środa, 26 marca 2014

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych a powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp przez zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi bądź roboty budowlane. Aby więc mówić o zamówieniu publicznym, niezbędne jest stwierdzenie, że istnieje stosunek zobowiązaniowy, który wynika z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą usług, dostaw czy robót budowlanych, a zamawiającym, który za wykonanie tego przedmiotu zamówienia zapłaci. Jednocześnie, ustawa Pzp dotyczy tylko tych stosunków prawnych, które powstają na gruncie umów cywilnoprawnych (cechujących się m. in. dobrowolnością oraz równością stron). Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 2812/05). 


Zgodnie z treścią art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), dalej „Kpa”, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Powołanie biegłego w postępowaniu administracyjnym nie stanowi o nawiązaniu stosunku cywilnoprawnego pomiędzy organem administracji a biegłym. Warunkiem istnienia oraz cechą stosunku cywilnoprawnego, o którym mowa w ustawie Pzp, jest tymczasem równość stron tego stosunku. W przypadku powołania biegłego na podstawie art. 84 § 1 Kpa, w toku prowadzonego postępowania, organ administracji dokonuje w stosunku do biegłego czynności urzędowej o charakterze władczym. Wynika to m.in. z faktu, iż zgodnie z art. 84 § 2 Kpa do biegłego stosuje się przepisy dotyczące świadków, a wydana opinia ma walor dowodu w sprawie administracyjnej. Organ administracji na podstawie ustawowego upoważnienia wydaje postanowienie o powołaniu biegłego celem wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na wynik postępowania administracyjnego, biegły natomiast ma obowiązek wykonania czynności, o których mowa w postanowieniu. Wydane przez organ postanowienie stanowi jednocześnie podstawę do wypłaty biegłemu wynagrodzenia za świadczoną przez niego usługę. Bezzasadna zaś odmowa wydania opinii przez biegłego lub nie stawienie się jako biegły mimo prawidłowego wezwania stanowić może podstawę do ukarania przez organ prowadzący postępowanie grzywną (arg. z art. 88 § 1 Kpa). 

W odniesieniu do niektórych kategorii spraw administracyjnych istnieje prawny obowiązek powołania biegłego z listy (rejestru) biegłych (rzeczoznawców), przy czym w odniesieniu do takich osób przepisy określają szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji, wykształcenia, praktyki i innych wymagań, które muszą spełniać kandydaci na rzeczoznawców. Jeżeli organ powołuje biegłego z listy, jest zwolniony z oceny, czy biegły ma wiadomości, o których posiadaniu świadczy fakt wpisania na listę, nie negocjuje warunków umowy ani nie przyjmuje oferty. W przypadku powoływania biegłych w ramach konkretnego postępowania administracyjnego, ustawa Pzp nie znajdzie zatem zastosowania. Powoływanie biegłych stanowi bowiem element postępowań administracyjnych, określony przepisami Kpa, co pociąga za sobą brak możliwości swobodnego kształtowania stosunku pomiędzy organem administracji a biegłym. Ponieważ stosunek prawny zawierany z biegłym w trybie przepisów Kpa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, celem sporządzenia przez biegłego ekspertyzy nie ma statusu zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Pzp, brak jest podstaw prawnych do stosowania przepisów ustawy Pzp celem dokonania wyboru biegłego.  
 
Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Do postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, jako postępowania w sprawie indywidualnej, rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej, zastosowanie mają przepisy Kpa. W przypadku zatem konieczności wyboru biegłego rzeczoznawcy majątkowego do sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego na potrzeby konkretnego postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej, organ prowadzący dane postępowanie będzie dokonywał wyboru biegłego w oparciu o przepisy Kpa. Powołanie biegłego w konkretnym postępowaniu administracyjnym nie będzie oznaczało nawiązania stosunku cywilnoprawnego pomiędzy organem a biegłym. W takim przypadku, organ prowadzący postępowanie administracyjne nie stosuje przy powołaniu biegłego rzeczoznawcy przepisów ustawy Pzp.
 
Jednak, jeżeli zamawiający nabywa usługi ekspertów (biegłych) wprawdzie dla celów postępowań administracyjnych, ale nie w ramach procedury Kpa o powoływaniu biegłych, powinien stosować przepisy ustawy Pzp na zasadach określonych tą ustawą. Jeżeli zamawiający może przewidzieć i oszacować zakres usług eksperckich w dziedzinie wyceny nieruchomości, których będzie potrzebował w danym roku, powinien zastosować do udzielenia takiego zamówienia przepisy ustawy Pzp, gdy wartość tych usług przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro. Jeżeli zakres i wartość usług może być określona tylko ogólnie, gdyż wszystkie niezbędne szczegóły będą znane dopiero przed udzieleniem zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę ramową w oparciu o art. 99 i 100 ustawy Pzp. Natomiast, w sytuacji, gdy konieczności powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego nie można przewidzieć i zaplanować, a tym samym zamawiający nie ma podstaw, aby szacować wartość takiej usługi z innymi podobnymi usługami udzielanymi w danym roku  –  opisuje on przedmiot zamówienia i szacuje jego wartość w  odniesieniu do znanego mu zakresu i aktualnego zapotrzebowania. W powyższych okolicznościach, wypłata wynagrodzenia dla biegłego za wyświadczoną przez niego usługę opiera się o nawiązany pomiędzy zamawiającym a wykonawcą stosunek cywilnoprawny, w wyniku uprzednio przeprowadzonego postępowania na podstawie ustawy Pzp, nie zaś  -  jak ma to miejsce w przypadku powołania biegłego w trybie art. 84 § 1 Kpa  – w oparciu o stosowne postanowienie organu administracji publicznej wydane w trakcie procedury administracyjnej.
 
źródło: UZP

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

11 komentarzy:

 1. Do jakiego postępowania ta opinia ma mieć zastosowanie? Kontrole Prezesa UZP nie są działaniami administracyjnoprawnymi, od których przysługują środki przewidziane w kpa i ppsa. Postępowanie odwoławcze tym bardziej? O co chodzi? Orest

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. WŁADZE KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA
   RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
   Zarząd Sekretarz Jerzy KARPIŃSKI


   SKANDAL!
   Biegły rzeczoznawca pozbawił go majątku
   http://pressmix.eu/index.php/2013/10/29/skandal-biegly-rzeczoznawca-pozbawil-go-majatku/
   Piąta prawda sprawiedliwości
   Są cztery prawdy: prawda, też prawda, piękna prawda i g… prawda. Tak przynajmniej twierdzą na Podhalu. Okazuje się jednak, że jest jeszcze jedna – prawda sądowa.
   http://3obieg.pl/piata-prawda-sprawiedliwosci

   Usuń
 2. Sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) biegłemu oka nie wykole !!!!!!!!!!
  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: sędzia biegłemu oka nie wykole?
  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole

  http://www.aferyprawa.eu/Wyceny/Jelenia-Gora-Rzeczoznawca-Sadowy-Jerzy-Karpinski-dopuscil-sie-przestepstwa-przy-wydaniu

  http://www.yelp.pl/biz_photos/przedsi%C4%99biorstwo-wielobran%C5%BCowe-kon-bud-jerzy-karpi%C5%84ski-jelenia-g%C3%B3ra?select=1h0yJ69Fk7BevMc5gqG75g#PHevcvxX7OYrTEZGFE0DvA

  OdpowiedzUsuń
 3. Dotyczy bieglego sadowego z Jeleniej Gory „ jerzego karpinskiego ” !
  Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KON BUD JERZY KARPIŃSKI
  Status Podmiot aktywny
  Adres rejestrowy ul. Szafirowa 13
  58-560 Jelenia Góra, dolnośląskie
  Jerzy Karpiński
  Miasto: Jelenia Góra
  tel. (75) 767-64-35
  tel. kom. 604-21-88-90
  p.w.konbud@neostrada.pl
  p.w.konbud@onet.eu
  To „OSZUST ”
  SKANDAL!
  Biegły rzeczoznawca pozbawił go majątku
  http://pressmix.eu/index.php/2013/10/29/skandal-biegly-rzeczoznawca-pozbawil-go-majatku/

  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: Biedrzyński, na drzewo !
  Agencja nieruchomości Jelenia Góra KARPIŃSKI JERZY
  WŁADZE KARKONOSKIEGO STOWARZYSZENIA
  RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
  Zarząd Sekretarz Jerzy KARPIŃSKI
  Przypomnijmy. Bogusława Biedrzyńskiego i Anna Luberde .
  Jerzy Karpiński, biegły sądowy z zakresu budownictwa (Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze) ponad wszelką wątpliwość zaniżył wartość domu stanowiącego współwłasności byłego już małżeństwa Bogusława Biedrzyńskiego i Anny Luberdy.
  Czy opinia biegłego może być sprzeczna z faktami i ze zdrowym rozsądkiem, a mimo to stanowić podstawę sądowego wyroku? Na to pytanie znamy już odpowiedź – jest ona niestety twierdząca. Jednak to, że biegły sądowy może dowolnie snuć wymysły zza biurka bez jakichkolwiek konsekwencji wydaje się być nowym odkryciem naszego prawa. Mniej więcej o połowę.
  Dodajmy, że Jerzy Karpiński prowadzi działalność w zakresie związanym m.in. z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami od czerwca 1993 roku (21 lat!!!) – NIP: 6110111206.
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-biedrzynski-na-drzewo

  http://3obieg.pl/piata-prawda-sprawiedliwosci
  http://ocenyfirm.com/biz/karpinski-jerzy-przedsiebiorstwo-wielobranzowe-kon-bud-jerzy-karpinski-jelenia-gora,220675

  OdpowiedzUsuń
 4. Złodziejstwo dokonane na Biedrzyńskim wciąż w majestacie prawa. Luksusowy dom wyceniony przez biegłego niczym zapadła rudera. Historia człowieka okradzionego w majestacie prawa III RP. To może przydarzyć się każdemu...
  http://kronikanarodowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2195%3Apolska-rzeczpospolita-korupcyjna-sdzia-biegemu-oka-nie-wykole

  http://sprzedam.pl/ogloszenie_12310755_Nagroda-2000-Zl-,-----dolnoslaskie.html

  OdpowiedzUsuń
 5. Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława ...
  https://www.youtube.com/watch?v=RNLEELvzZd8

  OdpowiedzUsuń
 6. Zeznania autora bajkowego operatu szacunkowego, biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego
  https://www.youtube.com/watch?v=RW62F955-_w&feature=youtu.be

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rabunek w świetle prawa.
   Od 1 stycznia 2015 roku Jerzy Karpiński już nie jest biegłym sądowym. Po prostu zrezygnował. Dlaczego prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie odwołał go wcześniej z tej funkcji?
   Jak długo polskie sądy będą głuche na fakty?
   „ PRAWO,KTORE PRZECIWSTAWIA SIE NARODOWI POLSKIEMU JEST –BEZPRAWIEM „
   http://3obieg.pl/rabunek-w-swietle-prawa
   http://pressmania.pl/?p=22119

   Usuń
 7. Sygnatura akt. II K 680/13 Bronislawa Bledniak i mgr . adwokat Anny Alianowicz !
  3 wrzesnia 2014 roku zeznalem przed Sadem Rejonowym w Boleslawcu. Bronislawa Bledniak zam. 59-700 Dabrowa Boleslawiecka w obecnosci mgr. adw. Anny Aljanowicz
  „ KANCELARIA ADWOKACKA. ANNA ALJANOWICZ ”
  Ul . Zgorzelecka 46 59-700 Bolesławiec skladala propozycje,
  „ Korupcyjna Bieglej sadowej Ofman Lilia ” .
  zanizenia wycena nieruchomości wartosci domu
  59-700 Trzebien Ul. Kolejowa 7.
  W pierwsyzm przypadku sie nie udalo Bronislawie Bledniak.
  W drugim z jerzym karpinskim jak widac ?
  Artykol Gazeta Regionalna 11.03.2015 rok.
  Historia człowieka okradzionego w majestacie prawa III RP.
  To może przydarzyć się każdemu...
  https://www.facebook.com/624680607593846/photos/a.769389396456299.1073741828.624680607593846/854447341283837/?type=1&theater

  OdpowiedzUsuń
 8. Bardzo konkretnie napisane. Super artykuł.

  OdpowiedzUsuń
 9. Wolne sądy. Jelenia Góra
  https://3obieg.pl/wolne-sady-jelenia-gora?fbclid=IwAR0k9tT-c8MzDilnXIl6CoM3KqZeN8HsHEJ4ijargaISXCCeNQiqbvo5pfM
  Karpiński mieszka na osiedlu domów jednorodzinnych, w Cieplice Ul.Szafirowa 13 . 58-560 Jelenia Góra !
  najbliższym sąsiedztwie prokuratorów i sędziów sądów z obszaru jurysdykcji Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Posiadamy też informację, iż nie jest to przypadek, że miejsca zamieszkania ww. osób skupiły się na stosunkowo małym obszarze, ponieważ jest to efekt nielegalnego nabywania gruntów budowlanych, po znacznie zaniżonych cenach, a następnie zabudowywanych rezydencjami przez firmę prowadzoną przez J. Karpińskiego „KON-BUD”. Zgodnie z naszą wiedzą, zaniżanie wartości nieruchomości w celu ich sprzedaży przedstawicielom tzw. wymiaru sprawiedliwości z terenu Dolnego Śląska, odbywało się na podstawie podobnych działań opisanych w niniejszym piśmie.
  Biegly sadowy z Jeleniej Gory.
  https://www.forumowisko.pl/threads/nagroda-biegly-sadowy-z-jeleniej-gory.217897/

  OdpowiedzUsuń