poniedziałek, 16 marca 2015

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa Urzędu związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 349), która w art. 63 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.W związku z wprowadzeniem do systemu prawnego ustawy regulującej podstawy prawnej wdrażania PROW na lata 2014–2020 w nowej perspektywie finansowej, konieczne stało się także uwzględnienie w art. 165 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości występowania z wnioskiem o kontrole przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją Programu na podstawie nowej ustawy, a także uwzględnienie agencji płatniczej jako organu kompetentnego do występowania do Prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej.

Przepis art. 165 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzyma następujące brzmienie: 

„4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub w przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, lub na wniosek agencji płatniczej, o której mowa w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji zarządzającej lub agencji płatniczej wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.”.

Przedmiotowa ustawa wchodzi w życie 15 marca 2015 r. 

Jednocześnie przedstawiamy Państwu link do strony internetowej Dziennika Ustaw zawierającej opublikowany tekst ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/349.
Na stronie internetowej UZP zostanie również zamieszczony zaktualizowany, uwzględniający powyższą zmianę, tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych, pod adresem: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych - stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349.

Powyższy tekst ustawy zastępuje dotychczasowy ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy Pzp. Powyższy tekst ustawy nie jest źródłem prawa – stanowi materiał o charakterze informacyjnym.


źródło: UZP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz