czwartek, 2 stycznia 2014

Rozporządzenie w sprawie kursu złotego w stosunku do euro

W dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego”, (Dz. U. poz. 1692).
Rozporządzenie wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2014 r.


Rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego określa kurs złotego w stosunku do euro, który będzie stosowany do przeliczania wartości zamówień i konkursów określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.
 
Zgodnie z art. 78 ust. 3 dyrektywy 2004/18WE oraz art. 69 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Komisja Europejska ogłasza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikat, w którym określa raz na dwa lata równowartość progów stosowania przepisów dyrektyw w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w unii monetarnej. Kurs złotego wobec euro obliczany jest jako iloraz wartości progu unijnego i równowartości progu określonej w złotych.
 
Obliczony w ww. sposób, na podstawie komunikatu Komisji (UE) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE C 336 z 14.12.2013, str. 1)., kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,2249.
 
Tekst rozporządzenia jest dostępny w serwisie internetowym UZP w zakładce Prawo krajowe / Akty wykonawcze / Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie Dziennika Ustaw.
 
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz