piątek, 20 marca 2015

Wyjaśnienie treści oferty

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2014r., KIO 2320/14 Krajowa Izba Odwoławcza  wypowiedziała się na temat wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz omyłek pisarskich. W złożonym do Prezesa KIO odwołaniu wykonawca zarzucił zamawiającemu dopuszczenie się szeregu niezgodnych z prawem czynności. Przede wszystkim w ocenie wykonawcy zamawiający błędnie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Poza tym dopuścił się również zaniechania polegającego na nie  odrzuceniu oferty wykonawcy niezgodnej z SIWZ, przeprowadzeniu niedozwolonych negocjacji z wykonawcą w przedmiocie treści złożonej przez niego oferty oraz dokonanie istotnych zmian w treści oferty wykonawcy przez zamawiającego. Tym samym wniósł o unieważnienie dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności badania złożonych ofert, wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego. 


Po dokładnym rozpatrzeniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz dokumentacji postępowania Izba nie uwzględniła złożonego odwołania. Motywując swoje stanowisko w sprawie przede wszystkim wskazała na  fakt, że zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie przyjmuje się, że oczywista omyłka pisarska polegająca na przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym lub pisarskim powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do innych dokumentów. W ocenie Izby poprawienie niedokładności, które widoczne są dla każdego nie wywołuje zmiany treści merytorycznej oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę. Natomiast poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści oświadczenia woli.


Według Izby w przedmiotowej sytuacji wykonawca dopuścił się niezamierzonego błędu w treści formularza ofertowego polegającego na wpisaniu ceny w nieoprawną rubrykę. Odwołujący nie przedstawił przekonywującej argumentacji świadczącej o ty, ze działanie to było celowe i zamierzone.  Ponadto Izba zaznaczyła, że przepisy Pzp dopuszczą możliwość poprawienia w ofercie różnego rodzaju niedoskonałości w tym również takich, które znacząco mogą wpływać na treść złożonej oferty.

Za dostatecznie przekonywujące Izba uznała również wyjaśnienia złożone  przez wykonawcę. Przede wszystkim dlatego, ze korespondują one z pozostałą częścią złożonej oferty.  W ocenie Izby Zamawiający był uprawniony do posłużenia się regulacją zawartą w art. 87 ust. 1 Pzp . Granice korzystania z tej regulacji stanowi bowiem trwałość oferty, w takim znaczeniu, że uzyskane wyjaśnienia nie mogą prowadzić do istotnych zmian w treści oferty. Zmiana dokonana przez zamawiającego w postaci wpisania ceny do prawidłowej rubryki formularza ofertowego miała charakter porządkowy i nie wpływała na oświadczenie woli wykonawcy, a przede wszystkim nie zmieniała go w istotny sposób.

Reasumując w ocenie Izby w przedmiotowym postępowaniu doszło do  przeoczenia ze strony wykonawcy co samo w sobie nie stanowiło podstawy do uznania złożonej przez wykonawcę oferty za nieprawidłowa i podlegająca odrzuceniu.

* * *
Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz