poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Zamówienia publiczne: dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Część II

Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawcy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
 
1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz:


- dotyczący robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- dotyczących dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.


3. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.


4. W przypadku zamówień publicznych, które wiążą się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymagają do nich dostępu, ich wykorzystania lub je zawierają, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy do ochrony tych informacji i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, w szczególności odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.


5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żądać następujących dokumentów:


- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności;


- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego;

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Izabela Domitrz

Grupa Biznes Polska

7 komentarzy:

 1. Bardzo ciekawy artykuł, szkoda, że tak wciąż tak mało osób w Polce korzysta z przychylnego im prawa.

  Czekam na kolejne posty,
  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Zgodnie z par. 5 pkt 10 Rozporządzenia o dokumentach zamawiający celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu może żądać oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W myśl art 24 ust. 11 PZP oświadczenie to wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia opublikowania wykazu złożonych ofert. Zdarza się jednak, że wykonawcy postępują „po staremu” i pomimo wyraźnych zapisów zarówno w ustawie jaki i w SIWZ dołączają takie oświadczenie do oferty. Pojawia się pytanie, czy oświadczenie wykonawcy o przynależności do danej grupy kapitałowej złożone przed opublikowaniem wykazu (dołączone do oferty) wystarczy, czy też należy takiego wykonawcę wezwać (po upływie ustawowego 3-dniowego terminu) do przedłożenia nowego oświadczenia?

  OdpowiedzUsuń
 3. Jako wykonawca też zamierzam dołączyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej do przetargu. Przecież dowożenie tego oświadczenia po kilku dniach wiąże się z kosztami.

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o odpowiedz, do tej pory informacje KRK zawierały:
  dla osoby fizycznej należy podać: art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164.) z póżn. zm.
  dla podmiotów zbiorowych należy podać: art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) z późn. zm.,
  tera mają byc:informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego
  Czy mimo, że mój KRK jest ciągle aktualny muszę go wymienić na inny opisany jak wyżej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie będzie aktualny bo dotyczy innych przesłanek wykluczenia.

   Usuń
 5. Co do zasady oświadczenie powinno składać się po sprawdzeniu, jakie firmy złożyły oferty w postępowaniu. Wyjątkiem wydaje się jedynie sytuacja, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i tutaj można rozważyć dołączenie takiego oświadczenia bezpośrednio do oferty

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moim zdaniem złozenie takiego oświadczenia wraz z ofertą jest poprawnym działaniem, jeżeli Wykonawca je złożył to Zamawiający powinien je przyjąć i na kolejnym etapie tj. po otwarciu ofert i zamieszczeniu na stronie informacji z otwarcia Wykonawca nie musi go już składać.

   Usuń