czwartek, 15 września 2011

Co się dzieje z zabezpieczeniem gdy wartość umowy rośnie?

W trakcie trwania umowy jej wartość może wzrosnąć. W związku z faktem, iż zabezpieczenie należytego jej wykonania jest ustalane jako procent wartości umowy, powstaje pytanie czy nie należy go w takim wypadku podwyższyć lub obniżyć?

Zgodnie z treścią art. 147 ust. 1 u.p.z.p. zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Takie zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i musi być  wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (istnieje również możliwość zaliczenia kwoty wadium na rzecz zabezpieczenia).

To od wyboru wykonawcy zależy w jakiej formie chce wnieść zabezpieczenie. Ma tutaj do wyboru m.in. zabezpieczenie w:
  • pieniądzu,
  • poręczeniach bankowych (lub od SKOK),
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.
Ponadto, za zgodą zamawiającego  zabezpieczenie może być wnoszone również:
  • w wekslach z poręczeniem wekslowym banku (lub SKOK),
  • przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych,
  • przez ustanowienie zastawu rejestrowego.
Zgodnie z treścią art. 150 u.p.z.p. wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie (2-10%). Powstaje jednak pytanie, co należy zrobić z zabezpieczeniem, kiedy wartość umowy wzrasta? 

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych brak jest podstaw prawnych w u.p.z.p. do wysunięcia przez zamawiającego żądania uzupełnienia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę wynikającą ze zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Tak więc zamawiający nie może żądać podwyższenia zabezpieczenia. 

Na marginesie należy jednak dodać, iż zmianie może jednak ulec forma zabezpieczania (np. z gwarancji bankowej na zabezpieczenie w pieniądzu). Zawsze jednak zabezpieczenie będzie opiewać na tą sama kwotę. 

Autor: Witold Jarzyński 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz