wtorek, 9 września 2014

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę realizacji tzw. Umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Ze względu na kolejną perspektywę finansowania polityki spójności niezbędne było opracowanie aktu uwzględniającego nowe podstawy prawne i nowe zasady realizacji polityki spójności określone przepisami unijnymi, w tym: przeniesienie kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych z unijnymi wymogami z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego, wprowadzenie nowych instrumentów realizacji polityki spójności w zakresie rozwoju terytorialnego, a także wprowadzenie nowych zasad informatyzacji procesów dotyczących realizacji projektów.

W związku z wprowadzeniem do systemu prawnego nowych instrumentów realizacji polityki spójności na podstawie omawianej ustawy, konieczne stało się także uwzględnienie w art. 165 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych kompetencji Instytucji Zarządzających działających na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146) do występowania z wnioskiem o kontrolę doraźną.

Przepis art. 165 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzyma następujące brzmienie:

„4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o narodowym planie rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, lub w przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.”.

Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. od 13 września 2014 r.

Jednocześnie przedstawiamy państwu link do strony internetowej Dziennika Ustaw zawierającej opublikowany tekst ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1146/1.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz