wtorek, 4 listopada 2014

Grupa kapitałowa

Jak się okazuje, temat wciąż budzi zainteresowanie, choć gorąca atmosfera dyskusji sprzed roku, mocno już przygasła.

Podsumujmy kamienie milowe regulacji, postawione na podbudowie orzeczniczej.

1. Obowiązek złożenie oświadczeń dotyczących grupy wynika wprost z ustawy, niezależnie woli zamawiającego.
2. Sama przynależności do grupy nie wyklucza podmiotu z postępowania. Wykluczenie może nastąpić po zbadaniu, że istniejące powiązania prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji.
3. Lista podmiotów tworzących grupę jest ograniczona do podmiotów ubiegających się o to samo zamówienie.
4. Lista podmiotów należących do grupy i oświadczenie o tym, że wykonawca nie należy do grupy podlegają uzupełnianiu i wyjaśnianiu.

Pewne wątpliwości budziła sytuacja w której wykonawca nie złożył, ani listy ani oświadczenia o nienależeniu. Jak miałby się zamawiający zachować, skoro art. 24b ust. 3 przewidujący skutek w postaci wykluczenia, mówi o niezłożeniu wyjaśnień oraz listy, o oświadczeniu o nienależeniu nie wspominając.

Trzeba było trochę poczekać na odwołanie do KIO i wyrok w sprawie zapadł (KIO 1028, 1029/14). Izba uznała, że wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykonawca, który mimo wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 PZP nie złożył informacji, że nie należy do grupy kapitałowej albo listy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Na pozór teza bardzo lotna, ale po przeczytaniu stanu faktycznego sprawy, można mieć pewne wątpliwości co do jej powszechności. W sprawie, którą zajmowała się KIO stan rzeczy był inny, niż uwidoczniony w oświadczeniu złożonym w ofercie, gdyż członkowie konsorcjum wchodzili w skład grupy kapitałowej.

Co jednak w sytuacji, gdy wykonawca nie należy do grupy i oświadczenia nie składa, nawet po wezwaniu, albo informacje uzyskane od wykonawcy są spóźnione? Pisaliśmy już o tym. Mając na uwadze pogląd wyrażony przez KIO w tymże samym wyroku, że złożenie powołanych informacji albo listy nie jest warunkiem udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 PZP, odpowiedź na pytanie o wskazanie podstawy prawnej decyzji zamawiającego, nie jest wcale prosta. A wystarczyło do ostatniej nowelizacji dopisać w art. 24b ust. 3 kilka wyrazów tak, jak uczyniono to w art. 46 ust. 4a PZP.

* * * 
Autor: Robert Jaroszewski, tekst pierwotnie opublikowany na blogu autora. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz