czwartek, 7 sierpnia 2014

Konsultacje nowelizacji ustawy o PPP

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 7 sierpnia 2014 r. przyjęło projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Projekt zawiera propozycje, których głównym celem jest rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Polegają one na:
  • wprowadzeniu możliwości utworzenia przez wybranego wykonawcę spółki zależnej odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu postępowania, po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;
  • wprowadzeniu ułatwień w zawieraniu z wybranym wykonawcą umowy na okres dłuższy niż 4 lata;
  • zniesieniu limitów wysokości zabezpieczenia;
  • uzupełnieniu zapisów w umowie PPP o możliwość i zasady jej wcześniejszego rozwiązania;
  • wprowadzeniu przepisów dających jednostkom samorządu terytorialnego uprawnienia do udzielania wykonawcy dotacji celowych na realizację inwestycji i związane z wykonaniem umowy PPP usługi;
  • wprowadzeniu regulacji stanowiącej, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego ponoszone na podstawie umowy PPP w części, w jakiej przeznaczone są na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub współudział w kosztach wytworzenia środków trwałych, są wydatkami majątkowymi.
Zapraszamy do zgłaszania uwag do 15 września 2014 r.Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz