czwartek, 10 kwietnia 2014

Zamawiający jest uprawniony do badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotów trzecich

Zamawiający jest uprawniony do badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca wykazujący spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym wskutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.
 


 
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13) uwzględnił m.in. skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz zmienił wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2336/13) i oddalił odwołanie wykonawcy, który zakwestionował postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których zamawiający zastrzegł badanie należytego wykonania zamówień przez podmioty trzecie w świetle kryteriów z art. 22 ust. 5 ustawy Pzp w ramach oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał za zasadne stanowisko wyrażone w skardze Prezesa Urzędu i podkreślił, iż przepis art. 22 ust. 5 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość stosowania kryteriów weryfikacji z art. 22 ust. 5 ustawy Pzp również w odniesieniu do podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca wykazujący spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia.
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zapadł m.in. wskutek skargi Prezesa Urzędu, który zarzucił wyrokowi Izby błędną wykładnię art. 22 ust. 5 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 2b w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp polegającą na przyjęciu, że wskazane przepisy nie przewidują możliwości badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia podmiotów trzecich, na których potencjale polega wykonawca wykazujący spełnianie warunku udziału w postępowaniu w postaci wiedzy i doświadczenia, a także przez błędną wykładnię przepisów § 1 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 4, § 1 ust. 6 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231) poprzez przyjęcie, że przywołane przepisy rozporządzenia nie przewidują możliwości żądania dokumentów pozwalających na weryfikację podmiotów trzecich pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
 
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 października 2013 r. (sygn. akt: 2336/13)

Skarga Prezesa UZP z dnia 6 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r. wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczony na stronie internetowej UZP niezwłocznie po otrzymaniu ich odpisu.
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz