poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania- zmiana ustawy prawo zamówień publicznych

W ustawie o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych określono podstawy wykluczenia wykonawcy z zamówienia publicznego. Ustawodawca podzielił je na obligatoryjne i fakultatywne. 
 
 
Do koniecznych – obligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania należą między innymi:

1. niespełnienie przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, brak zaproszenia do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji, zaproszeń do ofert itp.;

2. prawomocne skazanie wykonawcy za przestępstwa wymienione w ustawie

3. prawomocne skazanie wykonawcy za zaleganie w płaceniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie, chyba że wykonawca dokonał spłaty zaległych należności wraz odsetkami, bądź zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4. nie przedstawienie wymaganych w opisie przedmiotu/specyfikacji czy też w zaproszeniu do składania ofert wymaganych dokumentów, zatajenie informacji, próba pozyskania informacji poufnej mogąca dać przewagę w postępowaniu – itp.;

5. czynny udział w organizacji przetargu wykonawcy, bądź jego pracownika;

6. wyklucza się również z postępowania wykonawcę wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne jeśli nie upłynął okres na jaki orzeczono zakaz;

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz