udziału w postępowaniu te same, które spełniał podmiot trzeci wskazany w ofercie i udostępniający swoje zasoby wykonawcy. Tylko taka zmiana zapewnia bowiem wykonawcy dostęp do zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia  i  nie powoduje naruszenia uczciwej konkurencji w stosunku do innych wykonawców. (naruszenie nr 2 w Informacji o wyniku kontroli z dnia 22.11.2013 r.)
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

2 komentarze:

  1. Unormowania p.z.p. stoją na straży gwarancji równego dostępu do zleceń, ochrona przed korupcją oraz wsparcie dla uczciwej konkurencji. Czynności techniczne takie jak zastosowanie obowiązkowej procedury zamówień czy wybór konkretnego kontrahenta mają na celu przestrzeganie podstawowych zasad zamówień publicznych. Wprowadzenie w miejsce dotychczasowego wykonawcy, nowego dłużnika nie spełniającego kryteriów niweczy cel jaki ma zamiar osiągnąć ustawodawca wprowadzając odpowiednie zasady oraz regulacje w podobnym stopniu jak nie zastosowanie w ogóle tych unormowań. Celem takiej zmiany byłoby obejście prawa, a więc taka czynność w zasadzie powinna zostać uznana za nieważną z mocy art. 58 par 1 k.c. Ponadto art. 7 ust. 3 p.z.p. odnosi się do obowiązku zamawiającego, który zobowiązany jest do udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcom, którzy zostali wybrani zgodnie z ustawowymi zasadami a więc spełniających stawiane im wymagania. Późniejsze zmiany powodujące niespełnianie warunków ustanowionych przez zamawiającego należy uznać za niedopuszczalne.

    OdpowiedzUsuń
  2. No tak. Ale czy zawsze można dokonać zmiany podmiotu udostępniającego swoją wiedzę i doświadczenie? Jeśli zamawiający zgodnie z art 144 nie przewidział takiej zmiany ? Czy podmiot udostępniający musi wyrazić na to zgodę? A jeśli takiej zgody nie wyrazi, co wtedy?

    OdpowiedzUsuń