wtorek, 18 listopada 2014

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczący dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów nie ustanawiają hierarchii dokumentów, jakie może złożyć wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 179/14).

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach zapadł wskutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: KIO 1615/14), w której zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na jego wynik, a także naruszenie prawa materialnego, tj. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej może złożyć inny niż opłacona polisa dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wyłącznie w przypadku nieistnienia opłaconej polisy.

Prezes Urzędu nie podzielił stanowiska Izby, że w przypadku gdy wykonawca składa inne dokumenty, a polisa istnieje, ale wykonawca jej nie posiada i nie może posiadać, a tym samym przedłożyć jej zamawiającemu w toku postępowania, podlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu z powodu nie wykazania spełnienia warunku w tym zakresie, w sytuacji gdy ww. przepisy rozporządzenia nie zawężają możliwości przedstawienia przez wykonawcę „innego dokumentu” wyłącznie do sytuacji nieistnienia dokumentu o nazwie „polisa”.

Ponadto Prezes Urzędu zarzucił wyrokowi Izby naruszenie  art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp poprzez nakazanie Zamawiającemu wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy z powodu braku wykazania spełnienia wymaganego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, podczas gdy ww. wykonawca spełnienie ww. warunku wykazał za pomocą innych niż opłacona polisa właściwych i prawnie dopuszczalnych dokumentów w postaci świadectw ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz powoływał się na uzasadnione okoliczności skutkujące niemożnością złożenia zamawiającemu polisy wystawionej na jego rzecz przez ubezpieczyciela.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: KIO 1615/14).

Skarga Prezesa UZP z dnia 10 września 2014 r

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 179/14) uwzględniając skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zmienił zaskarżony wyrok Izby i oddalił odwołanie. Sąd wskazał, iż przepis § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) nie ustanawia hierarchii dokumentów w tym przepisie wskazanych i tym samym nie różnicuje ich mocy dowodowej.

W wyniku uwzględniania skargi Prezesa Urzędu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego utrzymany został wybór oferty z ceną o 93.480,00 zł niższą od oferty, którą zamawiający byłby zobowiązany uznać za najkorzystniejszą w wyniku uwzględniania przez Izbę wniesionego odwołania.


źródło: UZP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz