poniedziałek, 20 października 2014

Informacja dotycząca ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

W dniu 19 października 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.


Nowelizacja w ustawie Prawo zamówień publicznych:
 1. zmienia: art. 8 ust. 3, art. 26, art. 46 ust. 4a, art. 67 ust. 4, art. 90 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 2, art. 131e ust. 1 pkt 1 i 5, art. 138c ust. 1 pkt 5, art. 154 pkt 10 i 16,
 2. uchyla: art. 5 ust. 1a, art. 24  ust. 1 pkt 1 i 1a, art. 24a, art. 154 pkt 5a, art. 154b,
 3. dodaje: art. 5a, art. 24 ust. 2a, art. 26 ust. 2e, art. 29 ust. 4 pkt 4, art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d, art. 36c, art. 91 ust. 2a, art. 131e ust. 1a, art. 142 ust. 5, art. 154 pkt 17a, art. 190 ust. 1a, art. 198ea.
Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą:
 • odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych,
 • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych
 • i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,
 • powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,
 • zatrzymania wadium,
 • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego, a także modyfikacji zasad dotyczących ustalania przez zamawiających rażąco niskiej ceny.
Dodatkowo, w przepisach przejściowych ustawy nowelizującej zostało przewidziane, że w razie zmiany:
 1. stawki podatku od towarów i usług,
 2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.),
 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Tekst ujednolicony ustawy – Prawo zamówień publicznych, uwzględniający ww. zmiany, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Ustawa Pzp”, jak również pod poniższym adresem: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – stan prawny na dzień 19 października 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

Powyższy tekst ustawy zastępuje dotychczasowy ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy Pzp.

Powyższy tekst ustawy nie jest źródłem prawa – stanowi materiał o charakterze informacyjnym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz