wtorek, 18 marca 2014

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 14 marca 2014 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sejm odrzucił trzy z pięciu poprawek Senatu. Poprawki miały charakter legislacyjno-redakcyjny. Ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP, po podpisaniu zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw RP. Wejdzie w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Konsekwencją przyjęcia tego rozwiązania są zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w przepisach, które odwołują się do kwoty 14 000 euro, warunkującej dotychczas stosowanie ustawy Pzp.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza także dotyczące wąskiego grona zamawiających wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli mniejszej niż tzw. progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi:

1) służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (art. 4 pkt 8a);
2) z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności (art. 4 pkt 8b).

Powyższe zmiany oznaczają, iż zamawiający z sektora finansów publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, obowiązani będą do stosowania ustawy Pzp na dostawy lub usług od wartości zamówienia wynoszącej 134 000 euro, natomiast obowiązek stosowania ustawy przez pozostałych zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), powstanie jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy 207 000 euro.

W związku z wprowadzeniem przedmiotowych wyłączeń przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które określają zasady udzielenia zamówień wyłączonych z reżimu przepisów ustawy Pzp.

Zmiany w powyższych ustawach mają na celu zapewnienie pełnej zgodności z prawem Unii Europejskiej przy udzielaniu zamówień na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów naukowych oraz z zakresu działalności kulturalnej poprzez zobligowanie zamawiających do udzielania zamówień w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Zamawiający udzielając zamówienia z dziedziny nauki lub z zakresu działalności kulturalnej będzie obowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także do niezwłocznego zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia.

Ponadto ustawa zawiera zmiany postulowane przez Prezesa Urzędu wychodzące naprzeciw oczekiwaniom udzielających zamówienia dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych. Zaproponowane w ustawie zmiany sprzyjające poprawie sprawnego udzielenia zamówień publicznych dotyczą:
  • doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e),
  • rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a),
  • wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju (art. 93 ust. 1b).
 źródło: UZP

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz