poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Rozliczenie VAT od wadium uiszczonego na poczet przetargu

fot. ThinkstockZaliczenie wadium na poczet ceny oferenta, który wygrał przetarg, skutkuje powstaniem od tej kwoty obowiązku podatkowego jak od zaliczki.

Podobnie jest z pozostałą zapłatą, która zostanie uregulowana przed sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości, bądź oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste będących przedmiotem postępowania przetargowego - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2015 r. nr IBPP1/443-1024/14/AW. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?
 Miasto posiada nieruchomości gruntowe, które w drodze przetargu sprzedaje bądź oddaje w użytkowanie wieczyste. Aby do przetargu przystąpić, oferent musi wpłacić wadium na konto depozytowe miasta. Z chwilą rozstrzygnięcia przetargu, wadium oferenta który wygrał zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości czy pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – jest ona traktowana jak zaliczka.
Następstwem rozstrzygnięcia przetargu jest podpisanie aktu notarialnego, a w dniu jego podpisania następuje fizyczne przekazanie towaru jak też przeniesienie prawa do rozporządzania nim jak właściciel na nabywcę. Zapłata ceny może przy tym nastąpić jeszcze przed sporządzeniem aktu notarialnego. Wtedy wpłaty takie są traktowane jak zaliczki. Miasto zadało pytanie, jak na gruncie VAT rozliczyć wpłacone wadium jak i pozostałą zapłatę ceny? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 

Czytaj więcej: http://www.podatki.egospodarka.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz