poniedziałek, 16 marca 2015

Pominięcie deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi czyli inne omyłki wykonawcy

Wyrokiem z dnia 20 października 2014r.  KIO 2064/14 Krajowa Izba Odwoławcza ustosunkowała się do kwestii tzw. innych omyłek wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem pominięcia przez niego w złożonej ofercie okresu na jaki udzielona została gwarancja i rękojmia na wykonane roboty i materiały użyte do tych robót.  W przedmiotowym stanie faktycznym zamawiający odrzucił ofertę odwołującego z uwagi na fakt, że składając swoją ofertę na formularzu ofertowym zamawiającego pozostawił on  puste pole dotyczące podania terminu gwarancji. 

Wykonawca wniósł odwołanie, w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów Pzp poprzez  nieprawidłowe dokonanie czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty wykonawcy oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Tym samym odwołujący wniósł o unieważnienie tych czynności i  dokonania ich ponownie wraz z uwzględnieniem oferty złożonej przez zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpatrzeniu sprawy na rozprawie i uwzględnieniu stanowisk stron nie uznała za uzasadnione stanowiska, według którego co do zasady nie jest możliwe poprawienie omyłek w ofercie, które dotyczą przyszłych elementów przedmiotowo lub podmiotowo istotnych. Ponadto Izba uznała, że w przedstawionej przez wykonawcę ofercie nie ma wzmianki dotyczącej okresu gwarancji rękojmi przez niego przewidzianej. Fakt, że odwołujący sugerował, ze okres ten równoznaczny jest z minimalnym okresem wymaganym przez zamawiającego w ofercie w ocenie Izby nie znajduje podstaw w stanie faktycznych i prawnych.

Podsumowując orzekając Izba w całości podzieliła stanowisko zamawiającego zgodnie, z którym zadośćuczynienie żądaniom odwołującego byłoby równoznaczne z uzupełnieniem oferty, a jeżeli miałoby to nastąpić w wyniku uwzględnienia wyjaśnień złożonych przez wykonawcę stanowiłoby naruszenie art. 87 ust.1 Pzp.

* * *
Autor: Daria Rychlik 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz