piątek, 6 lutego 2015

Tajemnica przedsiębiorstwa, a treść odwołania

Na skutek rozpoznania odwołania złożonego we wrześniu ubiegłego roku Krajowa  Izba Odwoławcza pochyliła się nad kwestią tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

Stan faktyczny, który był wówczas rozważany i stał się podstawą wydania orzeczenia KIO 1975/14 z dnia 13 października 2014 r. kształtował się następująco: zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający przesłał do wykonawców informacje o wyniku toczącego się postępowania i zawiadomił ich o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu jednego z wykonawców. Wykonawca, którego oferta została odrzucona wniósł w ustawowym terminie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Treść tego odwołania za wyjątkiem danych teleadresowych  została zastrzeżona  jako tajemnica przedsiębiorstwa odwołującego.


Rozpatrując złożone odwołanie Krajowa Izba Odwoławcza uznała, ze zastrzeżenie treści złożonego odwołania jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest działaniem nadmiernym i niedopuszczalnym prawem. Izba nie przychyliła się do zdania odwołującego i stanęła na stanowisku, że zarówno kryteria oceny ofert jak i ceny zaproponowane w poszczególnych ofertach wykonawców nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż są to informacje powszechnie dostępne. Ponadto Izba uznała, że wykonawca jest uprawniony do ochrony elementów swojej oferty jako tajemnicy, jednak nie odnosi się to do  zarzutów i żądań odwołującego w zakresie udostępniania ich w uzasadnieniu. Za tajemnicę Izba nie uznała, również okoliczności, z których wynika zachowanie terminu do wniesienia odwołania. Krajowa Izba  Odwoławcza oddalając złożone odwołanie stwierdziła, że zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązania i w sposób prawidłowy i precyzyjny przedstawił podstawy faktyczne i prawne orzeczenia. 

Podsumowując Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że treść odwołania nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa. 

* * *
Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz